Nord Universitet

Nord Universitet

Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn

Fakta

 • Dato for godkjenning

  21.01.2015
  Instituttleder

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  240 studiepoeng

  Innledning

  Fireårig grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn er en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert lærerutdanning for barnetrinnet som kombinerer fag og fagdidaktiske emner, pedagogisk teori og veiledet arbeid i praksisskole. Studieprogrammet har som formål å bygge opp en grunnleggende kunnskap om og forståelse for det sammensatte læreryrket, og for lærerens ansvarsfulle rolle i et komplekst og omskiftende skolesamfunn. I programmet vektlegges kreative læringsformer for kunnskapstilegnelse.

  Studieprogrammets innretning er helhetlig integrert; dette innebærer at fag, didaktikk og praksis er organisatorisk, strukturelt og innholdsmessig sammenkoblet gjennom hele studieprogrammet. Intensjonen er at utdanningen skal gi relevant pedagogisk kompetanse og solid fagkompetanse for å kunne beherske krevende undervisningsoppgaver, og samtidig gi et grunnlag for profesjonell videreutvikling gjennom hele karrieren i skolen.

  Høgskolen i Nesna har som intensjon å tilby en region- og campusbasert grunnskolelærerutdanning.

  Det vil veksle mellom videoforelesninger, mellomperiodearbeid, undervisning, didaktisk arbeid med praksislærer, praksis og selvstudie.

  Pedagogikk og elevkunnskap (PEL) er et overordnet profesjonsfag som skal legge grunnlag for en samlet lærerfaglig plattform i utdanningen. Faget skal gi studentene kunnskap om lærerens rolle og skolens samfunnsmandat og om barns utvikling og læringsprogresjon. Videre skal faget utvikle en flerspektret kompetanse til å kunne utøve undervisning og håndtere kompleksiteten som kjennetegner skolens virksomhet.

  Fagstudiene skal gi studentene solid fagkunnskap, som er en forutsetning for god undervisning og læring. Sammen med profesjonsfaget skal fagstudiene fremme studentenes evne til analytisk tenkning og kritisk refleksjon over egen og skolens kollektive praksis, og utvikle selvstendig ferdigheter.

  Fagdidaktikken bygger bro mellom vitenskapsfag og skolefag, mellom fagkunnskap og pedagogiske utfordringer knyttet til læringsledelse og barns muligheter for utvikling og læring.

  Praksisopplæring skal være møtested mellom teoretisk kunnskap, praktisk utøvelse, yrkeserfaring,og faglig/profesjonsfaglig refleksjon.
   

  Målgruppe

  Målgruppen er søkere som vil bli lærere med grunnleggende fagkompetanse samtidig med evnen til å se den enkelte elev og velge riktige virkemidler tidlig, og som ønsker å undervise i grunnskolens barnetrinn fra årstrinn 1-7.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse og minimum karakteren 3 i matematikk og norsk (gjennomsnitt av hovedmål, sidemål og muntlig på Vg3/VKII-nivå) fra videregående skole, og minimum 35 skolepoeng.

   

  Forventet læringsutbytte

  Målet for programmet er å gi det teoretiske, praktiske og dannelsesmessige grunnlaget som er nødvendig for læreryrket. Utdanningen skal bringe fram bredt kompetente lærere som skal kunne ta ansvar for grunnskoleopplæring i et helhetsperspektiv. Samtidig skal utdanningen gi kandidatene grunnlag for livslang læring, spesialisering og forskning.

  Studiet skal sikre samfunnet kandidater som besitter den kompetansen som trengs for bevisst utøvelse av læreryrket. Dette tilsier at undervisningen som gis i størst mulig grad er forskningsbasert, faglig oppdatert og tilpasset grunnskolens behov for ulike typer lærere.

  Kunnskaper og forståelse:

  Kandidaten skal ha

  Ferdigheter:

  Kandidaten skal kunne

  Generell kompetanse:

  Kandidaten skal kunne

  Praksis

  Praksisplan 1. studieår

  Praksisplan 2. studieår

  Praksisplan 3. og 4.studieår

   

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Forsknings- og utviklingsforankring er til stede gjennom hele utdanningen, gjennom formidling av forskningsbasert kunnskap og tilrettelegging av vitenskapelige arbeidsformer. Formålet er å kvalifisere lærere til å være systematisk, reflekterende og utforskende i skolen. FoU-arbeidet skal konkret ha fokus på lærerens didaktiske utøvelse og være en basis for arbeidet med å utvikle stimulerende læringsmiljøer for elevene.

