Nord Universitet

Nord Universitet

Flerkulturell forståelse 1 Bali

Fakta

 • Dato for godkjenning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Dette studiet skal gi studenten en grunnleggende forståelse av kulturmøter. Studiet arrangeres på Bali, i Indonesia, noe som i seg selv gir en unik bakgrunn for å begynne å jobbe med kulturforståelse.

  Studiet skal utvikle studentenes forståelse for det kulturelle, språklige og livssynsmessige mangfoldet i Norge. Studentenes skal utvikle bevissthet om egne holdninger, verdier og virkelighetsoppfatninger

  Forskjellige typer arbeidsformer og metodiske tilnærminger knyttet både til analyse, problemløsing og kommunikasjon har stor plass i dette studiet.

  Målgruppe

  Dette studiet fokuserer på at dagens samfunn er flerkulturelle og at grunnleggende kunnskap på dette feltet er av stor nytte, både generelt og knyttet til en rekke yrker.

  Studiet passer for alle som ønsker en grunnleggende innføring i kulturfeltet og problemstillinger knyttet til kulturmøter.

  Studiet er særlig relevant for personer som arbeider med flyktninger, asylsøkere, innvandrere, kulturelle og språklige minoriteter eller med flerkulturelle spørsmål.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  KUNNSKAPER

  Ved gjennomført studium skal studenten:

  ·         kjenne de grunnleggende begrepene innen fagfeltet.

  ·         ha kunnskap om sentrale problemstillinger knyttet til religion og kultur.

  ·         ha kunnskap om norsk innvandrings-, flyktninge- og asylpolitikk og internasjonale overenskomster

  ·         ha kunnskap om og innsikt i forhold som kan føre til fremmedfrykt og rasisme

  ·         ha kjennskap til forskjellige metodiske tilnærminger til faget, både teoretisk og i forhold til praktisk arbeid.

  FERDIGHETER

  Ved gjennomført studium skal studenten:

  ·         kunne anvende emnets begreper til å analysere flerkulturelle møter.

  ·         beherske relevant faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer knyttet til tverrkulturell kommunikasjon.

  ·         kunne bruke ulike metodiske tilnærminger i flerkulturelt arbeid.

  ·         kunne bruke ulike faglige verktøy for å forstå og utvikle ulike guppedynamiske situasjoner og prosesser.

  ·         kunne anvende fagets teori på praktiske problemstillinger.

  ·         kunne finne og anvende forskning på fagfeltet.

   

   

  GENERELL KOMPETANSE

  Ved gjennomført studium skal studenten:

  ·         ha innsikt i viktige profesjonsetiske problemstillinger.

  ·         beherske ulike kommunikasjonsformer og kunne gi og motta veiledning.

  ·         være i stand til å diskutere og formidle relevant fagstoff knyttet til emnet.

   

   

  Praksis

  Ingen.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Undervisningen foregår konsentrert innenfor tre måneder. Siden undervisningen foregår på Bali vil all undervisning skje i løpet av tiden der. Semesteret begynner før avreise til Bali og det forventes at studenten arbeider med stoffet fra semesterstart.

  Arbeidsformene vil veksle mellom forelesninger, lærer- og studentledet faglig debatt og gruppearbeid. Casearbeid vektlegges. Det forventes at studentene deltar aktivt.

  Dette studiet bygger på flere arbeidsformer. Hovedvekt legges på forelesninger, gruppearbeid, diskusjonsgrupper og praktiske øvelser.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.
   

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift etter endt studium.

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.
   

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om inanpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.
   

  Studiemodell

  Emne SP 2013
  Høst
  FKU100, Kultur og identitet - Bali 15 15
  FKU120, Kulturmøter - Bali 15 15
  Sum studiepoeng 30 30