Nord Universitet

Nord Universitet

Helgelands Historie

Fakta

 • Dato for godkjenning

  21.12.2015
  Instituttleder

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2014/2015

 • Studiepoeng

  15 studiepoeng

  Innledning

  Studiet gir innføring i Helgelands historie fra ca. 1600 og fram til i dag.  

  Studiet gir videre en innføring i metode og kildekunnskap organisert rundt emner som primærnæringer, industrialisering, by- og bygdeutvikling, lokalpolitisk styring, økonomisk, sosial og demografisk utvikling.     

   

  Målgruppe

  Studiet er særlig relevant for lærere, ansatte ved museum, kulturarbeidere, journalister og andre som vil lære mer om Helgelands historie.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse     

  Oppbygning og sammensetning

  Tre samlinger, hver på tre dager.

  Praksis

  Ingen

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes læringsplattform. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeider og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom læringssystemets oppslagstavle og meldingssystem.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift ved endt studium.

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.

  Studieevaluering

  Evt. innpassing vurderes etter individuell søknad.

  Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt. 

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Vår
  2016
  Høst
  HHI100, Helgelands Historie 15 510
  Sum studiepoeng 15 5 10