Nord Universitet

Nord Universitet

Flerkulturell forståelse 2

Fakta

 • Dato for godkjenning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Studiet legger til rette for en bredere forståelse av profesjoner knyttet til arbeid med personer som har bakgrunn i andre kulturer. Studiet fokuserer både på det konkrete arbeidet med kulturmøter og på å øke studentenes forståelse for globale prosesser og hendelser som igjen påvirker situasjonen i Norge. Studenten skal utvikle forståelse for etikk i kulturmøter, for internasjonale konflikter og for global migrasjon.

  Studiet komplimenterer flerkulturell forståelse 1, men kan tas uavhengig.

   

  Målgruppe

  Studiet passer for de som arbeider med flyktninger, asylsøkere, innvandrere, kulturelle og språklige minoriteter eller med flerkulturelle spørsmål. Studiet er også relevant videreutdanning for ulike yrkesgrupper og profesjoner som arbeider med flyktninger og asylsøkere eller med flerkulturelle spørsmål innenfor helsevesen, NAV, politiet, barnevern, media, asylmottak, barnehage og skole.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  Kunnskaper

  Ved gjennomført studium skal studenten:

  ·         ha grunnleggende kunnskap om etiske modeller

  ·         ha kunnskap om grunnlinjene i etisk teori knyttet til flerkulturelle møter.

  ·         ha kunnskap om relevant teori knyttet til valgt yrke.

  ·         ha kunnskap om grunntrekkene ved utvalgte internasjonale konflikter som er viktige for situasjonen i det flerkulturelle Norge.

  ·         ha kunnskap om hvordan internasjonale konflikter påvirker flyktningers livssituasjon, samt årsaker til migrasjon og flukt.

  Ferdigheter

  Ved gjennomført studium skal studenten:

  ·         kunne anvende fagkunnskapen på praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til flerkulturelle møter.

  ·         kunne reflektere over egen faglig utøvelse og kunne justere denne under veiledning.

  ·         kunne beherske relevant faglig verktøy i arbeidet med personer med minoritetsbakgrunn.

  ·         kunne finne, vurdere og henvise til relevant fagstoff for å belyse en problemstilling knyttet til etikk i en global kontekst og internasjonale konflikter.

  Generell kompetanse

  Ved gjennomført studium skal studenten:

  ·         ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til arbeid med mennesker med bakgrunn i en annen kultur.

  ·         kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor fagområdet for å bidra til utvikling av god praksis.

  ·         kunne formidle sentralt fagstoff, perspektiver og løsninger både skriftlig og muntlig innenfor feltene etikk, profesjonsteori og internasjonale konflikter.
   

  Oppbygning og sammensetning

  Studiet er samlingsbasert. Samlingene finner sted på Nesna. Det er totalt seks samlinger, tre i høstsemesteret og tre i vårsemesteret. 

  Praksis

  Ingen.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet er samlingsbasert med nettbasert kommunikasjon mellom samlingene. Innholdet i samlingene vil veksle mellom forelesninger, lærer- og studentledet faglig debatt og gruppearbeid. Det forventes at studentene deltar aktivt under samlingene. Studentene må selv være aktive mellom samlingene og arbeid med stoffet på egenhånd eller i grupper. Studentene vil få veiledning i forbindelse med skriftlige og muntlig oppgaver. Veiledning gis på nett og under samlingene.

   

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.
   

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift ved endt studium.
   

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.
   

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.
   

  Studiemodell

  Emne SP 2013
  Høst
  2014
  Vår
  FKU221, Flerkulturelt arbeid og etikk 15 15
  FKU222, Internasjonale konflikter og migrasjon 15 15
  Sum studiepoeng 30 15 15