Nord Universitet

Nord Universitet

Bachelor sykepleie

Fakta

 • Dato for godkjenning

  20.02.2015
  Instituttleder

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  180 studiepoeng

  Innledning

  Sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Nesna er en 4-årig deltidsutdanning. Studieinnsatsen gjennom disse fire studieårene vil variere. Halvparten av bachelorstudiet er praksis, og i perioder vil praksismosaikken med innleveringer  tilsvare fulltids studier. Fullført studium gir graden ”bachelor i sykepleie”. Utdanningen gir grunnlag for å søke autorisasjon som sykepleier i henhold til Lov om helsepersonell (1999).

  ”Formålet med sykepleierutdanningen er å utdanne yrkesutøvere som er kvalifisert for sykepleiefaglig arbeid i alle ledd av helsetjenesten, i og utenfor institusjoner. Pleie, omsorg og behandling utgjør hjørnesteinene i sykepleierens kompetanse. Sykepleieren forholder seg til pleie og kontinuerlig omsorg for den syke ut fra hvordan det erfares å være syk, og ut fra kunnskap om de enkelte sykdommers årsak, diagnostikk og prognose.

  Sykepleierne skal også ha kompetanse i forhold til helsefremmende og forebyggende arbeid, undervisning og veiledning, forskning og fagutvikling, kvalitetssikring, organisering og ledelse. De skal ha kunnskap om helsepolitiske prioriteringer og juridiske rammer for yrkesutøvelsen. Utdanningen skal baseres på yrkesetiske retningslinjer og fremme en flerkulturell forståelse av helse og sykdom” (Rammeplan for sykepleierutdanning 2008, s.4 - 5).

  Studiet skal danne og utdanne sykepleiere med tydelig sykepleiefaglig identitet og kompetanse som styrkes og videreutvikles i tverrprofesjonelt samarbeid. Yrkesutøvelsen skal baseres på kunnskap og forståelse for utfordringer og oppgaver i velferdssamfunnet som helhet. Studieprogrammet realiseres i forpliktende samspill mellom utdanning og arbeidsliv (Meld. St.13, 2011-2012).

  Sykepleierutdanningen bygger på nasjonal rammeplan og forskrift for sykepleierutdanning http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/UH/Rammeplaner/Helse/Rammeplan_sykepleierutdanning_08.pdf (Kunnskapsdepartementet, 2008).

  Rammeplanens hovedmål er å sørge for at landets sykepleierutdanninger blir enhetlige og likeverdige. Rammeplanen gir likevel muligheter for fleksible utdanningsløsninger ved at hver utdanningsinstitusjon skal utarbeide og godkjenne egen fagplan.

   

  Studiets innretning og verdigrunnlag

  "Ti sæd og skikk forandres meget

  alt som tiderne lider og menneskenes tro forandres

  og de tænker anerledes om mange ting.

  Men menneskenes hjerter

  forandres aldeles intet i alle dager.» (Sigrid Undset, 1915)

   

  Sykepleie er et fag og en yrkesgjerning som skal ivareta stell og pleie av syke mennesker.  Faget sykepleie er innrettet mot alle aldersgrupper og alle deler av samfunnets helsetjenester. Appellen fra hvert enkelt menneske fordrer et følelsesmessig engasjement fra sykepleieren som kan åpne opp for en sansende tilstedeværelse og oppmerksomhet i møtet med pasienter og pårørende. Hensikten med ethvert møte må være å støtte opp om den enkeltes livskraft slik at tilfriskning, heling og helsefremmende prosesser i kroppen kan få virke.  I møte med sykepleieren kan pasienter uttrykke dype grunnmenneskelige og eksistensielle lengsler. I slike møter har sykepleieren en enestående mulighet til å bekrefte enkeltmenneskets verdi og støtte vedkommende slik at han/ hun kan finne seg selv når sykdom og lidelse rammer tilværelsen. Gjennom sykdommens plager kan vi få økt bevissthet omkring livsprosessene vi er i. Å akseptere det grunnmenneskelige i lidelsen er å akseptere livet. Store deler av sykepleiegjerningen utspiller seg også i situasjoner der livet og livsprosessene er truet. I slike møter kan sykepleiegjerningen handle om å hjelpe den enkelte til å forsone seg med livet slik det ble, og med døden når livet går mot slutten.

  Som mennesker er vi i en gjensidig avhengighet til hverandre som gjør oss sårbare. Sårbarheten er gjenkjennbar og sammenlignbar uansett alder og utviklingsfase. Tilknytning og tilhørighet er grunnvilkår ved livet som danner grunnlaget for en god og helsefremmende livsutfoldelse. Både barnet og den gamle vil erfare sårbarhet gjennom livsmotstand som sykdom, lidelse og død.

  Omsorgsbehovet i alle livsfaser, uavhengig av funksjonsevne eller samfunnets norm for normalitet, kan være omfattende og eksistensielt.  Å erfare seg selv som verdifull og elsket setter oss i en avhengighet til hverandre uavhengig av geografi, kultur og eksistensiell tilhørighet. Sykepleiegjerningen rommer mulighet til å formidle barmhjertighet, verdighet og kjærlighet gjennom stell og pleie til det enestående mennesket som har behov for omsorg. Studiet vil vektlegge studentens evne til å respektere pasienter og pårørendes egne erfaringer med sykdom og livsmotstand, og en ydmykhet til at menneskets liv innebærer langt mer enn summen av de deler vi som studenter og sykepleiere får innsikt i.

