Nord Universitet

Nord Universitet

UTR970, Yrkesdidaktikk for utrykningsinstruktøren

UTR970, Didactics for Emergency Driving Instructors

Fakta

 • Omfang

  15 Studiepoeng

 • Varighet

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Trafikklærerutdanning

 • Emneansvarlig

  Elke Heidi Kristoffersen
 • Studieplan

  Kull 2016/2017

Forkunnskapskrav

Fullført og bestått emnene UTR960 og UTR965

Emneinnhold

Emnet er organisert i følgende tema og hovedmomenter:

Didaktisk tilnærming til utrykningskjøring

Hovedmomenter:

Gjennomføring av praktisk undervisning i lærevogn, klasserom og grupper

Hovedmomenter:

I den praktiskpedagogiske delen kan høgskolen søke samarbeid med institusjoner som er godkjent som kursarrangør og har utrykning som en hoveddel av sin virksomhet.

Forventet læringsutbytte

Dette skal oppnås gjennom følgende delmål:

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

ndervisning, lærestoff, arbeidskrav, planleggingsoppgaver, øvinger og eksamen skal i hovedsak rettes mot undervisningsoppgaver utrykningsinstruktøren vil møte i sitt senere virke. Emnet kan organiseres som én eller flere samlinger av ulik varighet.

Den første ukesamlingen er undervisningsforberedende og inngår som obligatorisk grunnlag for det etterfølgende praktiskpedagogiske arbeidet med reelle utrykningselever i klasserom og lærevogn.

Studentene går sammen i praksisgrupper som planlegger, gjennomfører og evaluerer gjennomført undervisning. Det er en forutsetning at studentene er aktive deltakere i læringsarbeidet. De erfaringene hver enkelt student bringer med seg inn i læringsmiljøet er verdifull. Denne ressursen skal utnyttes i undervisningen ved at studentene deler sin kunnskap på samlingene.

Den praktiske undervisningen med utrykningselever bør fortrinnsvis gjennomføres med flere studenter i bilen samt veileder. Studentene veksler på rollen som instruktør og pedagogisk observatør.

Kostnader

Det er studieavgift på emnet

Materialavgift i kroner

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppmøte til undervisning Ja
Kommentar 90 % tilstedeværelse på samlingene
Rapport(er)
Kommentar En didaktisk rapport med en begrunnet undervisningsplan for opplæring av utrykningsførere. Av undervisningsplanen skal det gå fram hva som skal læres, hvordan læringsarbeidet skal organiseres og hvilke øvingsområder som er planlagt brukt. Rapporten skal ha forside, innholdsliste og en referanseliste. Rapporten kan utføres individuelt eller i gruppe på opp til tre medlemmer og leveres innen 30 dager etter siste samling.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Praktisk eksamen Individuell Bestått / ikke bestått 100% Nei
Kommentar Studentene skal gjennomføre en undervisningstime med elev i lærevogn. Aktuelt tema for ny innlæring skal være fra trinn 3 i kjøreopplæringen. Prøven vurderes av veileder og intern sensor.

Samlet karakter settes når eksamen er bestått og arbeidskrav er godkjent.