Nord Universitet

Nord Universitet

Bachelor idrett

Fakta

 • Dato for godkjenning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  180 studiepoeng

  Innledning

  Bachelor i idrett ved Høgskolen i Nesna er et studium om mennesket i fysisk aktivitet. Fokus rettes mot problemstillinger innen idrettens fysiske, tekniske, pedagogiske og psykologiske egenart, samt kroppslige bevegelser. Studiet har et tverrfaglig perspektiv som kombinerer og integrerer naturvitenskaplige, samfunnsvitenskapelige og helsefaglige aspekter ved fysisk aktivitet. Fagområder som anatomi, fysiologi, treningslære, bevegelseslære, pedagogikk, psykologi, praktisk idrett og friluftsliv relateres til prestasjonsevne og trening. Det faglige innholdet fokuserer på ulike prestasjonsnivåer både når det gjelder enkeltutøvere og grupper, og omfatter alle aldersgrupper og med ulik helsestatus. Kunnskap om både individuelle og kollektive ferdigheter formidles gjennom teorier og resultater basert på vitenskapelige forskningsmetoder. Studiet tar sikte på å gi studentene et grunnlag for praktisk, teoretisk og vitenskapelig arbeid med fysisk aktivitet. Studiet er et treårig integrert bachelorprogram.

  Målgruppe

  Studenter som tar idrettsstudiet skal primært forberedes for arbeid i skolen eller som trener/ instruktør innen frivillig idrett. Fagets forankring innenfor lek, idrett, dans, friluftsliv og helsearbeid kan også gi et godt grunnlag for arbeid innenfor andre skoleslag, samt arbeid innenfor privat og offentlig sektor.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  En bachelorkandidat i idrett ved Høgskolen i Nesna skal tilegne seg både teoretisk-, praktisk-, metodisk- og kommunikative kunnskap og ferdigheter. Det gjør kandidaten i stand til å arbeide selvstendig, kritisk og analytisk med ulike typer oppgaver. Kandidaten skal videre tilegne seg ny kunnskap, kritisk vurdere teorier og forskningsresultater, og er kvalifisert for oppgaver og utfordringer i et variert spekter av roller i yrkesliv og samfunnsliv for øvrig.

  Kunnskaper

  Ved gjennomført studium skal studenten:

  •ha god innsikt i sammenhengen mellom fysisk aktivitet, livsstil og helse, og kjenne til idretten sin plass i samfunnet
  •kan analysere praktiske erfaringer i lys av teori
  •kunne planlegge og gjennomføre en enkel datainnsamling og fremstille resultatene muntlig og skriftlig
  •ha grunnleggende kunnskap om forskningsetiske retningslinjer

  Ferdigheter

  Ved gjennomført studium skal studenten:
  •ha ferdighet i å veilede innen et utvalg av lagidretter og individuelle idretter ute og inne
  •være i stand til å bruke prinsipper fra treningslære og bevegelseslære til å gi barn, unge og voksne kyndig veiledning i arbeide med å forbedre sin yteevne i idrett og i øving i idrettsferdigheter

  •kunne gjennomføre selvstendig prosjektarbeid innenfor tematisk avgrensede områder
  •kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og mindre prosjekter med bruk av relevante metoder, både selvstendig og i samarbeid med andre

  •ha grunnlag for å kunne vurdere og gjennomføre nødvendige sikkerhetstiltak ute og inne, samt kunne utføre livberging i vann og hjerte-lunge-redning
  •kunne planlegge, tilrettelegge, lede, gjennomføre og evaluere fysisk aktivitet i helsefremmende og forebyggende arbeid
  •har erfaring fra ulike idretter praktisk og teoretisk

  Generell kompetanse

  Ved gjennomført studium skal studenten:
  •har evne til å arbeide selvstendig og kritisk med idrettsfaglige problemstillinger
  •kan drive faglig utviklingsarbeid innen idrettsfaget
  •ha grunnlag for videre studium på mastergradsnivå
  •være kvalifisert til en yrkesfunksjon blant annet i det offentlige som koordinator for folkehelse på kommune-/regionplan, på opptreningsinstitusjoner, i den kommersielle treningsenterbransjen og med praktisk pedagogisk utdanning i skoleverket
   

  Praksis

  Ingen.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Forelesning, problembasert læring (PBL), gruppearbeid, selvstendig arbeid, feltarbeid, laboratorium-arbeid og studentpresentasjoner.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.
   

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.
   

  Materialavgift:

  5 og 6 semster: Materialavgiften avhenger av hvilke valfag studentene velger.

  Internasjonalisering

  Som student ved Høgskolen i Nesna har du mulighet til å ta deler av din utdanning i utlandet. Et opphold i utlandet gir deg rike kulturelle opplevelser og minner. Du forbedrer dine språklige ferdigheter og du vil få venner for livet. Vi hjelper deg med å finne passende universitet/høgskole og å finne fag som passer inn i din utdanning.
   

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes vitnemål ved endt studium.
   

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.
   

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.

  Etter fullført bachelorgrad har kandidaten faglige og metodiske forutsetninger for å gjennomføre et masterstudium innenfor samme fagområde eller et annet studium som bachelorgraden er godkjent som opptaksgrunnlag til. 

  Studiemodell

  Emne SP 2013
  Høst
  2014
  Vår
  2014
  Høst
  2015
  Vår
  2015
  Høst
  2016
  Vår
  IDR240, Bacheloroppgave i idrett 20 20
  Bachelor idrett, 1. semester 30
  ID1110, Treningsfysiologi og anatomi 10 10
  PT120, Treningsplanlegging og PT-rollen 10 10
  PT130, Instruksjons- og spottingteknikker 10 10
  ID1120, Idrettspedagogiske emner 10 10
  ID1130, Praktiske idretter 10 10
  ID1140, Trenings- og bevegelseslære 15 15
  ID1150, Praktisk idrett og friluftsliv 15 15
  IDR220, Testing, analyse og evaluering i idretts- og helse-vitenskap 30 30
  IDR230, Forskningsmetode 10 10
  Bachelor idrett, 5. og 6. semester 60
  FRI151, Friluftsliv 2A - Fra elver og vann til fjell og bre 15 15
  FRI152, Friluftsliv 2B - Fra ski i vinterfjell til kajakk ved kysten 15 15
  KRØ200, Kroppsøving 2 30 1515
  Sum studiepoeng 180 110 60 30 30 30 30