Nord Universitet

Nord Universitet

NOR211, Norsk 2A

Fakta

 • Omfang

  15 studiepoeng

 • Varighet

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  Syklus 1

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  IFL

 • Emneansvarlig

  Hallvard Kjelen
 • Studieplan

  Kull 2014/2015

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapar utover opptakskrava i studieplanen for Norsk2 er påkravde.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Emneinnhold

Norsk 2A fokuserer på litteratur- og kulturhistorie. Nordnorske tekstar er integrerte i dette opplegget. Bruk av kulturarven og bruk av regionallitteratur i skolen er også didaktiske problemstillingar.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten
•har utvida kunnskapar om munnlege og skriftlege sjangrar i tradisjonelle og moderne medium og innsikt i korleis elvar frå 5.-10- trinn utviklar kunnskapar om desse og kan nytte dei i eie tekstarbeid
har god litteraturhistorisk oversikt og kunnskapar om sentrale verk i norsk fiksjonslitteratur og sakprosa og kjennskap til teoriar om samansette tekstar
•har innsikt i regional litteratur /nordnorsk litteratur
•har kunnskap om kva som skjer når ein tekst vert overført frå eit medium til eit anna (adaptasjon)

Dugleikar
Stedenten
•kan samanlikne tekstar skrivne for ungdom og vaksne med omsyn på innhald, form og funksjon
kan setje sentrale norske tekstar og eit utval samiske tekstar (i omsetjing) inn i ein historisk samanheng og sjå dei i lys av nordisk og annan internasjonal litteratur
kan lese, analysere, tolke og vurdere samansette tekstar, sjå dei i eit historisk perspektiv og setje dei inn i ein større kulturell og offentleg samanheng
•kan rettleie elevar i bruk av litteraturfagleg kjeldemateriale
•kan bruke læreplanen i faget til å formulere mål for norskopplæringa og relevante kriterium for vurdering

Generell kompetanse
Studenten
•kan vurdere norskfaget og eigen praksis som norsklærar og grunngi vurderingane
•har innsikt i norskfaget ut frå forsking og i høve til fagets historie og kan reflektere kritisk og konstruktivt ut frå slike perspektiv på faget
•kan rettleie elevar i arbeidet med tekstar slik at dei kan utvikle seg sjølve, skaffe seg kunnskapar og førebu seg for aktiv deltaking i offentlege rom og samfunnet som eit heile
• kan sjå faget i eit større danningsperspektiv og undervisninga som ein del av opplæringa i eit aktivt deltakardemokrati

Supplerende opplysninger

Kan tilbys som enkeltemne.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Studentane vil møte eit variert utval av undervisnings- og læringsformer - individuelt arbeid, gruppearbeid, i tillegg til førelesingar og seminar.
I samarbeid med ein dramalærar vil vi utforske eit drama av Ibsen frå en praktisk-estetisk vinkel. Stikkorda stadsbasert læring og det utvida læringsrommet vil vere styrande for mykje av arbeidet med faget. Dette kan komme til utrykk på ulike måtar - til dømes gjennom lesing av litteratur med lokal forankring, arbeid med undervisningsopplegg knytt til lokalmiljøet og naturen, ekskursjonar og lignande. Det blir lagt opp til ein ekskursjon til Petter Dass-museet i Alstahaug.

Forventet arbeidsinnsats

AktivitetVarighetVarighetstype
Forelesninger 75 timer
Skriftlige oppgaver 60 timer
Individuell oppgaveløsning 230 timer
Eksamen 10 timer

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Innlevering 1 1
Kommentar 1 notat knytt til litterært eller didaktisk emne (ca 1000 ord).
Målform: Nynorsk.
Innlevering 1 1
Kommentar 1 litterær analyse (2500-4000 ord).
Målform: Nynorsk.
Muntlig fremlegg 1 1
Kommentar 1 munnleg presentasjon av ein roman.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Hjemmeeksamen 5 dager A-F 100% Nei Alle.p>Alle./p>
Kommentar Målform: Nynorskp>Målform: Nynorsk/p>

Tilleggsinformasjon

Pensum
Med forbehold om endringer

Teoripensum
Andersen, P. T. Norsk litteraturhistorie. - 2. utg. - Oslo : Universitetsforl., 2012. - ISBN 978-82-15-01704-4 (ib.)

Claudi, M. Litterære grunnbegreper. - Bergen : Fagbokforl., cop. 2010. -  ISBN 978-82-450-0911-8 (h.)

Tekstpensum
Kompendium 1102. Litterære tekster. Norsk 2 , 5-10, Kjelen, H. (red.)

Eldre litteratur
Egilssoga
Hamsun, K. Segelfoss by
Holberg, L. Erasmus Montanus
Bjørnson, B. Synnøve Solbakken
Ibsen, H. Vildanden
Skram, A. Sjur Gabriel (Hellemyrsfolket)
Lie, J. Den fremsynte. Billeder fra Nordland. I kompendium nr 508
 

Litteratur etter 1945
Vesaas, T. Fuglane
Fosse, J. Naustet
Parr, M. Vaffelhjarte
Wassmo, H. Dinas bok

Film
Knudsen, A. Vaffelhjarte. Tv-serie basert på Maria Parrs bok Vaffelhjarte.
En episode

(Oversikt over kompendier: K 508, K 1102. Kompendium må bestilles fra Nesna Libris. Nettbutikk: www.librishelgeland.no , e-post: nesna@libris.no)

 

Vektingsreduksjoner

Gammelt emne Studiepoeng
Norsk 2 15