  Bacheloroppgaven: Studentens arbeid med FoU skal konkret omfatte gjennomføring av en selvstendig og vitenskapelig skriftlig oppgave med omfang 15 studiepoeng i 3. studieår. Studenten velger et profesjonsfaglig relevant tema, der hensikten er å gi en helhetlig og sammenhengende framstilling og refleksjon om sentrale spørsmål i profesjonsutøvelsen.

  I fire ulike læringsarenaer - campus, regionsamlinger, praksisskoler og læringsplattform - skal undervisningen tilrettelegges slik at studentenes egne grunnleggende lese-, skrive-, regne- og muntlige ferdigheter ivaretas og videreutvikles. Her skal de møte varierte arbeidsformer og metoder som bygger opp kompetanse til å kommunisere skriftlig og muntlig og til å framstille vitenskapelig arbeid.
  Samtidig skal studiene utvikle forståelse for hvordan de som lærere kan arbeide med elevenes utvikling av grunnleggende ferdigheter.
  Videre skal undervisningen bidra til å utvikle digitale ferdigheter hos studentene, for at de som lærere skal kunne utnytte IKT på en sikker, fortrolig og kreativ måte, og for å kunne være fullverdige deltakere i samfunnet forøvrig.

  Studiet er bygd opp med fire ulike læringsarenaer:

  Undervisningssamlinger (felles profesjons- og fagutvikling, læringsstøtte og veiledning)

  På samlingene organiseres studiene som plenumsundervisning, fellesaktiviteter, arbeid i basisgrupper, praksisforberedelse/oppsummering og møter. Den organiserte undervisninga er ment å støtte tilegnelsen av stoffet, som for en stor del skjer i mellomperiodene. Faglærers og praksislærersrolle i samlingene vil være å fungere som faglig formidler, inspirator og veileder.

  Regionsamlingene organiseres med bruk av videokonferanse (synkronundervisning), prosjektarbeid i samarbeid med praksisfeltet (baselærer) og dialogkonferanse hvor de ulike regionene har erfaringsdeling seg i mellom. På campus-samlingene nyttes forelesninger og praktiske arbeidsformer som krever tilstedeværelse.

  Samlingene er obligatoriske. Ved fravær fra samlinger kreves dokumentasjon i samsvar med høgskolens retningslinjer for obligatorisk undervisning. Ved frafall av faglærer pga sykdom i samlinger tilrettelegges undervisningsopplegg som erstatning for timeplanangitt undervisning.

  Praksisopplæring (erfaringslæring)

  I løpet av studiet skal studentene gjennomføre opplæring i praksisfeltet. Praksisopplæring foregår i grunnskolen på småskole- og mellomtrinnet. I praksisperiodene skal studentene få erfaring med de faglige og sosiale utfordringene som stilles til dem i yrkesutøvelsen. Høgskolen og praksisskolen skal samarbeide om å følge opp studentenes utvikling av yrkesfaglig kompetanse, og gi veiledning slik at forventet progresjon oppnås. De praktiske erfaringene skal oppøve ferdigheter til å mestre lærerarbeidet, og samtidig danne et grunnlag for refleksjon over egen yrkespraksis.

  I praksisperiodene skal faglærere og praksislærer hjelpe studentene til gradvis å bli fortrolige med yrket og få erfaringer med de arbeidsområdene en lærer har i grunnskolen. Studentene skal prøve ut sin egen teoretiske og praktiske forståelse, ved å utføre læreroppgaver i reelle læringssituasjoner.