  Gjennom utdanningen må studenten også tilegne seg et stort tilfang av kunnskap innen ulike fagområder. Sykepleierens kunnskapsbase i samspill med egen sansning og dialog med pasienten, skal danne fundamentet for sykepleierens selvstendige faglige utøvelse i møte med andre faggrupper. Et vesentlig utviklingstrekk i dagens helsevesen peker i retning av økende samhandling på tvers av faggrupper og funksjonsnivå til det beste for befolkningen. I studiet vil studenten bli utfordret til å finne sin egen sykepleiefaglige identitet og trygghet i møte med medstudenter, sykepleiere i praksisfeltet og andre faggrupper.

  Dannelsen til sykepleier er ikke bare spørsmål om studentens utdannelse gjennom kunnskap og ferdigheter. Dannelse omfatter også etiske og moralske holdninger der studenten kan anerkjenne seg selv og sine egne livserfaringer i møte med andre. Dannelsen til modige og selvstendige sykepleiere vil omfatte en personlig utvikling. Studenten må gjennom studiet søke å lære seg selv og kjenne gjennom livets medgang og -motgang, livsglede og livslede. Sykepleiefaget fordrer en åpenhet fra studenten til å finne seg selv og sin egen veg i møte med andre. Refleksjon over egne og andres livserfaringer vil være en vesentlig kilde til den form for kunnskap vi sjelden kan lese oss til i bøker. En slik kunnskap, fortrolighetskunnskap, er viktig å arbeide fram for å kunne utøve godt faglig skjønn i møte med enkeltmennesker.

  Studiet vil vektlegge studentens egen fortelling om livet og anerkjenne kroppens bevegelse i møte med andre. Læringsaktivitetene er mangfoldige og varierte og vil støtte opp under studentens ulike sanseopplevelser, deltakelse, egenaktivitet og innsats for et godt læringsutbytte og dannelse til en selvstendig og modig sykepleier.

  «Grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskes liv og iboende verdighet. Sykepleie skal baseres på barmhjertighet, omsorg og respekt for grunnleggende menneskerettigheter» (Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere, pkt 1.)

   

   

   

   

   

  Målgruppe

  Mennesker i ulik alder og med eventuell erfaring fra arbeid med andre mennesker.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Det forventes at kandidaten etter fullført bachelorutdanning:

  Kunnskaper

  Ferdigheter:

  Generell kompetanse:

  Praksis

  Se det enkelte emne.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  All undervisning relatert til sykepleiefaget, praksisundervisning og praksis er obligatorisk. Fravær utover 10 % av rammetimene i en praksisperiode kan ikke godkjennes.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Krav om politiattest

  Ved opptak til sykepleierutdanning må søkere fremlegge politiattest, jfr. Forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6. http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20070131-0173.html

   

  Vurdering av skikkethet til yrket

  Gjennom hele studiet vil studenten bli vurdert for skikkethet til sykepleieyrket etter gjeldende forskrift: http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060630-0859.html

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.
   

  Internasjonalisering

  Som student ved Høgskolen i Nesna har du mulighet til å ta deler av din utdanning i utlandet. Et opphold i utlandet gir deg rike kulturelle opplevelser og minner. Du forbedrer dine språklige ferdigheter og du vil få venner for livet. Vi hjelper deg med å finne passende universitet/høgskole og å finne fag som passer inn i din utdanning.

  Det er mulig å søke praksisopphold i Matatiele i Sør Afrika, relatert til omsorg for barn mot slutten av utdanningen.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes vitnemål ved endt studium.
   

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.
   

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.
   

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  2016
  Høst
  2017
  Vår
  2017
  Vår
  2018
  Vår
  2018
  Høst
  2019
  Vår
  SYK101, Grunnleggende sykepleie 20 1010
  SYK102, Anatomi, fysiologi, biokjemi og mikrobiologi 15 7.57.5
  SYK103, Sykepleie og menneskets utvikling 7.5 2.52.52.5
  SYK104, Forberedende sykepleiepraksis og praksisøvelser, 1. studieår 7 3.53.5
  SYK301, Sykepleiepraksis i grunnleggende sykepleie 13.5 13.5
  SYK401, Sykepleie, farmakologi og grunnleggende sykdomslære 13 13
  SYK402, Sykepleie og sykdomslære 10.5 34.53
  SYK403, Forberedende sykepleiepraksis og praksisøvelser, 2. studieår 8 8
  SYK501, Sykepleiepraksis i spesialisthelsetjenesten 31.5 1615.5
  SYK601, Sykepleie, individ og samfunn; psykisk helsearbeid 6 222
  SYK602, Sykepleie, individ og samfunn; omsorg for eldre og barn 6 222
  SYK704, Sykepleiepraksis i hjem og institusjon 18 99
  SYK705, Sykepleiepraksis innen psykisk helsearbeid 12 66
  SYK702, Sykepleie, samhandling og faglig selvstendighet, bacheloroppgaven 12 66
  Sum studiepoeng 180 23.5 23.5 16 24 20.5 22.5 25 25