Nord Universitet

Nord Universitet

Ex.Phil/Ex.Fac med støttefag - vår

Fakta

 • Dato for godkjenning

  15.01.2015
  Instituttleder

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Studiet består av tre grunnleggende emner som skal gi studenten kompetanse for videre studier. Examen philosophicum og examen facultatum er grunnleggende fag som inngår i en rekke akademiske grader.

  Støttefagene som tilbys er kulturforståelse, innføring i spansk og Introduction to International communication. Støttefagene inngår ikke direkte i noen utdanning, men vil på hver sin måte gi nyttige perspektiver inn i en rekke utdanningsløp og karriereveier. Hvor det enkelte støttefag tilbys, fremkommer i studiemodellen.

   

  Målgruppe

  Examen philosophicum og examen facultatum inngår som obligatorisk forkurs i mange studieprogrammer og grader. Dette er derfor et naturlig startpunkt for videre studier.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  Kunnskaper

  Ved gjennomført studium skal studenten:

  Ferdigheter

  Ved gjennomført studium skal studenten:

  Generell kompetanse

  Ved gjennomført studium skal studenten:

  Praksis

  Ingen.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Ex. phil. og ex. fac.: Undervisningen består av forelesninger som blir holdt intensivt og regelmessig gjennom hele perioden. I tillegg oppfordres studentene til å danne kollokviegrupper for å arbeide med oppgaver som vil bli gitt underveis. Det blir utdelt undervisningsplaner ved semesterstart.

  Kulturforståelse: Kulturforståelse er et nettbasert studium der forelesningene legges ut som podcast på en egen hjemmeside tilknyttet Høgskolen i Nesna. I tillegg publiseres oppgaver på nett og innleveringer foretas via hjemmesiden.

  Introduction to international communication: Undervisningen vil bestå av mange forskjellige undervisningsformer. I tillegg til forelesninger inkluderer dette blant annet gruppearbeid for å utvikle telefonkommunikasjon, produksjon av presentasjoner og arrangering av møter og forhandlinger. All undervisning og arbeid vil foregå på engelsk.

  Innføring i spansk: Undervisningen er rettet mot studenter uten eller med liten kjennskap til spansk språk. Etter endt kurs skal studentene være i stand til å snakke om enkle temaer i en spansktalende kontekst, samt ha kjennskap til grunnleggende spansk grammatikk. Hovedvekten legges på å beherske dagligdagse språklige og sosiale situasjoner

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.
   

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift etter endt studium.

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.
   

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Vår
  EXF110, Examen facultatum 10 10
  Støttefag 10
  KUL100, Kulturforståelse 10 10
  SPA100, Innføring i spansk 10 10
  IIC100, Introduction to International Communication 10 10
  EXP110, Examen philosophicum 10 10
  Sum studiepoeng 30 60