  I praksisperiodene organiseres studiene som observasjon, oppgaver i basisgrupper, undervisningsforberedelse/aktiviteter/vurdering, FoU-prosjekt og møter. Praksislærers rolle vil være å fungere som inspirator og veileder i det praktiske arbeidet. Faglærers rolle vil være gjennom praksisbesøk å følge opp studentenes erfaringer og veilede i arbeidet med praksisoppgavene.
  All praksisopplæring er obligatorisk. Ved fravær i praksisperioder kreves dokumentasjon i samsvar med høgskolens retningslinjer ved fravær fra praksisopplæring.
   

  Nettstøttet undervisning i mellomperioder (selvstudium, egenutvikling og samarbeid)

  Mellom samlinger og praksisperioder foregår undervisning og veiledning gjennom klasserom på nett (Moodle) og andre IKT-verktøy i tilknytning til denne læringsplattformen (eks Skype, web-konferanseverktøy, Adobe Connect, Camtasia og podcast, asynkrone verktøy).
  Sammen med andre studieaktiviteter skal undervisningstiden i nettklasserommet utfylle kravet til full studentinnsats i mellomperiodene. Tiden brukes til systematisk arbeid med teori, verktøy og tekst. Undervisninga er ment å støtte tilegnelsen av stoffet, som for en stor del skjer gjennom studentenes eget arbeid med faglige/tverrfaglige oppgaver og selvstudier. Undervisnings-/årsplaner, fagstoff, oppgaver, timeplaner og informasjon legges i nettklasserommet. Bruk av nettklasserommet til diskusjonsrom, spørsmål til faglærere som kan være av interesse for flere, ideer til løsning på oppgaver, drøfting av faglige spørsmål (kontinuerlig i studieåret) vil være obligatorisk.
  Aktuelle arbeidsmetoder på nett vil være webforelesninger, skrivesnakking (chatting), diskusjonsgrupper og nettseminar. Faglærers rolle vil være å fungere som faglig formidler, inspirator og veileder.
  Studentene må ha tilgang til pc med rask Internett-tilgang og webkamera (ev hodesett og mikrofon).

  Veiledning

  Løpende veiledning skal inngå som en integrert del av læringsprosessen i det enkelte fag og skal ha en informerende og utviklende funksjon. Studentene må derfor få tilbud om veiledning i tilknytning til alle undervisnings- og studieaktiviteter. Veiledningstilbudet må omfatte så vel individuell som gruppevis veiledning.
  De fleste studentene vil møte nye arbeidsformer i lærerutdanningen. Derfor er det nødvendig spesielt det første studieåret å legge vekt på forpliktende veiledning. Gradvis legges mer av ansvaret for å få veiledning over på den enkelte student. De veiledningsstrategiene som brukes må bygge på og aktivisere studentenes selvstendighet og ansvar slik at de kan utvikle et reflektert forhold til lærerrollen og egen atferd, og utvikle evne til egenvurdering og til fornyelse.

  Utdanningsleder koordinerer studiet og har veilederansvar for studentenes studiesituasjon. Utdanningsleder skal ha minst ett møte med hver basisgruppe hvert semester, og har samarbeidsmøter med tillitsvalgte og faglærere.

  Pensumlitteratur

  Pensumtilvalg i alle fag skal tilpasses profesjonsfaglig fokus og forventet progresjonsnivå i det enkelte studieår. Pensumoversikt til hvert studieår finnes som lenke i emneplanene.

  Krav til studieinnsats og progresjon
  Hvert studieår består normalt av 40 undervisningsuker, der hver uke tilsvarer ca. 40 timers studieinnsats. I dette beregnes tid til arbeid med ulike teori- og praksisoppgaver, selvstudium, studentsamarbeid, veiledning og prøving. De ulike emneplaner og undervisningsplaner angir krav til arbeidsmengde i det enkelte fag.

  I grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Nesna organiseres undervisningen i forhold til en campus og regionbasert modell; med ukessamlinger på campus og i region med nettstøttet studium i mellomperioder.

  For at studenten skal få starte i 3. studieår i programmet må alle obligatoriske krav til praksisopplæring være oppfylt og eksamener til 1.- 2. studieår være bestått. Tilpassing av kravene til studentinnsats og forventet progresjon gis kun etter særskilt vurdering og ved begrunnet søknad.
  Nærmere beskrivelse gis i undervisningsplanen.

