Nord Universitet

Nord Universitet

PED100SS, Grunnstudium i pedagogikk med fordypning i sosial- og spesialpedagogikk

Fakta

 • Omfang

  30 studiepoeng

 • Varighet

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  Syklus 1

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  IFL

 • Emneansvarlig

  Duarte Nuno Farbu Pinto og Inger Lise Valstad
 • Studieplan

  Kull 2016/2017

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieplan for Grunnstudium i pedagogikk.

Emneinnhold

Emnet er inndelt i følgende delemner/hovedtemaer:

Delemne 1: Pedagogisk grunnlagsforståelse

Delemne 2: Lærings- og utviklingsteorier. Barns utvikling

Delemne 3: Kommunikasjon og gruppeprosesser

Delemne 4: Sosialpedagogikk som arbeidsområde og fagdisiplin

Delemne 5: Sosialisering

Delemne 6: Spesialpedagogikk som arbeidsområde og fagdisiplin

Delemne 7: Funksjonsvansker, lærevansker og utviklingshemming

Delemne 8: Didaktikk, læreplaner og tilpasset opplæring

Delemne 9: Yrkesetikk, likeverd og inkludering

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
Etter gjennomført studium skal studenten ha;
•Kunnskap om pedagogikkens historie, idegrunnlag og plass i samfunnet, og om sosialpedagogikk og spesialpedagogikk som fagdisipliner og virksomhetsområder
•Grunnleggende kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger og metoder innenfor fagområdene sosialpedagogikk og spesialpedagogikk
•Kjennskap til hvordan en kan oppdatere seg faglig innen sosialpedagogikk og spesialpedagogikk
•Kunnskap om lovverk og rammebetingelser som gjelder for undervisningsarbeid

Ferdigheter
Etter gjennomført studium skal studenten kunne;
•Anvende fagkunnskaper og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid i forhold til praktiske og teoretiske problemstillinger innen sosial- og spesialpedagogikk, og treffe faglig begrunnede valg
•Planlegge og evaluere sosialpedagogisk og spesialpedagogisk arbeid på individ-, gruppe- og systemnivå
•Planlegge og gjennomføre sosial- og spesialpedagogiske arbeidsoppgaver i tråd med etiske krav og retningslinjer
•Formidle sentralt fagstoff både skriftlig, muntlig og gjennom relevante uttrykksformer

Generell kompetanse
Etter gjennomført studium skal studenten;
•Ha innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til egen arbeidspraksis
•Kunne reflektere over egen faglige utøvelse, og kunne justere denne under veiledning
•Kunne finne fram til, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser aktuelle problemstillinger innen det sosialpedagogiske og spesialpedagogiske arbeidsfeltet
•Ha forståelse for samspillet individ – gruppe – samfunn, og kunne se pedagogisk arbeid i et systemperspektiv

Supplerende opplysninger

Emnet krever 2 uker obligatorisk observasjonspraksis, som gjennomføres ved institusjoner som driver pedagogisk virksomhet. Den enkelte student leverer praksisønske i henhold til fastsatt frist. Praksissted skal godkjennes av fagansvarlig ved høgskolen. Etter gjennomføring leveres et individuelt praksisnotat.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Emnet er samlingsbasert og nettstøttet. Undervisningen organiseres i 6 studiesamlinger à 4 dager.

Arbeidsformer: Forelesninger, gruppearbeid, casedrøftinger, studentframlegg, øvelser, refleksjonsoppgaver oa.

Ved studiestart deles studentene inn i seminargrupper som skal samarbeide om oppgaver og være faglige fora gjennom studiet.

Det kreves at studentene har tilgang på Internett. Obligatoriske oppgaver leveres elektronisk via klasserom på nett. Det gis opplæring i bruk av denne læringsplattformen under første studiesamling.

Forventet arbeidsinnsats

AktivitetVarighetVarighetstype
Forelesninger 110 timer
Praktiske oppgaver 40
Praktiske oppgaver 10
Skriftlige oppgaver 130
Praktiske oppgaver 70
Eksamen 70 timer
Pensum 350 timer

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppmøte til undervisning Ja
Kommentar Tilstedeværelse på 80% knyttes til den enkelte samlingsuke.
Innlevering 1 1
Kommentar Individuelt refleksjonsnotat, delemne 1, omfang 3-4 s.
Notatet skal knyttes til ”Pedagogikkens idegrunnlag”. Det skal inneholde både kunnskapsstoff og refleksjon, og vise studentens faglige forståelse.

