Nord Universitet

Nord Universitet

Barne- og ungdomsarbeid

Fakta

 • Dato for godkjenning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Fagakademiet og Høgskolen i Nesna har inngått en avtale om å tilby kompetansehevingskurs for Barne - og ungdomsarbeidere som arbeider i barnehage/ skole. Studiet er et deltidsstudium som består i dag av to emner - Omsorg, lek, læring og danning og Mellommenneskelig kommunikasjon, hvert på 15 studiepoeng, til sammen 30 studiepoeng. Emnene må ikke tas i en bestemt rekkefølge.

  StudiStudiet skal bidra til å styrke barne – og ungdomsarbeidernes kompetanse til å møte stadig økende forventninger til barnehage, skolefritidsordning og annet barne – og ungdomsarbeid. Studentene vil få innføring i sentrale teorier for økt forståelse rundt barn og unges oppvekst og læring.

  Målgruppe

  Barne - og ungdomsarbeidere og assistenter  i barnehage og skole .

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse. Har du ikke generell studiekompetanse foretar vi realkompetansevurdering av søkere som fyller 25 år eller mer i søknadsåret.
   

  Forventet læringsutbytte

  Kunnskaper

  Ved gjennomført studium skal studenten:
  •ha kunnskap om sentrale styringsdokumenter
  •ha kunnskap om observasjonsarbeid som grunnlag for å dokumentere pedagogisk arbeid
  •ha kunnskap om barns utvikling og hvordan danningsprosesser hos barn skjer
  •ha kunnskap om lek og leketeorier
  •ha kunnskap om kommunikasjonsteori, gruppe og samarbeidsprosesser
  •ha kunnskap om veiledning, konflikthåndtering og hva mobbing er

  Ferdigheter

  Ved gjennomført studium skal studenten:
  •kunne bruke ulike observasjonsmetoder
  •kunne legge til rette for læringsaktiviteter
  •legge til rette for barns lek
  •kunne kommunisere med barn og unge, være aktiv lyttende i kommunikasjon og kunne veiledning og rådgivning

  Generell kompetanse

  Ved gjennomført studium skal studenten:
  •ha innsikt i hvordan ivareta barns medvirkning i barnehagehverdagen
  •dokumentere og reflektere over pedagogisk arbeid knyttet til barnehagens innhold og oppgaver
  •ha innsikt i egen relasjonskompetanse
  ◦forstå betydningen av å forebygge mobbing blant barn og unge

  Praksis

  Ingen.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Undervisningen vil foregå med veksling mellom forelesninger, gruppeoppgaver, dialog /diskusjon. Innlevering av arbeidskrav og veiledning via klasserom på nett er eksempler på arbeidsmåter som vil bli brukt.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.
   

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift etter endt studium.

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.
   

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.
   

  Studiemodell

  Emne SP 2013
  Høst
  2014
  Vår
  KOM100, Omsorg, lek, læring og danning 15 7.57.5
  KOM200, Mellommenneskelig kommunikasjon 15 7.57.5
  Sum studiepoeng 30 15 15