  Vurdering og eksamen

  Studenten avlegger eksamen for 60 studiepoeng hvert studieår. Hvert årstrinn måles gjennom emneplanregulerte aktiviteter med avsluttende vurderinger. De ulike emneplaner og undervisningsplaner angir krav til arbeidsmengde og beskrivelse av vurderingsordninger i det enkelte fag.

  Studentens kunnskaper og ferdigheter skal vurderes i samsvar med beskrivelsen av forventet progresjon og læringsutbytte i emneplaner og programplan. Ved karakterfastsettelse til eksamen benyttes normalt en gradert skala med karakterene A - E som uttrykk for bestått, mens F betyr ikke bestått. Det vises for øvrig til høgskolens forskrift og retningslinjer for vurdering og eksamen.

   

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  I følge § 4-9 i Lov om universiteter og høgskoler (2005) skal studenter som er tatt opp til lærerutdanning legge fram politiattest. Det foretas skikkethetsvurdering av studenter i alle deler av utdanningen etter Forskrift for skikkethetsvurdering (2006) som en helhetsvurdering av studentenes faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å utøve yrket som lærer.

  Tekniske og andre forutsetninger

  For å ivareta kvalitet i studiet arbeider Høgskolen i Nesna med individuelle studieplaner, veiledning, årlig emne- og programevaluering, fagutvalgsarbeid og ekstern evaluering av studieprogrammet minst hvert 5. år.

  Rettigheter og plikter

  Studenten kan forvente at høgskolen

  Høgskolen forventer at studenten

  Internasjonalisering

  Som student ved Høgskolen i Nesna har du mulighet til å ta deler av din utdanning i utlandet. Et opphold i utlandet gir deg rike kulturelle opplevelser og minner. Du forbedrer dine språklige ferdigheter og du vil få venner for livet. Vi hjelper deg med å finne passende universitet/høgskole og å finne fag som passer inn i din utdanning.

  De nordnorske institusjonene samarbeider om å utvikle et internasjonaliseringsprogram for lærerstudenter. I denne utdanningen oppfordres studentene til å reise gjennom utvekslingsprogram i det 4. studieåret. I tillegg har Høgskolen i Nesna tilbud om et internasjonalt semester (30 studiepoeng) som kan innpasses som skolerelevant fag i det 4. studieåret.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes vitnemål ved endt studium.
   

  Overgangsordninger

  Høgskolen i Nesna legger til rette for at studentene skal kunne søke overgang til andre grunnskolelærerutdanninger i Nord-Norge. I løpet av det første semesteret i utdanningen vil studentene ha mulighet til å søke om overgang til grunnskolelærerutdanning for 5.-10. årstrinn.
   

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon, i tråd med Forskrift for Grunnskolelærerutdanning. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.

  Samarbeid mellom institusjonene

  Høgskolen i Nesna samarbeider med utdanningsinstitusjonene i Nord-Norge som tilbyr lærerutdanning (Høgskolen i Finnmark, UIN og Universitetet i Tromsø). Samarbeidet omfatter flere ulike områder, blant annet studentmobilitet, fagområder og internasjonalisering.

   

   

