Nord Universitet

Nord Universitet

Helgelandskunnskap

Fakta

 • Dato for godkjenning

  15.05.2015
  Instituttleder

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  15 studiepoeng

  Målgruppe

  Helgelandskunnskap er et studie for alle som jobber med formidling om- og utvikling av Helgeland. Det vil si studenter, ansatte i barnehage og skole, journalister og mediefolk, kulturarbeidere, museumsansatte, ansatte i reiselivsnæringen, ansatte i offentlig forvaltning, lokal- og fylkespolitikere og ledere i arbeids- og næringsliv.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse.

  Praksis

  Ingen.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet blir basert på samlinger, klasserom på nett (moodle), selvstudium og arbeid i grupper.
  Samlingene vil inneholde forelesninger, oppsøkende stedslæring, kreativ ideutvikling, formidlingsøvelser, gruppearbeid og framlegg av studiearbeidene.
  Arbeidskrav vil være en deskriptiv og refleksiv logg etter hver samling, forberedelse og gjennomførelse av seminarinnlegg og vurdering av to medstudenters innlegg.
  Studiet er samlingsbasert med 4 samlinger på 3 dager.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedet karakterutskrift etter endt studium.

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.

  Studieevaluering

  ventuell innpassing vurderes etter individuell søknad.

  Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  OP30HELG, Helgelandskunnskap 15 15
  Sum studiepoeng 15 15