Nord Universitet

Nord Universitet

VEP530, Veiledningspedagogikk, 3

VEP530, Pedagogics and Counselling III

Fakta

 • Omfang

  30 Studiepoeng

 • Varighet

  2 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester
  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Etter- og videreutdanning

 • Emneansvarlig

  Christianne Nordbøe
 • Studieplan

  Kull 2016/2017

Forkunnskapskrav

Veiledningspedagogikk 1 (15 stp) og 2 (15 stp) eller tilsvarende.

Emneinnhold

Veiledning i gestaltteoretisk perspektiv. Psykosyntese. Veiledning i et kreativt, kulturelt og fenomenologisk perspektiv. Veiledning i endrings- og utviklingsprosesser. Veiledning i verdikonflikter og kriser. Etikk i veiledning.

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal kandidaten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Ferdigheter

Generell kompetanse

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Emnet tilbys som tverrfaglig deltidsstudium over 2 semester. Arbeidsformene vil veksle mellom:
- Forelesninger
- Veiledningsøvelser, rollespill
- Veiledningspraksis
- Veiledning på veiledning i grupper
- Gruppearbeid
- Videoverksted
- Litteratursøk
- Framlegg, prosjekt med problembasert læring (PBL) som læringsform

Mellom enkelte av samlingene arbeider studentene i grupper med prosjekt. Gruppene er selv ansvarlige til å søke veiledning og bestille veiledning.
PBL (problembasert læring) tar utgangspunkt i realistisk utformede situasjonsbeskrivelser med nær kobling til det emnet og de mål studentene arbeider med. PBL- arbeidet skal dokumenteres i rapporter og presenteres i samlinger i høgskolen.

I emnet inngår et veiledningsarbeid knyttet til praksis i egen yrkessammenheng og veiledningsfunksjoner spesielt knyttet opp mot organisasjonsarbeid, kulturell samhandling og etiske utfordringer. Studenten tar selv initiativ til å planlegge og å organisere sin praksis ut fra de muligheter hun/han har. Veiledning gis individuelt til studenten før, under og etter praksisperioden.

Veiledning på veiledning i grupper gjennomføres parallelt med veiledningspraksis og organiseres og ledes av høgskolens veiledere /lærere.

Kostnader

Det knyttes ingen kostnader til studiet, utover semester- og kopinoravgift.

Materialavgift i kroner

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar Arbeidskrav som må være godkjent for å kunne avlegge eksamen:

 - Obligatorisk deltakelse på samlinger. Nærvær under 85 % kan medføre at studenten ikke får gå opp til eksamen
 - 2 PBL gruppearbeid
 - 1 individuell oppgave
 - Veiledningsplan
 - Veiledningspraksis 20 timer
 - Veiledning på veiledning i gruppe, 30 timer
 - Selvvalgt pensum 400 sider
 - Skriftlig refleksjonsrapport fra praksis

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Hjemmeeksamen Individuell 72 timer A-F 100% Nei Alle
Kommentar Omfang: 4000 ord +/- 10 %
Sensur: Intern sensor. Intern og ekstern sensor hvert 3. år. Neste gang 2019.

Pensum

Pensumlitteratur

Dyrkorn, Rigmor og Reidulv Dyrkorn (2010). Innføring i gestaltveiledning : teori, metode, praktiske eksempler.
Kapittel 1, 4, 5, 7, 8, 9
ISBN 978-82-15-01607-8
Eide, Solveig B. et al (2011). Fordi vi er mennesker, en bok om samarbeidets etikk. (2. utg.).
ISBN 978-82-450-1003-9
Falk, Bent (1999). Å være der du er : samtaler med kriserammede.
ISBN 82-7674-510-5
Hostrup, Hanne (2009). Gestaltterapi : indføring i gestaltterapiens grundbegreber. (2. udg.).
ISBN 978-87-412-5303-9
Teslo, Anne-Lise (red.) (2006). Mangfold i faglig veiledning : for helse og sosialarbeidere. (2. utg.).
ISBN 978-82-15-00951-3, ISBN 82-15-00951-4
Øverland, Trond (2006). Psykosyntese : holistisk psykologi for allsidig utvikling. Lillestrøm: Muligheten forl..
S. 1-142
ISBN 82-997305-0-3

I kompendium (kjøpes hos SiNoT bok)

Aubert, Anne-Marie (2001). Kroppen som kilde til kunnskap. Embla, 6(8), 38-45.
Eriksen, Thomas Hylland (2015). Kulturforskjeller i praksis : perspektiver på det flerkulturelle Norge. (6. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Deler av boka er pensum. Hvilke deler avklares ved studiestart.
ISBN 978-82-05-48177-0
Lundby, Geir (2006). Reflekterende team som hedrende seremoni. I Seikkula, Jaakko et al. (Red.), Reflekterende prosesser i praksis : klientsamtaler, veiledning, konsultasjon og forskning. (s. 94-111). Oslo: Universitetsforlaget
ISBN 978-82-15-00791-5
Tveiten, Sidsel (2014). Å praktisere empowermentprinsippene er lettere sagt enn gjort: coaching som middel til kompetanseutvikling. I Tveiten, Sidsel og Boge, Knut (Red.), Empowerment i helse, ledelse og pedagogikk : nye perspektiver. (s. 108-120). Oslo: Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-46448-3

Tilleggsinformasjon

I tillegg til pensumlista kommer 400 sider selvvalgt pensum.