Nord Universitet

Nord Universitet

PED350, Spesialpedagogikk 3, fordypning språk-, lese- og skrivevansker

Fakta

 • Omfang

  30 studiepoeng

 • Varighet

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  Syklus 1

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  IFL

 • Emneansvarlig

  Oddbjørn Knutsen
 • Studieplan

  Kull 2014/2015

Forkunnskapskrav

Gjennomført og bestått Spesialpedagogikk 2 eller 1. avdeling spesialpedagogikk etter gammel ordning, eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Bred kunnskap om ulike funksjons- og lærevansker hos barn, unge og voksne. Opplæringsloven med forskrift. Forvaltningsloven. Å kunne planlegge og gjennomføre spesialpedagogiske tiltak i barnehage, skole og i relevante institusjoner, og å kunne planlegge og gjennomføre utviklingsarbeid (innovasjon) på det spesialpedagogiske arbeidsfeltet.

Emneinnhold

Emnet inneholder en fellesdel og en fordypningsdel.

Fellesdelen omfatter teorier knyttet til det spesialpedagogiske arbeidsfeltet, spesialpedagogiske forskningsmetoder og spesialpedagogisk rådgivning, samt språk- og sosial utvikling hos minoritetsgrupper. I tillegg settes det fokus på lov (Opplæringsloven kap 5 og § 9a), forskrifter og saksgang.

Fordypningsdelen omfatter språkutvikling, generelle språkvansker, spesifikke språkvansker, afasi, løpsk tale, stamming og leppe-, gane- og kjevespalte. I tillegg omfatter fordypningsdelen lese- og skriveutvikling, samt generelle og spesifikke lese- og skrivevansker. Det blir lagt vekt på kartlegging, ulike tester, forebygging, tiltak, tverrfaglig og flerfaglig samarbeid og yrkesetikk. Det gis tilbud om sertifisering for LOGOS-testen.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten ha;

• Kunnskap om hvilken betydning samspill, språk-, lese- og skriveferdighet har i et samfunnsperspektiv
• Grunnleggende kunnskap om ulike forskningsmetoder som brukes i spesialpedagogisk forskning og forskningsetikk
• Kunnskap om spesialpedagogiske rådgivnings-/veiledningstradisjoner
• Kunnskap om individuelle og samfunnsmessige utfordringer til det å leve i en flerkulturell språklig og sosial sammenheng
• Kunnskap om konsekvenser av å ha norsk som 2. språk, og kunnskap om språk og sosial utvikling i et tospråklig perspektiv
• Kunnskap om det vanligste kartleggings- og utredningsmateriellet som benyttes i spesialpedagogisk arbeid
• Kunnskap om ulike teorier om språk og språkutvikling
• Kunnskap om ulike språkvansker, og forebygging, utredning/kartlegging og avhjelping av språkvansker
• Kunnskap om lese- og skriveutviklingen
• Kunnskap om lese- og skrivevansker, og forebygging, utredning/kartlegging og avhjelping av lese- og skrivevansker
* Kunnskap om rutiner og saksgang i forhold til språk-, lese- og skrivevansker, og hvordan en skal samarbeide med andre faggrupper

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten kunne:
• Utarbeide problemstilling, samt velge og ta i bruk aktuell forskningsmetode i forbindelse med undersøkelser av mindre omgang for å finne svar på problemstillinga
• Planlegge og gjennomføre et spesialpedagogisk utviklingsarbeid (innovasjon) av mindre omfang
• Gi relevant spesialpedagogisk veiledning med utgangspunkt i teorier, metoder og tradisjoner for spesialpedagogisk rådgivning
• Planlegge og gjennomføre tilpasset og forebyggende undervisning for barn, unge og voksne med norsk som 2. språk
• Gjennomføre kartlegging og utredning ved bruk av kartleggings- og utredningsmateriell som benyttes i barnehage og grunnskole som grunnlag for forebyggende og avhjelpende undervisning og opplæring
• Reflektere kritisk, faglig og konstruktivt over sin egen praksis og relatere den til spesialpedagogisk teori
• Velge ut og anvende relevante utrednings- og kartleggingsverktøy i forhold til barn, unge og voksne som har språk-, lese- og skrivevansker
• Analysere resultatene fra utredning og kartlegging, og planlegge og iverksette relevant spesialundervisning
• Evaluere spesialundervisningen ut i fra individ-, gruppe- og systemnivå

