Nord Universitet

Nord Universitet

VEI100, Veiledningspedagogikk 1

Fakta

 • Omfang

  15 studiepoeng

 • Varighet

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  Syklus 1

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  IFL

 • Emneansvarlig

  Veronica Isaksen
 • Studieplan

  Kull 2016/2017

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i Veiledningspedagogikk 1.

Emneinnhold

Formålet med undervisning i emnet er å kvalifisere til veiledning av studenter i grunnskolelærer- og barnehagelærerutdanningen, og sikter inn mot praksisveiledning i skole og barnehage. Praksislæreren som samarbeidspart i utdanningen av lærere i skole og barnehage er framhevet i de nye retningslinjene. Dette krever felles forståelse mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt om hvordan målene med utdanningene kan nås og hvordan veiledning kan bidra til dette. Etter som studiet sikter inn mot praksisveiledning i både skole og barnehage, kan studiegruppa i en avgrenset del av studiet bli delt i to.
Utvikling av ferdigheter i veiledning forutsetter at det gis anledning til å planlegge og selv prøve seg ut i veiledningssituasjoner og fungere godt i veiledningssamtalen. Veileders rolle og funksjon vektlegges. Trening i refleksjon og handling i ulike veiledningssituasjoner bidrar til at studenten får erfaringer med nye sider av veilederrollen. Studentene vil få veiledning i forbindelse med sitt faglige utviklingsarbeid på egen skole eller barnehage.
Emnet tar utgangspunkt i følgende tema: kommunikasjon i veiledning, yrkesetiske avveininger og grunnleggende overveielser om pedagogisk veiledning, praksislærerens ansvar og forpliktelser, veiledning - begreper og begripelse, og pedagogisk profesjonalitet.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten;
- ha kunnskap om utfordringer knyttet til praksisveilederrollen i aktuell sammenheng
- identifisere teorier og metoder i veiledningsprosessen
- legge tilrette for god praksisopplæring
- forstå betydningen av praktisk og teoretisk integrert kunnskap
- ha perspektiver på profesjonsrettet utvikling

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten;
- ha en styrket veiledningskompetanse
- kunne planlegge og gjennomføre veiledning
- kunne analysere veiledningsbehov
- kunne anvende kunnskaper om veiledning, kommunikasjon og samspill
- kunne analysere egen virksomhet og utviklingsmål i lys av perspektiver på profesjonsrettet utvikling

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten;
- kunne analysere veiledningens bidrag til studenters og nyutdannede læreres profesjonelle utvikling
- ha kommunikative ferdigheter og mestre veiledningens ulike sider
- kunne evaluere pedagogiske, yrkesfaglige og individuelle premisser for veiledningsprosessen
- ha perspektiver på hvordan det kan arbeides utviklingsrettet mot vitenskapelig definerte målkriterier

Supplerende opplysninger

Kan tilbys som enkeltemne.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Det viktigste innholdet i studiet ligger i sammenkoplingen mellom praksis og teori, og i refleksjon over veiledningssituasjoner. Nyansert refleksjon krever at studiedeltakerne får erfaring med nye sider av veilederrollen, og at de får tilgang til begreper og forståelsesmåter som har forklaringsverdi for/fra praksis. Dette skjer gjennom øvelser, oppgaver tilknyttet egen veiledningspraksis, ulike former for undervisningsvirksomhet samt drøftinger mellom deltakerne.
I studiet er det særlig viktig å knytte teori sammen med erfaringer og praksis. Mye av studiearbeidet må derfor knyttes til veiledningsfunksjoner som er reelle for studiedeltakerne. Refleksjon over egne observasjoner og egne erfaringer som veileder må prege arbeidsmåtene. Gruppedrøftinger blir vektlagt for å kunne reflektere over teoretiske perspektiver i lys av egne erfaringer. En del av undervisningen skjer som fjernundervisning via klasserom på nett.

Forventet arbeidsinnsats

AktivitetVarighetVarighetstype
Forelesninger 75 timer
Individuell veiledning 3 timer
Gruppearbeid 40 timer
Pensum 170 timer

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Innlevering 3 3
Kommentar Tre oppgaver med i aktuelle faglige tema. Oppgavene vil bli presentert på samlingene. Omfang 2-5 sider.

