Nord Universitet

Nord Universitet

Dialogisk familie- og nettverkspraksis

Fakta

 • Dato for godkjenning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Målgruppe

  Studiet passer for ansatte i offentlig og privat sektor som jobber med barn og familier i praksis og på systemnivå.

   

  Opptakskrav og rangering

  Minst ett år høyere helse- og sosialfaglig eller pedagogisk utdanning og seks måneders praksis fra helse, sosial eller utdanningssektoren.
   

  Praksis

  Det forutsettes at studentene er i praksis på egen arbeidsplass gjennom hele utdanningsløpet.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.
   

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift etter endt studium.

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.
   

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.
   

  Studiemodell

  Emne SP 2013
  Høst
  2014
  Vår
  2014
  Høst
  2015
  Vår
  2015
  Høst
  DIA100, Dialogisk familie- og nettverkspraksis 30 66666
  Sum studiepoeng 30 6 6 6 6 6