Nord Universitet

Nord Universitet

KRØ200, Kroppsøving 2

Fakta

 • Omfang

  30 studiepoeng

 • Varighet

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  Syklus 1

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  IFL

 • Emneansvarlig

  Ingvild Berg
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Faget inneholder mye fysisk aktivitet og studenten bør være i relativt god fysisk form.

Emneinnhold

Emnet bygger på og er en videreutvikling av innholdet i kroppsøving 1 med vekt på fordypning i
et utvalg av bevegelsesaktiviteter og arbeidsmåter. Fagets legitimering og historie utdypes, og det
arbeides med å se kroppsøving i tverrfaglige sammenhenger i skolen. I emnet inngår kunnskap
om og erfaring med forskning og utviklingsarbeid knyttet til begynneropplæring og kroppsøving i
de første sju trinnene i grunnskolen. Gjennom arbeidet med kroppsøving 2 skal studentene
utvikle selvstendig refleksjon og vurdering av egen undervisning.

Kroppsøving 2 består av tre delemner. Disse er Aktivitetslære, Fysisk aktivitet, kroppsøving og samfunn og Fysisk aktivitet og helse.

Aktivitetslære
Mye av studiets praktiske aktivitet er basert på studentenes undervisningsopplegg i ulike aktiviteter knyttet til idrett, dans og friluftsliv. Det vil også bli lagt til rette for innlæring og utprøving av idretter knyttet til det flerkulturelle samfunn. Innenfor friluftsliv vil hovedfokus ligge på tilrettelegging for uteskole.

Fysisk aktivitet, kroppsøving og samfunn
Å gi elever økt motorisk kompetanse gjennom kroppsøvingsundervisningen vil føre til livslang bevegelsesglede. I dette emnet ser studentene på utfordringer med å legge til rette for økt fysisk aktivitet for samtlige elever.
- Kroppsøvingsfagets legitimering og plass i skolen, samt som en del av norsk kultur i et flerkulturelt og internasjonalt perspektiv.
- Etikk og fair play innenfor idrett og kroppsøving.
- Kjønnsperspektiver innenfor idrett og kroppsøving.
- Tilrettelegging for opplevelse av likestilling i kroppsøvingsundervisning.
- Fysisk aktiv læring.
- Individualisering og vurdering i kroppsøvingsfaget.
- Forskning- og utviklingsarbeid innenfor kroppsøvingsfaget.
- Ulike perspektiver på kropp og kroppsforståelse knyttet til et flerkulturelt samfunn.

Fysisk aktivitet og helse
Dette emnet bygger videre på kunnskap studenten har tilegnet seg i kroppsøving 1/idrett 1. Allsidig bevegelseserfaring er viktig for barns motoriske utvikling og fysiske læring, og emnet skal gjøre studenten skikket til å tilrettelegge kroppsøvingsundervisning for elevens behov og forutsetninger.
- Barns fysiske vekst, modning og forandring 2
- Motorisk utvikling 2
- Observasjon, kartlegging og testing av barns motoriske utvikling
- Trening med formål om å øke barns motoriske kompetanse
- Fysisk aktivitet for funksjonshemmede
- Kunnskap om kroppen i bevegelse

Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP
Studenten
• har kunnskap om kroppsøvingsfagets utvikling og legitimering
• har kunnskap om vurdering og dokumentasjon av læring i lys av kroppsøvingsfagets
egenart
• har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til kroppsøving
• har kunnskap om trening, treningsprinsipper og treningsledelse egnet for ulike
aldersgrupper
• har kunnskap om kroppen i bevegelse, spesielt med tanke på læring av kroppslige og
idrettslige ferdigheter

FERDIGHETER
Studenten
• kan videreutvikle egne kunnskaper og ferdigheter i leik, idrett, dans, friluftsliv og
tidsaktuelle bevegelsesformer med tanke på undervisning i kroppsøving
• kan vurdere bevegelsesmiljøer, aktivitet og trening egnet for ulike aldersgrupper
• kan vurdere fagdidaktiske problemstillinger og bruke relevant teori og forskning med
sikte på å forbedre undervisning og læring i kroppsøving
• kan gjennomføre forsøks- og utviklingsarbeid knyttet til egen lærerkompetanse i
kroppsøving
• kan utvide eget repertoar av aktiviteter og arbeidsmåter med tanke på undervisning i
kroppsøving