Arbeidskravene utføres til fastsatte frister og gis vurderingen godkjent/ikke godkjent
Innlevering 1 1
Kommentar Gruppebasert refleksjonsnotat, delemne 2, omfang 4-5 s.
Notatet skal vise at studentene har innsikt i viktige lærings- og utviklingsteorier og har kunnskap om barns læring og utvikling. Vurderes godkjent/ikke godkjent.
Muntlig fremlegg 1 1
Kommentar Gruppebasert muntlig framlegg, delemne 5.
Framlegget skal vise innsikt i begrepet sosialisering samt forståelse for samspillet individ – gruppe - samfunn og de prosessene som gjør oss til samfunnsindivider. Alle må delta både ved forberedelse og framføring. Vurderes godkjent/ikke godkjent.


Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Fagoppgave A-F 50% Nei
Kommentar I oppgaven skal studenten
•vise innsikt i det valgte temaet/arbeidsfeltet
vise evne til refleksjon over sosialpedagogiske og/eller spesialpedagogiske problemstillinger
•vise evne til å anvende tilegnet teoretisk kunnskap i møte med praksisutfordringer
•vise etiske holdninger i tråd med det som kreves på det aktuelle arbeidsfeltet

Oppgaven skal
•ha tema fra det faglige innholdet i studiet
•inneholde refleksjoner omkring en case eller andre problemstillinger relatert til praksis
•ha en teoretisk overbygging
•være på 10-12 A4-sider

Det vil bli gjennomført oppgaveseminar, samt veiledning ved oppstart og underveis i arbeidet.

p>I oppgaven skal studentenbr />
•vise innsikt i det valgte temaet/arbeidsfeltetbr />
vise evne til refleksjon over sosialpedagogiske og/eller spesialpedagogiske problemstillingerbr />
•vise evne til å anvende tilegnet teoretisk kunnskap i møte med praksisutfordringerbr />
•vise etiske holdninger i tråd med det som kreves på det aktuelle arbeidsfeltet/p>
p>Oppgaven skalbr />
•ha tema fra det faglige innholdet i studietbr />
•inneholde refleksjoner omkring en case eller andre problemstillinger relatert til praksisbr />
•ha en teoretisk overbyggingbr />
•være på 10-12 A4-sider/p>
p>Det vil bli gjennomført oppgaveseminar, samt veiledning ved oppstart og underveis i arbeidet./p>
Hjemmeeksamen 3 dager A-F 50% Nei
Kommentar

Tilleggsinformasjon

Pensum
Med forbehold om endringer

Delemne 1: Pedagogisk grunnlagsforståelse
Befring, E. Læring og skole : vilkår for eit verdig liv. - Oslo : Samlaget, 1994. Kap. II, s. 38-64
I kompendium nr. 1047

Bjørndal, C. R. P. Det vurderende øyet : observasjon, vurdering og utvikling i undervisning og veiledning.- 2. utg. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2011. - ISBN 978-82-05-41942-1
Kap. 2-5.

Garsjø, O. Studiemetodikk og oppgaveskriving : om mappeevaluering og veier til god eksamen. - Oslo : Cappelen akademisk forl., 2005. - ISBN 978-82-02-23807-0
Kap. 1-4.

UFD. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring.Generell del
Nettutgave

Delemne 2: Lærings- og utviklingsteorier. Barns utvikling
Killén, K. Barndommen varer i generasjoner : forebygging er alles ansvar. - Oslo : Kommuneforl., c2013. Kap. 5.
I kompendium nr. 1047

Manger, T. et al. Livet i skolen : grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. 1. - Bergen : Fagbokforl., c2013.- ISBN 978-82-450-1391-7   
Kap. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10

Ogden, T. Atferdspedagogikk i teori og praksis : om arbeid med atferdsproblemer i skolen. - Oslo : Universitetsforlaget, c1987. s. 164-193.
I kompendium nr. 1047

Wittek, L. Læring i og mellom mennesker : en innføring i sosiokulturelle perspektiver. - Oslo : Cappelen Damm akademisk forl., c2012.- ISBN 9788202364717
s. 31-125