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  2016
  Høst
  2017
  Vår
  2017
  Høst
  2018
  Vår
  2018
  Høst
  2019
  Vår
  PEL1-7 1, Pedagogikk og elevkunnskap 1 15 7.57.5
  PEL1-7 2, Pedagogikk og elevkunnskap 2 15 7.57.5
  PEL1-7 3, Pedagogikk og elevkunnskap 3 15 7.57.5
  PEL1-7 4, Pedagogikk og elevkunnskap 4 15 7.57.5
  NOR11-7 1, Norsk 1 del 1 15 7.57.5
  NOR11-7 2, Norsk 1 del 2 15 7.57.5
  MAT11-7 1, Matematikk 1 del 1 15 7.57.5
  MAT11-7 2, Matematikk 1 del 2 15 7.57.5
  DID1-7, Didaktikk for barnetrinnet 15 7.57.5
  Undervisningsfag I 15
  KRØ GLU 1-7, Kroppsøving 15 7.57.5
  MUS1B 1-7, Musikk 1b - komponering og digitale verktøy 15 7.57.5
  KHV GLU 1-7, Kunst og håndverk 15 7.57.5
  Undervisningsfag II 30
  - NOR21-7 1, Norsk 2 del 1 15 15
  NOR21-7 1, Norsk 2 del 1 15 15
  - NOR21-7 2, Norsk 2 del 2 15 15
  NOR21-7 2, Norsk 2 del 2 15 15
  - MAT21-7 1, Matematikk 2 del 1 15 15
  MAT21-7 1, Matematikk 2 del 1 15 15
  - MAT21-7 2, Matematikk 2 del 2 15 15
  MAT21-7 2, Matematikk 2 del 2 15 15
  - KHV1-7 1, Kunst og håndverk, bilde 15 15
  - KHV1-7 9, Kunst og håndverk, arkitektur og estetikk med tilbud om studiereise til Roma 15 15
  - KHV1-7 2, Kunst og håndverk, estetikk 15 15
  - KHV1-7 7, Kunst og håndverk, formgiving-design 15 15
  - KHV1-7 3, Kunst og håndverk, leire 15 15
  - KRØ2GLU, Kroppsøving 2 30 1515
  - KHV1-7 4, Kunst og håndverk, tekstil 15 15
  - KHV1-7 5, Kunst og håndverk, tre 15 15
  - KHV1-7 6, Kunst og håndverk, fordypning 15 15
  - KRØ11-7, Kroppsøving 1 30 1515
  Undervisningsfag III 60
  - Skolefag
     - MU154L, Musikk i skolen 1B, 1-7
     - ENG1008, Engelsk 2b for første til syvende trinn, Britiske studier
     - MU150L, Musikk i skolen 1A, 1-7
     - ENG1006, Engelsk 1b for første til syvende trinn, metodikk
     - ENG1007, Engelsk 2a for første til syvende trinn, Amerikanske studier
     - ENG1005, Engelsk 1a for første til syvende trinn, språk
     - KHV1-7 1, Kunst og håndverk, bilde
     - KHV1-7 3, Kunst og håndverk, leire
     - MAT21-7 2, Matematikk 2 del 2
     - NOR21-7 2, Norsk 2 del 2
     - MAT21-7 1, Matematikk 2 del 1
     - NOR21-7 1, Norsk 2 del 1
     - MUS111, Musisering
     - MUS112, Komponering og digitale verktøy
     - NAT11-7 2, NATURFAG - med vekt på biologi og kjemi
     - ENG21-7, Engelsk 2
     - NAT11-7 1, NATURFAG - med vekt på fysikk, geofag og teknologi
     - KHV112, Leire
     - SAF21-7 2, Samfunnsfag 2 del 2
     - KHV114, Bilde: Visuell kommunikasjon
     - SAF21-7 1, Samfunnsfag 2 del 1
     - SAF11-7 2, Samfunnsfag 1 del 2
     - SAF11-7 1, Samfunnsfag 1 del 1
     - KHV1-7 7, Kunst og håndverk, formgiving-design
     - KHV1-7 8, Kunst og håndtverk, bilde; visuell kommunikasjon
     - RLE21-7 2, Religion, livssyn og etikk 2 del 2
     - RLE21-7 1, Religion, livssyn og etikk 2 del 1
     - KHV1-7 9, Kunst og håndverk, arkitektur og estetikk med tilbud om studiereise til Roma
  60 3030
  - Skolerelevant
     - FKU100, Kultur og identitet
     - FKU120, Kulturmøter
     - FRI150, Friluftsliv 2-fra hav til fjell
     - FRI100, Friluftsliv 1
     - PED200, Spesialpedagogikk 2
     - RÅD112, Rådgiverrollen
     - ITL119, Pedagogisk bruk av sosiale medier
     - RÅD111, Sosialisering og danning
     - ITL118, Spillbasert læring
     - ITL114, Medieteori og kommunikasjon
     - ITL115, Prosjektarbeid med IKT
     - ITL112, Læring med IKT
     - ITL113, Digital dannelse
     - ITL111, Grunnleggende informasjonsbehandling
  60 3030
  Sum studiepoeng 240 247.5 277.5 30 30 30 30 30 30