Nord Universitet

Nord Universitet

OP30HELG, Helgelandskunnskap

Fakta

 • Omfang

  15 studiepoeng

 • Varighet

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  Syklus 1

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  IFL

 • Emneansvarlig

  Hanne Falch Kristoffersen
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Emneinnhold

«JAKTEN PÅ HELGELENDINGEN»
Gjennom en reise innen kultur-, næring- og naturhistorie og med et innblikk i samfunnsfaglige perspektiver opp igjennom tidene skal studiet gi studentene en bedre forståelse for og bedret formidlingsevne om Helgelandskulturen. Ved å styrke sin kompetansen om regionen og identitetsforståelse vil studentene få større tilknytning til regionen og kunne bidra til bedre samhandling og utvikling på Helgeland.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten;
- ha kompetanse og formidlingsevne om kultur-, næring- og naturhistorie fra Helgeland.
- ha innsikt i ulike samfunnsfaglige perspektiver fra regionen i ulike historiske perioder
- kunne dokumentere grunnleggende innsikt i Helgelands kultur-, næring og naturhistorie skriftlig og muntlig.
- kunne redegjøre for ulike samfunnsfaglige perspektiver i ulike historiske perioder

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten;
- ha utviklet sin evne til trygg formidling av kunnskap om regionen.
- kunne reflektere rundt identitet og kulturforskjeller, og forstå sammenhenger og se muligheter i regionen.
- kunne bidra til en videre forståelse for regionens potensialer og delta i ulike samhandlings- og utviklingsprosesser.

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten kunne;
- beskrive, analysere og anvende kunnskap om Helgeland og Helgelandskulturen for ulike målgrupper.
- identifisere markører og hendelser igjennom tidene som har preget Helgelandskulturen
- formidle og redegjøre for Helgelands historie og kunne delta i kvalifiserte diskusjoner angående Helgelandskulturen og identitetsdannelse.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Studiet blir basert på samlinger, klasserom på nett (moodle), selvstudium og arbeid i grupper.
Samlingene vil inneholde forelesninger, oppsøkende stedslæring, kreativ ideutvikling, formidlingsøvelser, gruppearbeid og framlegg av studiearbeidene.
Arbeidskrav vil være en deskriptiv og refleksiv logg etter hver samling, forberedelse og gjennomførelse av seminarinnlegg og vurdering av to medstudenters innlegg.
Studiet er samlingsbasert med 4 samlinger på 3 dager.

Forventet arbeidsinnsats

AktivitetVarighetVarighetstype
Eksamen 25 timer
Gruppearbeid 80 timer
Individuell veiledning 5 timer
Undervisning og praktiske oppgaver 130 timer
Pensum 120 timer
Individuell oppgaveløsning 40 timer

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Annet - spesifiser i kommentarfeltet 1 1
Kommentar Studentene skal produsere en presentasjon av Helgeland basert på kunnskap og andre erfaringer fra studiet.
Studentene må definere hvem formidler er, hvem mottaker er og målet med presentasjonen, og dette skal godkjennes før oppgaven utarbeides.
Det legges ikke føringer for hvilken form presentasjonen skal ha.
Til oppgaven skal det defineres selvvalgt litteratur på 300 sider og arbeidet blir en del av den muntlige eksamen.
Ekskursjoner 4 3
Kommentar Det gjennomføres ekskursjoner til Petter Dass-museet i Alstahaug, Langhuset i Sandnessjøen, Mo Industripark og Nesna Museum.
Seminar-/samlingsdeltakelse 2 1
Kommentar Det gjennomføres to seminarer med forberedte innlegg fra studenter; det første med presentasjon fra pensum og på tema identitet, og et seminar der studentene gir sin presentasjon for gitte målgrupper.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Muntlig eksamen A-F 100% Nei
Kommentar Muntlig presentasjon av oppgave.p>Muntlig presentasjon av oppgave./p>