Nord Universitet

Nord Universitet

Barnehagepedagogikk

Fakta

 • Dato for godkjenning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2012/2013

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Studiet i Barnehagepedagogikk er et deltidsstudium for pedagoger uten førskolelærerutdanning og som ønsker å arbeide som pedagogisk leder eller styrer i barnehage.

  Studiet barnehagepedagogikk (30 stp) inngår som del av videreutdanning i barnehagepedagogikk.

  Studiet er nett - og samlingsbasert og går over to semester med eksamen i siste semester.

  Studiet skal gi kompetanse på de mest aktuelle områdene knyttet til arbeid i barnehage, samt gi studentene oppdatert kunnskap innen barnehagefeltet og sentrale fagområder som samsvarer med «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver» .

  Målgruppe

  Studiet er tilrettelagt for studenter som allerede har fullført annen treårig pedagogisk utdanning enn førskolelærerutdanning og som ønsker å arbeide som pedagogisk leder i barnehagen.

   

   

  Opptakskrav og rangering

  Allmennlærere, faglærere i praktiske og estetiske fag med kompetanse fra 1. trinn i grunnskolen, barnevernspedagoger eller spesialpedagoger (bachelor eller master i spesialpedagogikk). Søkere må dokumentere minst 20 % arbeidstilknytning til en barnehage. Ved opptak vil søkere som allerede er tilsatt på dispensasjon i barnehage bli prioritert.

  Forventet læringsutbytte

  De overordnede læringsutbytter for studiet er å utvikle kunnskap om og innsikt i sentrale sider ved førskolelærerens arbeidsområder i barnehagen. Studiet henter sitt innhold fra Rammeplan for førskolelærerutdanningen av 2003 og tar utgangspunkt i et helhetlig læringssyn.

  Kunnskap:

  Ved gjennomført studium skal studenten:

  Ferdigheter:

  Ved gjennomført studium skal studenten:

  Generell kompetanse:

  Ved gjennomført studium skal studenten:

  Praksis

  Studentene skal gjennomføre 2 ukers ( 10 dager) veiledet praksisperiode ( ikke i egen barnehage) med fokus på personalledelse og organisasjonsutvikling i tilknytning til hovedemne 3 – Barnehageutvikling og ledelse. Barnehagen – en lærende organisasjon. Denne praksisen skal ha særlig fokus på ledelse av avdeling i barnehagen og skal være veiledet av en praksislærer ( godkjent førskolelærer  som er pedagogisk leder).  Praksis har et omfang på 6, 5 t pr dag. Praksis er obligatorisk og betyr at et eventuelt fravær må tas igjen.

  I tillegg til denne praksisperioden skal studentene gjennomføre besøkspraksis tilsvarende en uke, med observasjonsoppgaver innenfor tema som blir vektlagt i studieenheten.

   

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Alle samlingene i studiet er obligatoriske. Ulike arbeidsformer som vil bli brukt under utdanningen vil være med og forberede studenten på utøvele av pedagogisk ledelse i barnehagen. Det stilles en del arbeidskrav til studentene i løpet av studiet som må være oppfylt for å bli meldt opp til avsluttende eksamen. Det vises for øvrig til Forskrift for eksamen ved Høgskolen i Nesna (håndboka).

  De konkrete arbeidskravene er beskrevet i emnebeskrivelsen Barnehagepedagogikk. Det vises for øvrig til Retningslinjer i forbindelse med obligatorisk arbeid/ undervisning ved lærerutdanningene (Håndboka).

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Krav om politiattest tilknyttet avtalt praksiskrav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.
   

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift etter endt studium.

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.
   

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.
   

  Studiemodell

  Emne SP 2014
  Vår
  2014
  Høst
  PED200BHG, Barnehagepedagogikk 30 1515
  Sum studiepoeng 30 15 15