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten ha;
• Innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillinger (bla. taushetsplikt) knyttet til det spesialpedagogiske arbeidsfeltet
• Ferdighet i å formidle sentralt fagstoff både skriftlig, muntlig og gjennom relevante uttrykksformer
• Ferdighet i å utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagfolk for å bidra til utvikling av god praksis

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Studiet organiseres som 6 studiesamlinger à 4 dager undervisning og i tillegg en veiledningsdag pr. studiesamling. Studiesamlingene legges til høgskolens lokaler på Nesna etter følgende plan:
Arbeidsformer:
- Innføringsseminar
- Forelesninger og gruppearbeid i de ulike studieemnene
- Refleksjonsoppgaver/emneoppgaver i tilknytning til de ulike studieemnene (obligatorisk)
- 3 ukers feltarbeid i tilknytning til individuell fordypningsoppgave
Studiet krever jevn innsats gjennom hele studieåret.

Studiet er nettstøttet med egen web-side (”klasserom på nett”). Derfor kreves det at studentene har tilgang på Internett. Det blir gitt kurs i bruken av læringsplattformen ”Moodle” på innføringskurset under første studiesamling.

Forventet arbeidsinnsats

AktivitetVarighetVarighetstype
Skriftlige oppgaver 400 timer
Gruppearbeid 50 timer
Skriftlige oppgaver 30 timer
Pensum 214 timer
Eksamen 6 timer
Forelesninger 100 timer

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Feltarbeid 1 1
Kommentar I løpet av studiet skal studentene gjennomføre et feltarbeid med et omfang på til sammen 3 uker (ca 6-7 timer pr dag). Feltarbeidet skal være knyttet til metodedelen og tiltaksdelen i fordypningsoppgaven, og skal gjennomføres i barnehage, skole eller annen institusjon der det foregår spesialpedagogisk arbeid i forhold til språk-, lese- og skrivevansker.
Feltarbeidet kan gjennomføres sammenhengende eller fordeles over hele studieåret. Feltarbeidet skal ha et innovativt perspektiv i praksisfeltet, og kan være en undersøkelse, et evalueringsarbeid eller gjennomføring av et innovasjonsarbeid. Dette kan knyttes til eksisterende prosjekter i praksis eller være et arbeid initiert av studenten.
Veiledning for feltarbeidet gis av veilederen for fordypningsoppgaven. Feltarbeidet kan også gjennomføres på egen arbeidsplass. Studentene skal skrive et feltnotat på ca 2 sider fra selve feltarbeidet, og som skal godkjennes av fagansvarlig. Feltnotatet skal leveres til fagansvarlig for vurdering etter angitt frist.
Oppmøte til undervisning Ja
Kommentar Det er obligatorisk tilstedeværelse på innføringsseminaret (i starten på første studiesamling), og krav om minimum 80 % tilstedeværelse knyttet til de ulike studieemnene på de øvrige studiesamlingene. Fravær utover 20 % i forhold til de ulike studieemnene skal kompenseres gjennom ekstra skriftlig oppgave som leveres til fagansvarlig for vurdering og godkjenning. Innføringsseminaret differensieres i forhold til studentens bakgrunn, og der nye studenter ved Høgskolen i Nesna møter en dag tidligere.
Refleksjonsnotat 3 3
Kommentar - Individuelle refleksjonsnotater knyttet til emner i studiet. Omfang: 5 sider pr oppgave.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Fordypningsoppgave A-F 50% Nei Alle.p>Alle./p>
Kommentar Fordypningsoppgave
I løpet av studiet skal studentene skrive en individuell, veiledet oppgave med et omfang på ca 20 - 25 sider. Oppgaven skal ha et innovasjonsperspektiv i forhold til praksis. Den skal være relatert til både praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor den valgte fagfordypningsdelen, og er således knyttet til denne. Oppgaven kan omfatte en undersøkelse, et evalueringsarbeid eller gjennomføring av et innovasjonsarbeid i forhold til spesialpedagogisk praksis.
p>Fordypningsoppgavebr />
I løpet av studiet skal studentene skrive en individuell, veiledet oppgave med et omfang på ca 20 - 25 sider. Oppgaven skal ha et innovasjonsperspektiv i forhold til praksis. Den skal være relatert til både praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor den valgte fagfordypningsdelen, og er således knyttet til denne. Oppgaven kan omfatte en undersøkelse, et evalueringsarbeid eller gjennomføring av et innovasjonsarbeid i forhold til spesialpedagogisk praksis./p>
Skriftlig eksamen 6 timer A-F 50% Nei Opplæringsloven med forskrift. Lov om barnehager med forskrift. Pedagogisk ordbok/pedagogisk-psykologisk ordbok.p>Opplæringsloven med forskrift. Lov om barnehager med forskrift. Pedagogisk ordbok/pedagogisk-psykologisk ordbok./p>
Kommentar

