Nord Universitet

Nord Universitet

Flerkulturell forståelse 1 Studiesenteret

Fakta

 • Dato for godkjenning

  12.09.2014
  Instituttleder

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2014/2015

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Studiet skal utvikle studentenes forståelse for det kulturelle, språklige og livssynsmessige mangfoldet i Norge. Studentenes skal utvikle bevissthet om egne holdninger, verdier og virkelighetsoppfatninger

  Studiet har særlig fokus på praktisk arbeid i flerkulturelle miljøer. Arbeid med konkrete problemstillinger relatert til relevante profesjoner blir vektlagt. Forskjellige typer arbeidsformer og metodiske tilnærminger knyttet både til analyse, problemløsing og kommunikasjon har stor plass i dette studiet.

  Studiet tilbys som et samarbeid med studiesenteret.no. Studentene følger undervisning gjennom videokonferanse fra sitt lokale studiesenter, med unntak av en felles oppstartssamling på Nesna.

  Målgruppe

  Dette studiet er spesielt fokusert mot at Norge i dag er et flerkulturelt samfunn og at grunnleggende kunnskap om dette feltet er av stor nytte innenfor mange yrker.

  Studiet passer for de som arbeider med flyktninger, asylsøkere, innvandrere, kulturelle og språklige minoriteter og flerkulturelle spørsmål. Studiet er også relevant videreutdanning for ulike yrkesgrupper og profesjoner som arbeider med flyktninger og asylsøkere eller med flerkulturelle spørsmål innenfor helsevesen, NAV, politiet, barnevern, media, asylmottak, barnehage og skole.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  Kunnskaper

  Ved gjennomført studium skal studenten:

  ·         kjenne de grunnleggende begrepene innen fagfeltet.

  ·         ha kunnskap om sentrale problemstillinger knyttet til religion og kultur.

  ·         ha kunnskap om norsk innvandrings-, flyktninge- og asylpolitikk og internasjonale overenskomster

  ·         ha kunnskap om og innsikt i forhold som kan føre til fremmedfrykt og rasisme

  ·         ha kjennskap til forskjellige metodiske tilnærminger til faget, både teoretisk og i forhold til praktisk arbeid.

  Ferdigheter

  Ved gjennomført studium skal studenten:

  ·         kunne anvende emnets begreper til å analysere flerkulturelle møter.

  ·         beherske relevant faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer knyttet til tverrkulturell kommunikasjon.

  ·         kunne bruke ulike metodiske tilnærminger i flerkulturelt arbeid.

  ·         kunne bruke ulike faglige verktøy for å forstå og utvikle ulike guppedynamiske situasjoner og prosesser.

  ·         kunne anvende fagets teori på praktiske problemstillinger.

  ·         kunne finne og anvende forskning på fagfeltet.

   

   

  GENERELL KOMPETANSE

  Ved gjennomført studium skal studenten:

  ·         ha innsikt i viktige profesjonsetiske problemstillinger.

  ·         beherske ulike kommunikasjonsformer og kunne gi og motta veiledning.

  ·         være i stand til å diskutere og formidle relevant fagstoff knyttet til emnet.

  Praksis

  Ingen.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet er et samarbeid med studiesenteret.no. Studentene følger undervisningen fra sine lokale studiesenteret, med unntak av felles oppstartssamling på Nesna.

  Det meste av undervisningen vil derfor foregå gjennom videokonferanse.

  Relevante arbeidsformer er forelesninger, gruppearbeid, diskusjonsgrupper og praktiske øvelser. Gruppearbeid rettet mot konkret case står sentralt. Mellom samlingene vil kommunikasjon foregå på nett og video- / podcastforelesninger kan også bli benyttet.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.
   

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift ved endt studium.
   

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.
   

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.
   

  Studiemodell

  Emne SP 2014
  Høst
  2015
  Vår
  FKU120, Kulturmøter - Studiesenter 15 7.57.5
  FKU100, Kultur og identitet - Studiesenteret 15 7.57.5
  Sum studiepoeng 30 15 15