Nord Universitet

Nord Universitet

Engelsk 2

Fakta

 • Dato for godkjenning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Emnet er oppdelt i britiske og amerikanske studier. I høstsemesteret undervises det i amerikansk og britisk kulturkunnskap, og i vårsemesteret amerikansk og britisk litteratur.
  Delen Britisk kulturkunnskap bygger på et toukers studieopphold ved Det norske studiesenter/University of York, og gir innsikt i et utvalg av områder innen britisk kultur. Det norske studiesenter forestår undervisning innen utvalgte emner, mens i amerikansk kultur gis det en oversikt over amerikansk historie og samfunn. Studentene skal gjennom prosjektarbeid forankret i utvalgte emner og egenerfaring under oppholdet i York kunne reflektere over og sammenlikne nyanser mellom britisk og egen kultur. Verdiaspektet og en flerkulturell forståelse vil være en naturlig del av emnet, og har en verdiforankring utover det umiddelbart nyttige. Studenten skal kunne gjøre rede for hovedtrekkene i amerikansk historie, samfunn og politikk. Det forutsettes at studentene følger med den aktuelle utviklingen i politikk og samfunn. 

  For de med gyldig grunn, kan det søkes om kompensasjonsoppgave for delen britisk kulturkunnskap (7,5 stp).

  Velkjente metoder og hjelpemiddel i litterær analyse vil bli brukt for å gi en bedre forståelse og en bredere leseopplevelse av et utvalg sentrale amerikanske forfattere. Det fokuseres på ulike sjangere, mens britisk litteratur fokuserer på ulike genre, hvor kommunikasjonsaspektet er av vesentlig interesse. Studenten skal gjennom arbeidsform/krav vise og presentere viktigheten av en litterær forståelse (herunder sjangerforståelse), og kunne reflektere over dens kulturelle sammenheng og kontekst. Verdiaspektet og en flerkulturell forståelse vil være en naturlig del , og har en verdiforankring utover det umiddelbart nyttige. Det fokuseres på å bygge opp studentens egen kompetanse innen feltet litteratur, samtidig som det arbeides med litteratur for barn og unge i målgruppen 5-10.

  Arbeidsformene fordrer at studentene utvikler evnen til å skape tekster på engelsk og sette seg i stand til å vurdere og reflektere over egen læring

  Målgruppe

  Lærere som tar engelsk som etter og videreutdanning. Programmet inneholder emner som passer for utvekslingsstudenter 

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse

  Forventet læringsutbytte

  Kunnskaper
  Ved gjennomført studium skal studenten;

  - ha kjennskap til hovedtrekkene i amerikansk historie, samfunn og politikk, samt andre kulturelle elementer
  - ha kunnskaper i og forståelse av utvalgte deler av britisk kultur
  - ha kunskap til å identifisere aktuelle tema som skaper debatt og påvirker dagens amerikanske- og britiske samfunn
  - ha bedre kjennskap til et selvvalgt tema relatert til amerikansk og britisk sivilisasjon, hvor studenten blir beriket med inngående kulturell kunnskap.
  - kunne identifisere et bredt utvalg av amerikanske- og britiske forfattere fra ulike tidsepoker.
  - kunne identifisere forskjellige litterære bevegelser i amerikansk- og britisk historie.
  - kunne tolke og vurdere litterære tekster ved bruk av leserorienterte litterære tilnærminger.
  - kunne analysere og tolke litterære tekster ved bruk av tradisjonelle metoder innen kritisk analyse
  - ha kjennskap til litterære tilnærminger og undervisningsmetoder rettet mot å øke lesemengden og kvaliteten av leseopplevelsen
  - ha kjennskap til gjeldende læreplan for skolen som ramme for faglig utviklingsarbeid

  Ferdigheter

  Ved gjennomført studium skal studenten;

  - være i stand til å sammenligne nyanser ved det norske samfunnet og det amerikanske- og britiske samfunnet
  - kunne anvende egen kunnskap til å utvikle læremetoder og læremateriell til bruk for klasseromsundervisning for elever i grunnskolen
  - kunne gjennomføre akademiske oppgaver ved bruk av riktige standarder og struktur for skriving, godt begrunnet argumentasjon, forskning/undersøkelser og riktig oppføring av kilder
  - kunne reflektere over tilegnet kunnskap relatert til USA og egen erfaring fra feltarbeid i York, og sammenligne dette med egne erfaringer og egen kultur
  - kunne skrive analytiske tekster på engelsk
  - være i stand til å vurdere og reflektere over egen læring
  - kunne gjennomføre akademiske oppgaver ved bruk av riktige standarder og struktur for skriving, godt begrunnet argumentasjon, forskning/undersøkelser og riktig oppføring av kilder
  - kunne evaluere litteratur med tanke på å finne kvalitative og pedagogisk riktige tekster til bruk i læringsøyemed for elever i grunnskolen
  - kunne bevisstgjøre elevene på prosesser knyttet til lesing og skriving og hvordan de kan bruke disse strategisk i sin egen læring
  - kunne bevisstgjøre elevene i valg av læringsstrategier

  Generell kompetanse
  Ved gjennomført studium skal studenten;

  - ha forbedret sine evner til å utføre forskningsprosjekt og skrive akademisk engelsk
  - bedre kunne formidle generell kunnskap til norske elever om amerikansk- og britisk kultur, samfunn og historie, bygd på egne erfaringer og opparbeidet kunnskap under studiet
  - være mer komfortabel med å snakke engelsk foran en gruppe i en klasseromssituasjon
  - kunne vise til en god forståelse av amerikansk- og britisk språk og kultur
  - ha en god forståelse for litteraturens rolle i kultur
  - kunne benytte kritiske tilnærminger i sine tolkninger av litterære verk innen ulike sjangere, ved hjelp av velkjente metoder og hjelpemidler i litterær analyse
  - kunne vise til kommunikasjonsaspektet mellom forfatter og leser i et leserorientert perspektiv
  - kunne planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning slik at det tas hensyn til mangfoldet i elevgruppen 

   

   

  Praksis

  Ingen

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studentene får en detaljert og tematisk organisert undervisningsplan for hvert semester. Det forventes at alle tekstene leses på forhånd, og at studentene møter godt forberedt til aktiv deltakelse i diskusjoner og videre arbeid med emnet.
  Emnet britisk kulturkunnskap i York, omfatter forelesninger, seminarer, feltarbeid og gruppearbeid.
  I litteraturemnet benyttes forelesning/seminar, work-shops, gruppearbeid og individuelt arbeid.

  Veiledning tilbys underveis. Som utgangspunkt for veiledningen kan en f.eks. bruke logg, innleverte arbeider og muntlige framføringer.
  Oppgaver som ikke leveres til fastsatt frist vil ikke bli rettet eller veiledning ikke gitt. Studentene er selv ansvarlige for å holde seg orientert om kunngjøringer, avholdte forelesninger og utdelte tekster.

  Undervisningen er obligatorisk, og undervisningsspråket er engelsk.

  Det gis vurdering ved hjelp av karakterskala A-F i delene Amerikanske studier og Britiske studier.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Fronter. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Fronter.
   

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift ved endt studium.

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.
   

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  ENG211, Amerikanske studier 15 7.57.5
  ENG212, Britiske studier 15 7.57.5
  Sum studiepoeng 30 15 15