Nord Universitet

Nord Universitet

Bachelor Informasjonssystemer

Fakta

 • Dato for godkjenning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  180 studiepoeng

  Innledning

  Samfunnets bruk av datasystemer blir mer og mer kompleks og komplisert. Det er ikke bare snakk om å utvikle enkeltstående systemer fra bunnen av - og å administrere disse, men i stor grad er systemutvikling et spørsmål om å utvikle nye systemer som skal samvirke med eksisterende systemer på forskjellige plattformer. Innenfor en og samme organisasjon kan en i dag finne en blanding av forskjellige systemer og plattformer som Linux, Unix, MS Windows og maskinvare fra Apple. De fleste av disse systemene er koblet til Internett/Intranett, og kommuniserer med hverandre. Oppgaver knyttet til systemutvikling, spesifisering, anskaffelse, konfigurasjon og drift stiller derfor større krav til kompetanse enn bare for noen år siden.

  Målgruppe

  Studiet passer for:

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  Generelle læringsmål

  Studiet skal gi en bred, grunnleggende utdanning innen informasjonsteknologi, samtidig som det skal kvalifisere kandidatene til å arbeide med systemutvikling eller systemintegrasjon og systemadministrasjon. Studiet kvalifiserer for søknad om opptak til videre studier på masternivå.

  Utover det som beskrives i det enkelte emne skal kandidater som fullfører studiet:

  Praksis

  De studenter som velger 30 stp Praksis i bedrift, må velge 1 valgfag våren samme studieår. Gjennomføring av Praksis i bedrift 30 stp vil i hovedsak gå i vårsemesteret, men med oppstart høsten samtidig som de som velger 7,5 stp varianten.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Forelesninger, oppgaveløsning, individuelt arbeid, samt gruppearbeid er de grunnleggende arbeidsmåtene i studiet. Det må påregnes mye selvstendig arbeid på skolens datalaber. Dette kan være assistert av lab assistenter eller lærere.

  Se det enkelte emnes vurderingsform.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.
   

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.
   

  Internasjonalisering

  Språk

  Undervisningsspråk er primært norsk, men deler av studiet kan inneholde oppgaver som må løses på engelsk, og det må forventes at betydelige deler av pensum må leses på engelsk.

  Studietur

  Som del av studiet vil høgskolen legge opp til studietur til utenlandsk utdanningsinstitusjon og/eller bedrift. Studenter som av ulike årsaker ikke kan delta på studietur må, for å kompensere for studieturens innhold, måtte gjennomføre et arbeidskrav/oppgave. Tema for et slikt arbeidskrav/oppgave settes opp når mål for studietur er avklart.

  Som student ved Høgskolen i Nesna har du mulighet til å ta deler av din utdanning i utlandet. Et opphold i utlandet gir deg rike kulturelle opplevelser og minner. Du forbedrer dine språklige ferdigheter og du vil få venner for livet. Vi hjelper deg med å finne passende universitet/høgskole og å finne fag som passer inn i din utdanning.
   

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes vitnemål ved endt studium.
   

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.
   

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.
   

  Studiemodell

  Emne SP 2013
  Høst
  2014
  Vår
  2014
  Høst
  2015
  Vår
  2015
  Høst
  2016
  Vår
  IFT103, Agile systemutviklingsmetoder 7.5 7.5
  IFT101, Innføring i informasjonsteknologi 7.5 7.5
  IFT104, Grunnleggende programmering 7.5 7.5
  IFT102, Etikk og IT-profesjonalitet 7.5 7.5
  IFT107, Datakommunikasjon - prinsipper og design 7.5 7.5
  IFT106, Operativsystemer - konfigurasjon og bruk 7.5 7.5
  IFT105, Databaser 7.5 7.5
  IFT108, Sikkerhet 7.5 7.5
  IFT202, IT-Ledelse med vekt på prosjektstyring 7.5 7.5
  IFT204, Datakommunikasjon - konfigurasjon og bruk 7.5 7.5
  IFT205, Javabaserte applikasjoner 7.5 7.5
  IFT203a, Observasjon i bedrift 7.5 7.5
  Valgfag 30
  IFT906, Release, Control & Validation (RCV) 7.5 7.5
  IFT905, Kvalitet i IT-tjenester (CSI) 7.5 7.5
  IFT201, Webprogrammering 7.5 7.5
  IFT203C, Praksis i bedrift 22.5 22.5
  IFT207, Algoritmer & datastrukturer 7.5 7.5
  IFT208, Skriptprogrammering 7.5 7.5
  IFT210, Androidutvikling 7.5 7.5
  IFT901, Business Strategy in IT-projects 7.5 7.5
  IFT903, Leadership in Projects 7.5 7.5
  INF903, Multimediedatabaser 7.5 7.5
  IFT904, Practical Project Management 7.5 7.5
  IFT303, Økonomisk styring 7.5 7.5
  IFT301, Operativsystemer - Prinsipper og design 7.5 7.5
  IFT302, Web-baserte systemer 7.5 7.5
  IFT206, IT Service Management (ITSM) 7.5 7.5
  IFT309, Bachelorprosjekt - informasjonssystemer 30 30
  Sum studiepoeng 180 112.5 45 30 30 30 30