Nord Universitet

Nord Universitet

UTR965, Undervisning og læring

UTR965, Teaching and learning

Fakta

 • Omfang

  10 Studiepoeng

 • Varighet

 • Undervisningssemester

  Høstsemester
  Vårsemester

 • Studienivå

  -

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Trafikklærerutdanning

 • Emneansvarlig

  Ståle Lødemel
 • Studieplan

  Kull 2017/2018

Forkunnskapskrav

Studentene må disponere utrykningsbil godkjent som lærevogn.
Fullført og bestått emne UTR960 Utrykningsdyktighet.

Emneinnhold

Pedagogisk kunnskap og undervisningsferdighet er nødvendig for alle som arbeider med opplæring og utdanning. Innenfor fagutdanning utgjør lærerens yrkeskompetanse en kunnskapsbase som den lærende kan få del i. Utfordringen er hvordan dette best kan skje.
Emnet tar sikte på å gi en grunnleggende innføring i pedagogisk arbeid for utrykningsinstruktører.

Emnet inneholder følgende hovedpunkter:

Forventet læringsutbytte

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Gjennomføres som samling fordelt på tre uker etterfulgt av arbeidskrav og eksamensrapport. Det vil bli brukt ulike arbeidsmåter som gjør studentene til aktive deltakere. Det innebærer at læringsarbeidet for store deler av emnet foregår ved at studentene observerer, samtaler og øver under veiledning. Læreren som rollemodell vil være et viktig aspekt. Studentene har en faglig ballast som sammen med læreplanen danner det faglige grunnlaget for undervisning. Derfor er det viktig at det legges opp til dialog og kunnskapsdeling.

Kostnader

Det er studieavgift på emnet

Materialavgift i kroner

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Rapport(er)
Kommentar Studentene skal levere en skriftlig rapport i forbindelse med emnet.
I rapporten skal studenten drøfte egen kjøredyktighet opp mot samfunnets forventinger til utrykningsjåføren.
Rapporten skrives individuelt og skal ha et omfang på 3-5 sider.
Oppmøte til undervisning Ja
Kommentar Tilstedeværelse på minst 90 % av samlingen.
Rapport(er)
Kommentar

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Rapport Individuell 30 dager Bestått / ikke bestått 100% Nei
Kommentar Skriftlig individuell rapport om undervisningsprinsipper med vekt på veiledning og refleksjon skal leveres innen 30 dager etter endt samling. Maksimalt 10 sider, TNR 12 og linjeavstand 1,5.

Vurderingsuttrykk: Bestått/ikke bestått.

Sensurordning (jf. § 10-2 i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet)
To sensorer, hvorav minst én ekstern sensor hver tredje gang ordinær eksamen avvikles.

Endelig karakter settes når eksamen er bestått og arbeidskrav er godkjent.