Oppmøte til undervisning Ja
Kommentar 80 % deltakelse i all undervisning samt jevn deltakelse i seminargrupper på samlingene/veiledningsøvelser.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Prosjektoppgave A-F 75% Nei Alle.p>Alle./p>
Kommentar Prosjektoppgaven er knyttet til at den enkelte student, gjennom studiet, gjennomfører veiledningssamtaler på egen arbeidsplass. Studentene velger selv problemstilling. Prosjektoppgaven inngår, sammen med refleksjonsnotat, som eksamensoppgave og skal leveres fire uker etter siste samling.
Omfang: ca 15 sider.

Vurderingskriterier:
- skal ligge innenfor emnets rammer
- vise at kandidaten har innsikt i grunnleggende veiledningsprinsipper og kan anvende begreper og teorier/modeller som er relevante for veiledningsfeltet
- vise at kandidaten kan reflektere over forutsetninger, arbeidssituasjon og utvikling i yrkesrollen for den som blir veiledet
- ha et innholdsmessig klart fokus/budskap
- vise selvstendighet og kritisk evne gjennom egne tanker/erfaringer opp mot teori og uttrykk
- ha indre konsistens og logikk (den røde tråden)
- være lesbar og strukturert i form av overskrifter, gode overganger mellom tekstens ulike deler
- inneholde varierte virkemidler
Det vises forøvrig til høgskolens retningslinjer for skriftlig arbeid.
p>Prosjektoppgaven er knyttet til at den enkelte student, gjennom studiet, gjennomfører veiledningssamtaler på egen arbeidsplass. Studentene velger selv problemstilling. Prosjektoppgaven inngår, sammen med refleksjonsnotat, som eksamensoppgave og skal leveres fire uker etter siste samling.br />
Omfang: ca 15 sider./p>
p>Vurderingskriterier:br />
- skal ligge innenfor emnets rammerbr />
- vise at kandidaten har innsikt i grunnleggende veiledningsprinsipper og kan anvende begreper og teorier/modeller som er relevante for veiledningsfeltetbr />
- vise at kandidaten kan reflektere over forutsetninger, arbeidssituasjon og utvikling i yrkesrollen for den som blir veiledetbr />
- ha et innholdsmessig klart fokus/budskapbr />
- vise selvstendighet og kritisk evne gjennom egne tanker/erfaringer opp mot teori og uttrykkbr />
- ha indre konsistens og logikk (den røde tråden)br />
- være lesbar og strukturert i form av overskrifter, gode overganger mellom tekstens ulike delerbr />
- inneholde varierte virkemidlerbr />
Det vises forøvrig til høgskolens retningslinjer for skriftlig arbeid./p>
Skriftlig oppgave A-F 25% Nei Alle.p>Alle./p>
Kommentar Skriftlig oppgave med refleksjon over egen utvikling i lys av profesjonsrettet forståelse.
Omfang: ca 5 sider.
Innlevering fire uker etter siste samling.

Vurderingskriterier:
- ha et innholdsmessig klart fokus/budskap
- vise selvstendighet og kritisk evne gjennom egne tanker/erfaringer opp mot teori og uttrykk
- ha indre konsistens og logikk (den røde tråden)
- være lesbar og strukturert i form av overskrifter, gode overganger mellom tekstens ulike deler
- inneholde varierte virkemidler

Det vises forøvrig til høgskolens retningslinjer for skriftlig arbeid.
p>Skriftlig oppgave med refleksjon over egen utvikling i lys av profesjonsrettet forståelse.br />
Omfang: ca 5 sider.br />
Innlevering fire uker etter siste samling. /p>
p>Vurderingskriterier:br />
- ha et innholdsmessig klart fokus/budskapbr />
- vise selvstendighet og kritisk evne gjennom egne tanker/erfaringer opp mot teori og uttrykkbr />
- ha indre konsistens og logikk (den røde tråden)br />
- være lesbar og strukturert i form av overskrifter, gode overganger mellom tekstens ulike delerbr />
- inneholde varierte virkemidler/p>
p>Det vises forøvrig til høgskolens retningslinjer for skriftlig arbeid./p>

Vektingsreduksjoner

Gammelt emne Studiepoeng
Mentor 1 12