Nord Universitet

Nord Universitet

Engelsk 1 KFK

Fakta

 • Dato for godkjenning

  28.01.2016
  Instituttleder

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Videreutdanningen er rettet mot lærere på 1.-7. trinn, og vektlegger varierte arbeidsmåter og eksemplarisk undervisning for å stimulere til kreativitet og økt språkkompetanse. Det profesjonsrettede perspektivet er sentralt i emnet, hvor deltakerenes faste læringsarena er deres eget klasserom og skole. Deltakerene vil således tilegne seg formalkompetanse på sin egen arbeidssplass. Dette emnet vil således være av en praktisk art, hvor kompetanseheving i klasserommet er prioritert.

  Studiet går over to semestre, hvor høstsemesteret utgjør del 1, og vårsemesteret utgjør del 2.

  Hvert nye tema blir presentert gjennom videokonferanse og/eller podcast, med støtte i pensumlitteratur. Disse innføringene følges opp med praktiske oppgaver i egen undervisning/klasse under veiledning fra faglærer. Det er to hovedelementer: språk og metodikk. Disse undervises parallelt begge semestre, og de brukes til å støtte hverandre i studentens praktiske oppgaveløsing.

  Både språk og metodikk starter med det grunnleggende første semester, og en videreutvikling andre semester. For metodikkens del, blir dette synliggjort ved at høstsemesteret fokuserer primært på aktiviteter innen klasserom/skoleområde, mens det i vårsemesteret rettes fokus også mot stedsbasert læring og det utvidede læringsrom.

   

  Målgruppe

  Videreutdanning i Engelsk 1 KFK er rettet mot lærere i grunnskolens 1.-7. trinn.

  Opptakskrav og rangering

  Almennlærerutdanning, eller annen godkjent lærerutdanning 1.-7. trinn.

  Forventet læringsutbytte

  Se det enkelte eme.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studentene vil møte varierte arbeidsformer: podcast, videoforelesning og -veiledning, skypes, gruppearbeid, individuelt arbeid. Arbeidskrav og -oppgaver vil i seg selv kreve varierte, kreative løsninger og arbeidsformer.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under studiet anvendes NORD universitet sin elektroniske læringsplattform. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift etter endt studium.

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. 

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  SPR111L, Engelsk Del 1, GLU 1-7 15 15
  SPR112L, Engelsk Del 2, GLU 1-7 15 15
  Sum studiepoeng 30 15 15