Tilleggsinformasjon

 Pensum
Med forbehold om endringer

Teorier og spesialpedagogiske forskningsmetoder (Fellestema)
Olsson, H. og Sörensen, S. Forskningsprosessen : kvalitative og kvantitative perspektiver. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2003. - ISBN 978-82-05-30185-6 (h.)

Skogen, K. Innovasjon i skolen : kvalitetsutvikling og kompetanseheving. - Oslo : Universitetsforl., c2004. - ISBN 82-15-00524-1 (h.)

Spesialpedagogisk rådgivning(Fellestema)
Johannessen, E., Kokkersvold, E. og Vedeler, L. Rådgivning : tradisjoner, teoretiske perspektiver og praksis. - 2. utg. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2010. - ISBN 978-82-05-40056-6 (h.)
Kap. 2-3

Knutsen, O. Humanistisk eklektisme i spesialpedagogisk rådgivning. - Nesna : Høgskolen i Nesna, 2004. - (Fredrikke ; 2004, nr 1). ISBN 82-7569-100-1
Nettdokument

Lassen, L. Rådgivning : kunsten å hjelpe. - Oslo : Universitetsforl., c2002. ISBN 978-82-15-00195-1 (h.)
Kap. 1-4
eller
Lassen, L. Rådgivning: kunsten å hjelpe og sikre vekstfremmende prosesser. - Oslo : Universitetsforl., c2014. ISBN 9788215023700
Kap 1- 4
 

Språk- og sosial utvikling hos minoritetsgrupper(Fellestema)
Andersen, S. W. Med språket som døråpner : om språkstimulering av minoritetsspråklige barn. - [Kristiansand] : Sørlandet kompetansesenter, 2007. - 1 plate (DVD-video) (24 min).
I salg hos Sørlandet kompetansesenter.

Eriksen, T. H. (red.). Flerkulturell forståelse. - 2. utg. - Oslo : Universitetsforl., c2001. ISBN 978-82-15-00049-7 (h.).Kap. 2-3
I kompendium nr. 887

Kibsgaard, S. og Husby, O. Norsk som andrespråk : barnehage og barnetrinn. - [2.utg.]. - Oslo : Universitetsforlaget, c2009. - ISBN 978-82-15-01553-8 (h.)
eller
Kibsgaard, S. og Husby, O. Norsk som andrespråk : barnehage og barnetrinn. - [3.utg.]. - Oslo : Universitetsforlaget, 2014. - ISBN 978-82-15-02328-1

Selj, E. og Ryen, E. (red.). Med språklige minoriteter i klassen : andrespråkslæring og andrespråksundervisning- Oslo : - 2. utg. - Oslo : Cappelen akademisk, 2008. - ISBN 978-82-02-27707-9 (h.)