GENERELL KOMPETANSE
Studenten
• kan arbeide tverrfaglig med utgangspunkt i kroppsøving
• kan bidra til nytenking og innovasjon i faget kroppsøving
• kan reflektere omkring kroppsøving som del av norsk kultur og i et flerkulturelt og
internasjonalt perspektiv

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Emnets egenart, tverrfaglighet og overføringsverdi til andre områder medfører at studenten må kjenne til og kunne bruke et mangfold av arbeidsformer. Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, praktisk undervisning, ekskursjoner og studentdreven aktivitet.

Forventet arbeidsinnsats

AktivitetVarighetVarighetstype
Forelesninger 150 timer
Individuell oppgaveløsning 200 timer
Gruppearbeid 100 timer
Forberedelse til undervisning 100 timer
Praktiske oppgaver 100 timer
Eksamen 6 timer
Pensum 144 timer

Materialavgift i kroner

1.000.- kroner

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Innlevering 2 2
Kommentar Oppgave i Fysisk aktivitet, kroppsøving og samfunn.
Oppgave i Fysisk aktivitet og helse.

Oppgavene skal være basert på relevant forskning og det forventes at studenten selv finner relevant tilleggslitteratur.
Omfang på hver oppgave vil ligge på omtrent 5-10 sider.
Praktiske oppgaver Ja
Kommentar For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha oppfylt kravene til 80 % aktiv deltakelse i praktiske emner
Annet - spesifiser i kommentarfeltet 1 1 Ja
Kommentar Undervisningsopplegg i idrett, dans eller friluftsliv.
Studenten skal alene eller sammen med en annen gjennomføre et undervisningsopplegg i selvvalgt aktivitet. Opplegget skal bestå av en kort teoretisk introduksjonsøkt om emnet og tre-fem undervisningsøkter.
Innlevering 1 1
Kommentar Ressurshefte
I tilknytning til undervisningsopplegget studenten skal gjennomføre, skal det leveres inn skriftlig arbeid i form av et ressurshefte i den valgte aktiviteten. Heftet skal inneholde en kort introduksjon om den valgte aktiviteten, øvelsesbank og forslag på økter.
Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar For å kunne framstille seg til eksamen må alle obligatoriske krav og oppgaver være levert i rett tid/utført i rett tid og være godkjent. Studenten må ha oppfylt kravene til 80 % aktiv deltakelse i praktiske emner. Studiet har krav om obligatorisk deltaking på studentpresentasjoner, arbeid i grupper og friluftslivsturer.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Hjemmeeksamen 5 dager A-F 50% Ja
Kommentar
Mappe med muntlig høring 1 timer A-F 50% Nei Studenten har tilgang til ressursheftet under eksamineringen. p>Studenten har tilgang til ressursheftet under eksamineringen./p>
Kommentar Muntlig eksamen er delt i to.
Del en er en muntlig høring med bakgrunn i ressursheftet studenten har laget i tilknytning til undervisningsopplegg.
Del to er en muntlig eksamen med bakgrunn i pensum. Studenten trekker et tema.p>Muntlig eksamen er delt i to.br />
Del en er en muntlig høring med bakgrunn i ressursheftet studenten har laget i tilknytning til undervisningsopplegg.br />
Del to er en muntlig eksamen med bakgrunn i pensum. Studenten trekker et tema./p>

Tilleggsinformasjon

Med forbehold om endringer

Fysisk aktivitet, kroppsøving og samfunn

Vingdal, I.M. Fysisk aktiv læring. - Oslo : Gyldendal, 2014. - ISBN 978-82-05-46282-3. Kap. 5 og 6. (28 sider)

Rønholt, H. & Peitersen, B. (red.) Idrætsundervisning : en grundbog i idrætsdidaktik. - Ny utg. - [København] : Institut for Idræt, 2008. - ISBN 978-87-635-0757-8 (h.). 

