Nord Universitet

Nord Universitet

Idrett 2

Fakta

 • Dato for godkjenning

  15.05.2014
  Instituttleder

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Idrettsstudiet har sin egenart i arbeidet med et utvalg praktiske idretter og friluftsaktiviteter i ulike miljø.

  Det legges særlig vekt på studiet av mennesket i fysisk aktivitet. Studentene skal gjøre seg kjent med menneskets spesielle forutsetninger, muligheter og begrensninger for fysisk aktivitet. Studenten skal tilegne seg grunnleggende egenferdighet i- og kunnskaper om, et utvalg idretter og friluftsaktiviteter med det som formål å lettere kunne se sammenhengen mellom praktisk aktivitet, trenings- og bevegelseslære.

  Idrett 2 vil sammen med Idrett 1 utgjøre Idrett årsstudium (60stp). Årsstudiet i idrett utgjør en grunnleggende idrettsfaglig plattform og danner grunnlag for videre studier innen idrett (blant annet BA/Bachelor).

   

  Målgruppe

  Studiet passer for personer som ønsker å fordype seg innen idrettslige fag, og som som ønsker en idrettsfaglig plattform med tanke på videre studier og yrkesliv generelt.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse og Idrett 1 eller Personlig trener 1(PT1)

  Forventet læringsutbytte

  Ved endt studium skal studenten;

  Kunnskaper

  Ferdigheter

  Generell kompetanse

   

   

  Oppbygning og sammensetning

  Idrettsstudium 1/ Personlig trener 1 vil sammen med idrettsstudium 2 utgjøre Idrett årsstudium (60stp). Årsstudiet i idrett utgjør en grunnleggende idrettsfaglig plattform og danner grunnlag for videre studier innen idrett (blant annet BA/Bachelor).

   

   

  Praksis

  Ingen

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Undervisning og praktisk arbeid legges til rette slik at studentene får erfaring med aktuelle forskningsområder innen idrett, trening og folkehelse. Undervisning kan i perioder relateres til aktuelle FoU prosjekter ved idrettsseksjonen.

  Studiet gjør bruk av arbeidsformer som problembasert læring (PBL), selvstudium, praktisk aktivitet, skriftlige innleveringer, muntlige fremlegg og instruksjonsoppgaver. Det forutsettes at studentene yter en selvstendig studieinnsats i form av selvstudium, gruppearbeid, egentrening, og lignende slik at samlet arbeidsmengde i gjennomsnitt blir ca. 20 timer i uka.

  Bruk av IKT inngår som et sentralt element og inngår som et sentralt element og inngår i de fleste av modulene. Det benyttes Moodle i studiet og den enkelte student må ha tilgang til internett.

  Studiet har krav om obligatorisk deltaking på oppstart, gjennomføring og presentasjon av fagplanfestede innleveringsoppgaver, samt laboratorium undervisning.

  Det er krav om 80 % aktiv deltaking i den praktiske undervisningen.

  Ved mindre enn 80 % aktiv deltaking i praktiske idretter kan det søkes om alternativ gjennomføring. I obligatorisk undervisning kan det i spesielle tilfeller søkes om dispensasjon fra arbeidskravene.

  Studiet inneholder underveisvurderinger og avsluttende vurderinger.

  Vurderingen er en del av læringsprosessen, og skal for den enkelte student være et middel til å utvikle forståelse for formålet med utdanningen og innsikt i egne forutsetninger.

  Vurderingen i modulen omfatter også ulike former for råd og veiledning, studentenes vurdering av eget og andres arbeid samt student- og lærervurdering av innhold, studieopplegg og arbeidsformer.

  Det gjennomføres ferdighetsvurdering i de praktiske idrettene. Friluftsliv er et obligatorisk arbeidskrav som vurderes til godkjent/ikke godkjent.

  Fagutvalget har et spesielt ansvar for fortløpende og avsluttende vurdering av modulen. Det henvises til fagutvalgsreglementet.

   

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.

  Det er en materialavgift på kr. 500,- pr. student som skal dekke materiell som brukes i undervisning og testing. I tillegg er det en avgift på kr. 500 i tilknytning til bruk av div treningsutstyr.

  I forbindelse med reiser tilknyttet undervisningen må det påregnes en utgift for kr. 8000,-.
   

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift ved endt studium.
   

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad.

  Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Vår
  ID1150, Praktisk idrett og friluftsliv 15 15
  ID1140, Trenings- og bevegelseslære 15 15
  Sum studiepoeng 30 30