Testseminar(Fellestema)
Det vil bli delt ut forelesningsnotater og annet fagstoff i forbindelse med forelesningene

Utvikling av språk. Språkvansker (Fordypningstema)
Kompendium nr 1089. Knutsen. O. (red.)
Innhold:
- Butler, K.G. og Silliman, E.R. (red.). Speaking, reading, and writing in children with language learning disabilities : new paradigms in research and practice.- Mahwah, N.J. : L. Erlbaum Associates, c2002. ISBN  0-8058-3366-8 (h.). Kap. 2, 3, 4 og 5.

Kompendium  nr 1090. Knutsen. O. (red.)
- Owens Jr, R. E. (2010). Language disorders: A functional approach to assessment and intervention (5th ed.). Boston: Allyn and Bacon. Kap.  9 og 11.
- Pennington, B. F., & Bishop, D. V. M. (2009): Relations Among Speech, Language,and Reading Disorders. Annual Review of Psychology, 60(1), 283-306.
- Bishop, D.V.M (2008): Specific language impairment, dyslexia, and autism: Using genetics to unravel their relationship. I Norbury C.F, Tomblin, J.B, Bishop, D.V.M(red) (2008). Understanding developmental language disorders. (s. 67-79) Hove: Psychology press.

Gjærum, B. og Ellertsen, B. (red.).Hjerne og atferd : utviklingsforstyrrelser hos barn og ungdom i et nevrobiologisk perspektiv - et skritt videre. - 2. utg. - Oslo : Gyldendal Akademisk, 2002. ISBN 978-82-05-30434-5 (h.).Kap. 15.
I kompendium 636

Høigård, A. Barns språkutvikling : muntlig og skriftlig. - 3. utg. -  Oslo : Universitetsforl., 2013. - ISBN 9788215020624 (h.)
Kap. 1-4, 6

Leonard, L. B. Children with specific language impairment. - Cambridge, Mass. : MIT Press, c1998. - ISBN  0-262-62136-3 (h.)

Utvikling av lese- og skriveferdigheter. Lese- og skrivevansker (Fordypningstema)
Elvemo, J. Lese- og skrivevansker : teori, diagnose og metoder. - 2. utg. - Bergen : Fagbokforl., c2003. - ISBN 978-82-7674-943-4 (h.)

Gjærum, B. og Ellertsen, B. (red.). Hjerne og atferd : utviklingsforstyrrelser hos barn og ungdom i et nevrobiologisk perspektiv - et skritt videre. - 2. utg. - Oslo : Gyldendal Akademisk, 2002. ISBN 978-82-05-30434-5 (h.).Kap. 16.
I kompendium 636

Høien, T. og  Lundberg, I. Dysleksi : fra teori til praksis. - 5. utg. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2012. - ISBN 978-82-05-42266-7

Klinkenberg, J. Å bedre barns leseflyt : 27 varianter av repetert lesing. - Oslo : Aschehoug, 2005. - ISBN 978-82-03-31216-8 (h.)

Reid, G. Dyslexia. - 3rd ed. - London : Continuum, c2011. - ISBN 9781441165855 (h.)

(Oversikt over kompendier: K636,  K887 og evt.  K1089 og K1090. Kompendium må bestilles fra Nesna Libris. Nettbutikk: www.librishelgeland.no , e-post: nesna@libris.no)

 

Vektingsreduksjoner

Gammelt emne Studiepoeng
PED300 Spesialpedagogikk 3, fordypning samspill og samspillsvansker 5