Kompendium 460. Kognitiv teori og nyere psykoanalytisk teori. PED100SS
Innhold:
- Jerlang, E. (red.): Piaget I: Utviklingspsykologiske teorier, Gyldendal 2000, s. 259-311
- Imsen, Gunn: Om nyere psykoanalytisk teori I: Elevens verden, Universitetsforlaget, 2005 s. 34-35
- Imsen, Gunn: Eriksson I: Elevens verden, Universitetsforlaget,2005 s. 433-443

Delemne 3: Kommunikasjon og gruppeprosesser

Gjøsund, P. og Huseby, R. To eller flere- : basiskunnskaper i gruppepsykologi. - 4. utg. - [Oslo] : Cappelen akademisk forl., 2015. - ISBN 9788202490225
Kap. 1-5 og 9

Delemne 4: Sosialpedagogikk som arbeidsområde og fagdisiplin
Gjertsen, P-Å. Sosialpedagogikk : forståelse, handling og refleksjon . - Bergen : Fagbokforl., 2010.- ISBN 978-82-450-1011-4
Kap. 2, 3 og 7

Delemne 5: Sosialisering
Imsen, G. Elevens verden : innføring i pedagogisk psykologi. - 4. utg. - Oslo : Universitetsforlaget, 2005. Kap. 3 og 4.
I kompendium nr. 1047

Manger, T. et al. Livet i skolen : grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. 1. - Bergen : Fagbokforl., c2013.- ISBN 978-82-450-1391-7
Kap. 3

Sand, T. Etniske minoriteter i Norge : sosialiseringsbetingelser i majoritetssamfunnet. I: Sosialisering i dag / Therese Sand og Wenche Walle-Hansen (red.). - Oslo : Ad Notam Gyldendal, 1992. - s.82-98.
I kompendium nr. 1047

Delemne 6: Spesialpedagogikk som arbeidsområde og fagdisiplin
Befring, E. og Tangen, R. (red.) Spesialpedagogikk. - 5. utg. - Oslo : Cappelen akademisk forl., 2012.- ISBN 9788202352264
Introduksjon og kap. 1-3

Kunnskapsdepartementet. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) m/forskrifter.
Nettdokument

Opdal, L. R., Simonsen, E. og Hagtvet, R. E.Spesialpedagogikk i akademia : tematisk profil i forskning ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. I: Spesialpedagogikk, årg. 70, nr. 9 (2005), s. 60-72.
I kompendium nr. 1047.

Delemne 7: Funksjonsvansker, lærevansker og utviklingshemming
Buli-Holmberg, J. og Ekeberg T. R. Likeverdig og tilpasset opplæring i en skole for alle. - Oslo : Universitetsforl., 2016. - ISBN 9788215025780
Kap. 4 og 5

Delemne 8: Didaktikk, læreplaner og tilpasset opplæring
Aarnes, A. IOP i praksis : individuell tilpasning i skolen. - Oslo : PEDLEX, 2013. -ISBN 978-82-7841-841-3 (h.)

Manger, T. et al. Livet i skolen : grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. 1. - Bergen : Fagbokforl., c2013.- ISBN 978-82-450-1391-7
Kap. 2

Røys, H., Gjøsund, P. og R. Huseby. Didaktikk i skolen. - [Oslo] : Damm, 2007. - ISBN 978-82-04-14113-2
s. 1-147

Delemne 9: Yrkesetikk, likeverd, inkludering
Hauge, A.-M. Den felleskulturelle skolen. - 3. utg. - Oslo : Universitetsforl., 2014. - ISBN 978-82-15-02316-8 (h.)
Kap. 1, 3, 7 ,8 og 9

Lingås, L. G. Etikk i pedagogisk arbeid. - Oslo : Kommuneforl., c1999. Kap. 3.
I kompendium nr. 1047.

I tillegg kommer 500 sider selvvalgt pensum. Faglærer godkjenner den selvvalgte litteraturen

(Oversikt over kompendier: K 460 og K1047. Kompendium må bestilles fra Nesna Libris. Nettbutikk: www.librishelgeland.no , e-post: nesna@libris.no)

 

Vektingsreduksjoner

Gammelt emne Studiepoeng
Vektingsreduksjon av allerede gjennomførte emner i pedagogikk vurderes i samband med opptak