Nord Universitet

Nord Universitet

Friluftsliv 2

Fakta

 • Dato for godkjenning

  09.01.2015
  Instituttleder

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Friluftsliv ved Høgskolen i Nesna bygger både på det tradisjonelle norske friluftslivet, og på dagens moderne friluftsliv blant annet i den unike Helgelandsnaturen. Studiet er praktisk rettet og fokuserer på et bredt register av friluftslivsaktiviteter med naturen som klasserom.

   

  Målgruppe

  Studiet er aktuelt for alle som ønsker å øke sin kompetanse i friluftsliv. Særlig er det relevant for studenter som sikter seg inn mot yrker innen reiseliv/turisme og arbeid med friluftsliv i grunnskole, videregående skole, leirskole og folkehøgskole. Studiet vil sammen med Friluftsliv 1 gi en årsenhet i friluftsliv. Studiet kan også inngå som valgfri del i grunnskolelærerutdanningene og bachelor idrett. 

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  Studiets hovedmål er at studentene skal utvikle erfaringer og tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse knyttet til forskjellige former for friluftsliv i varierte naturmiljøer og til ulike årstider. Studentene skal utvikle teoretisk og praktisk kompetanse for å planlegge, gjennomføre, lede, veilede og vurdere ulike former for friluftsliv.

  Læringsutbyttet beskrives nærmere i det enkelte emne.

  Praksis

  Ingen.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Det meste av undervisningen er rettet mot planlegging og praktisk gjennomføring av turer. Studentene vil bli pålagt gruppearbeid og praktisk arbeid, samt gruppevis og individuelle lederoppgaver på samlingene. I tillegg vil noe av planleggingen og etterarbeidet for turene måtte foregå på individuell og gruppebasis i for- og etterkant av samlingene.
  Det vil i liten grad bli benyttet forelesninger. Underveis i studiet skal studentene sikres veiledning i forhold til sin studieprogresjon.
  Det kreves aktiv deltakelse og 100 % fremmøte på turer, inkludert for- og etterarbeid.

  Hver samling avsluttes med evaluering av samlingen og studentenes deltakelse. Refleksjon over opplegget og egen og andres innsats forventes.
  I tillegg skal hver enkelt student gjennomføre en selvvalgt tur med minimum 3 overnattinger i løpet av studieåret.

  For å imøtekomme krav til sikkerhet vil mye av undervisningen på samlingene foregå i delte grupper, der hver gruppe blir tildelt en kvalifisert lærer/veileder. Med kvalifisert lærer menes her lærer som kjenner til, og kan utføre sikkerhetsrutiner og redning i de ulike naturmiljøene.

   

   

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.

  I forbindelse med studiet er det en materialavgift på kr. 2.000.-.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift etter endt studium.

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad.

  Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  FRI151, Friluftsliv 2A - Fra elver og vann til fjell og bre 15 15
  FRI152, Friluftsliv 2B - Fra ski i vinterfjell til kajakk ved kysten 15 15
  Sum studiepoeng 30 15 15