Nord Universitet

Nord Universitet

Grunnstudium i pedagogikk med fordypning i sosial- og spesialpedagogikk

Fakta

 • Dato for godkjenning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Målgruppe

  Målgruppe for studiet er alle som ønsker å skaffe seg kompetanse innen pedagogikk med hovedvekt på sosialpedagogikk og spesialpedagogikk. Studiet passer f.eks. ingeniører eller andre med realfagsbakgrunn, sykepleiere, sosionomer, assistenter i barnehage og skole samt andre som ønsker å utvide sin kompetanse innen pedagogikkfeltet. Grunnstudiet kvalifiserer studententene til å søke videre på studier som Rådgiving 1 og Spes.ped.2.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse.

  Praksis

  Studentene skal gjennomføre ti dagers observasjonspraksis, og levere en bekreftelse på at denne er gjennomført.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.
   

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift ved endt studium.
   

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.
   

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.
   

  Studiemodell

  Emne SP 2013
  Høst
  2014
  Vår
  PED100SS, Grunnstudium i pedagogikk med fordypning i sosial- og spesialpedagogikk 30 1515
  Sum studiepoeng 30 15 15