Nord Universitet

Nord Universitet

Engelsk, årsstudium

Fakta

 • Dato for godkjenning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  Engelsk er ikke bare morsmålet i mange land, men er også et hovedspråk og lingua franca i forskning, næringslivet og media. Voksende internasjonal kontakt og globalisering, ikke minst innen utdanningssektoren, fører til et voksende behov for engelsk. Engelsk er nå et obligatorisk fag i den norske grunnskolen fra 1. til 10. klasse.

  Faget engelsk er et studium av en mangeartet kultur og dens ytringsformer, og av metoder for å formidle denne kulturen til norske studenter og elever. Studiet tar sikte på å gi økt forståelse for kommunikasjon og kulturelt mangfold i det internasjonale samfunnet, der engelsk i økende grad er blitt et felles tverrkulturelt kommunikasjonsspråk. Studentene vil derfor også oppleve at faget kan gi store muligheter til personlig vekst og modning både i utdanningstiden og i livslang læring.

  Engelsk er et mangeartet humanistisk fag som fokuserer på praktiske språkferdigheter, på kulturforståelse og på forståelse av språket som fenomen og dets formidling. Alle disse aspektene er selvsagt viktige, og blir behandlet i engelskstudiet. Det er likevel mulig for studenter å fokusere på enkeltaspekter gjennom en modularisert studiestruktur.

  Målgruppe

  Målgruppe er lærere som vil ta videreutdanning og andre som er interesserte i engelsk språk og kultur.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  Kunnskaper
  Ved gjennomført studium skal studenten;
  - ha oversikt over hovedtrekkene i engelsk grammatikk, det engelske lydsystemet og den historiske utviklinga til det engelske språket.
  - ha oversikt over forholdet mellom språklig form og språklig innhold
  - ha grunnleggende oversikt i utvalgte emner/tidsepoker innen amerikansk og britisk litteratur og kultur fra 1600 tallet og frem til i dag.
  - ha grunnleggende kunnskap om rollen til engelsk språk, litteratur og kultur på verdsbasis.
  - ha grunnleggende forståelse for ulike innlæringsmetoder og formidlingsmetoder innen språkopplæring

  Ferdigheter
  Ved gjennomført studium skal studenten;
  - kunne tenke analytisk om språk og språklige virkemiddel
  - kunne analysere og kritisere ulike genre litterære tekster
  - kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig på korrekt og idiomatisk engelsk
  - kunne vise forståelse for ulike språklige varianter og stilnivå
  - kunne vise forståelse for kulturforskjeller innen den engelskspråklige verden
  - kunne demonstrere ulike læringsaktiviteter og hvordan de kan brukes til å stimulere de ulike intelligensene

  Generell kompetanse
  Ved gjennomført studium skal studenten;
  - kunne bruke engelsk som et effektivt kommunikasjonsmiddel i skrift og tale
  - kunne nytte tillært engelskkunnskap i nye sammenhenger
  - kunne videreformidle kunnskapen om engelsk språk, kultur og litteratur
  - kunne sammenlikne kultur i den engelsktalende verda med vår eigen kultur.

   

   

  Praksis

  Ingen

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Det brukes forskjellige arbeidsformer i undervisningen: arbeid med mapper, lærerstyrt undervisning, studentstyrt undervisning, gruppe- og individuelt arbeid, samt tverrfaglig tema- og prosjektarbeid. Det er en viktig målsetting for engelskfaget at det i stor grad er studentsentrert, og i så måte kan søke å oppnå en best mulig tilpasset opplæring i forhold til den enkelte student.

  Studentene får en detaljert og tematisk organisert undervisningsplan for hvert semester.

  Studentene er selv ansvarlige for å holde seg orientert om kunngjøringer, avholdte forelesninger og utdelte tekster.

   

   

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.
   

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.
   

  Internasjonalisering

  Enkelte studieår gis tilbud om to frittstående studieemner, Kulturstudier i USA og Språk og kulturstudier i USA, som også kan inngå som valgemne i de ulike variantene av årsstudiet. Emnene organiseres som studiereiser og gjennomføres som sommerkurs.

  Semesteroppgave 1 og Semesteroppgave 2 er et alternativ til emnet Engelsk didaktikk og Engelsk metodikk . Semesteroppgavene kan også erstatte moduler med studietur. Tema for semesteroppgavene skal være innen litteratur, kulturkunnskap eller andre relevante områder.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift ved endt studium.
   

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.
   

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.
   

  Studiemodell

  Emne SP 2013
  Høst
  2014
  Vår
  ENG115, Engelsk grammatikk og fonetikk 7.5 7.5
  ENG121, Amerikansk kulturkunnskap 7.5 7.5
  ENG125, Britisk kulturkunnskap 7.5 7.5
  ENG130, Engelsk didaktikk 7.5 7.5
  ENG135, Engelsk språklære 7.5 7.5
  ENG140, Amerikansk litteratur 7.5 7.5
  ENG145, Britisk litteratur 7.5 7.5
  ENG150, Engelsk metodikk 7.5 7.5
  Sum studiepoeng 60 30 30