Nord Universitet

Nord Universitet

Idrett 1

Fakta

 • Dato for godkjenning

  15.05.2014
  Instituttleder

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2014/2015

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  Idrettsstudiet har sin egenart i arbeidet med praktiske aktiviteter i ulike miljø.

  En legger særlig vekt på studiet av mennesket i fysisk aktivitet. Studentene skal gjøre seg kjent med menneskets spesielle forutsetninger, muligheter og begrensninger for fysisk aktivitet.

   

  Målgruppe

  Studiet passer for personer som ønsker å fordype seg innen idrettslige fag, og som ønsker en idrettsfaglig plattform med tanke på videre studier og i yrkeslivet.

  Studiet inneholder mye fysisk aktivitet, og det anbefales derfor at studenten er i god fysisk form.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  Etter endt studium skal studenten;

  Kunnskaper

  Ferdigheter

  Generell kompetanse

  Oppbygning og sammensetning

  Idrettsstudium 1 vil sammen med idrettsstudium 2 utgjøre Idrett årsstudium (60stp). Årsstudiet i idrett utgjør en grunnleggende idrettsfaglig plattform og danner grunnlag for videre studier innen idrett (blant annet BA/Bachelor).

  Praksis

  Ingen.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet gjør bruk av arbeidsformer som problembasert læring (PBL), selvstudium, praktisk aktivitet, skriftlige innleveringer, muntlige fremlegg og instruksjonsoppgaver. Det forutsettes at studentene yter en selvstendig studieinnsats i form av selvstudium, gruppearbeid, egentrening, og lignende slik at samlet arbeidsmengde i gjennomsnitt blir ca. 40 timer i uka.

  Bruk av IKT inngår som et sentralt element og inngår som et sentralt element og inngår i emnene. Læringsplattformen Moodle benyttes i studiet, og den enkelte student må ha tilgang til internett.

  Studiet inneholder underveisvurderinger og avsluttende vurderinger.

  Vurderingen er en del av læringsprosessen, og skal for den enkelte student være et middel til å utvikle forståelse for formålet med utdanningen og innsikt i egne forutsetninger.

  Vurderingen i emnene omfatter også ulike former for råd og veiledning, studentenes vurdering av eget og andres arbeid samt student- og lærervurdering av innhold, studieopplegg og arbeidsformer.

  Det gjennomføres ferdighetsvurdering i de praktiske idrettene.

  Fagutvalget har et spesielt ansvar for fortløpende og avsluttende vurdering av emnene. Det henvises til fagutvalgsreglementet.

   

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift ved endt studium.
   

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad.

  Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.

  Studiemodell

  Idrett 1, 30 stp, går over ett semester og har oppstart høst og vår.

  Emne SP 2014
  Høst
  2015
  Vår
  Idrett 1 høstsemesteret 30
  ID1110, Treningsfysiologi og anatomi 10 10
  ID1120, Idrettspedagogiske emner 10 10
  ID1130, Praktiske idretter 10 10
  Idrett 1 vårsemesteret 30
  ID1110, Treningsfysiologi og anatomi 10 10
  ID1120, Idrettspedagogiske emner 10 10
  ID1130, Praktiske idretter 10 10
  Sum studiepoeng 60 90 30