Engelsrud, G. Hva er kroppOslo : Universitetsforlaget, 2006. - ISBN 978-82-15-00785-4

Skaalvik, E.M. & Skaalvik, S. Motivasjon for læring. Oslo: Universitetsforlaget, 2015. - ISBN 978-82-15-02489-9 

Elnan, I., & Sando, O. J. (2014, 3 1). Prestasjonsorientert læringsklima og vurdering i kroppsøvingsfaget. Fou i praksis conference proceedings. Nettdokument

*Kompendium nr 1162. KRØ200 Kroppsøving 2 / I. Berg (red.)
Innhold:
- Sæle, O.O. Rettferdighet i idretten. I Fair Play – et dydsetisk perspektiv på idretten. -  Oslo : Universitetsforlaget, 2013. s. 161-181
- Næss, F.D. (2000). Kroppsøving – et fag på guttenes premisser? Kroppsøving, nr 6, 10-13 (4 sider)
- Ommundsen, Y (2008). Kroppsøving: Danning eller helse? Om to ulike begrunnelser for faget og dets konsekvenser. I Arnebegrg, P. og Briseid, L.G. (red.), Fag og danning – mellom individ og fellesskap. Bergen: Fagbokforlaget. s. 193 - 208
- Long, L.W. (1995). Norsk friluftsliv sett utenfra : Eller: Hvordan jeg lærte å gå på tur - . Trondheim: Direktoratet (s.26 – 30) (5 sider)
- Messner, M.A. (2000). Barbie girls versus sea monsters. Children constructing gender. Gender & Society, 14, 765-784 (19 sider)
- Strandbu, Å. (2002). Idrettens betydning som flerkulturell integrasjonsarena. I Seippel, Ø. (red), Idrettens bevegelser (s.123-153). (30 sider)
- Leirhaug, P. E. (2013). Ferdigheter, innsats og kroppsøvingens nye klærKroppsøving (1), ss. 8-10 (3 sider).
- Leirhaug, P. E. (2013). Hvorfor innsats i kroppsøvingKroppsøving (3), s. 20 (1 sider).
- Vinje, E. (2012, 1 24). Innsats må telle for gymkarakteren. Hentet April 3, 2014 fra blogg.bt.no: http://blogg.bt.no/preik/2012/01/24/innsats-ma-telle-for-gymkarakteren/#.U0_Ref3rI48

Fysisk aktivitet og helse

Helsedirektoratet (2009): Aktivitetshåndboka. Fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Oslo
Nettdokument (PDF) 

Kissow, A-M. Spil mig: Inklusjon af børn og unge med handicap i idræt i skole og fritid. Roskilde : Handicapidrættens Videnscenter, 2002. - ISBN 87-90388-08-9

Tonkonogi, M. og Bellardini, H. Fysisk trening for barn og ungdom : For helse, allsidig utvikling og prestasjon. Oslo : Akilles, 2013. - ISBN 978-82-7286-238-0

Canadian Sport for Life. Developing Physical Literacy. A Guide for Parents of Children Ages 0 to 12. Vancouver : Canadian Sport Centres, 2009
Nettdokument (PDF)  

Aktivitetslære

Bjone, M. & Vingdal, I.M. BarneidrettstrenerenOslo : Akilles, 2012. - ISBN 978-82-7286-234-2

Vinje, K.O. (2012). Lek og lærOslo: Den Norske Turistforeningen, 2012. - ISBN 978-82-8279-002-4

Selvvalgt pensum tilknyttet fordypningsaktivitet (200 s.)

*(Oversikt over kompendier: K1162 Kompendium må bestilles fra Nesna Libris. Nettbutikk: www.librishelgeland.no , epost: nesna@libris.no )

Vektingsreduksjoner

Gammelt emne Studiepoeng
Tidligere gjennomførte emner som kan kvalifisere til vektingsreduksjon vil bli evaluert individuelt ved opptak.