Nord Universitet

Nord Universitet

IKT og læring 1

Fakta

 • Dato for godkjenning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2014/2015

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  IKT og læring 1 skal være med på å øke den formelle og reelle digitale kompetanse innen utdanning, skole og hos den enkelte student. Det legges hovedvekt på bruk av IKT i undervisnings- og læringssituasjoner. Studentene skal på denne måten bli i stand til å integrere IKT i ulike fag og læringsmiljø. Studiet vil følge opp føringer fra Kunnskapsløftet i forhold til krav om digital kompetanse.

  Studiet er et fleksibelt nettbasert tilbud for lærere, lærerstudenter og andre som vil bruke IKT i undervisning og opplæring. Studiet er også relevant for andre yrkesgrupper hvor opplæring og undervisning er sentralt. Studiet er velegnet som fordyping for lærerstudenter og videreutdanning for lærere som ønsker økt kunnskap om den digitale hverdagen i lys av krav i læreplaner.

  IKT og læring 1 vektlegger forskning og teori hvor digitale læremidler knyttes til læringsprosesser og læringssituasjoner.

  IKT og læring 1 retter seg mot studenter i lærerutdanningen som ønsker 30 studiepoeng med skolerelatert fordypning. Studiet er egnet som videreutdanning for lærere. Også andre yrker hvor IKT i utdanning og opplæring er sentralt, vil ha utbytte av studiet.

  Målgruppe

  For lærere, lærerstudenter og andre som vil bruke IKT i undervisning og opplæring.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  Etter endt studie i IKT og læring 1 skal studenten kjenne krav som stilles til digital kompetanse i utdanning og opplæring. Studenten skal selv kunne anvende digitale verktøy i sine studier. Studenten skal kunne utvikle opplegg for undervisning hvor digitale verktøy og digital kompetanse står sentralt. Studenten skal se sammenhengen mellom læringssyn og bruk av digitale verktøy. Studenten skal kjenne føringer fra teori og forskning i forhold til utvikling av digital dannelse.

  Kunnskaper

  Ved gjennomført studium skal studenten:

  Ferdigheter

  Ved gjennomført studium skal studenten:

  Generell kompetanse

  Ved gjennomført studium skal studenten:

  Praksis

  Ingen

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet er nettbasert og har ingen fysiske samlinger. Deltagelse i studiet er uavhengig av krav om oppmøte. Studenters framdrift blir veiledet i forhold til prosesser knyttet til arbeidskrav. Informasjon og kunnskapsbygging organiseres ved hjelp av LMS (digital læringsplattform) og Internett.  LMS Moodle fungerer som høgskolens klasserom på nett. Mappevurdering står sentralt i studiet og studentenes eget arbeid. Studiet vektlegger studentsamarbeid, men har formalisert individuelt ansvar (se Retningslinjer for mappevurdering i klasserom på nett.). Sentralt for arbeid med mapper er arbeidskrav som fungerer som milepæler i arbeidet

  De ulike studieemnene gjør greie for vurdering og eksamensform. Studentens kunnskaper og kompetanse skal vurderes i samsvar med beskrivelsen av forventa progresjon og læringsutbytte i emneplaner og programplan.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.
   

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.
   

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift ved endt studium.
   

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.
   

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.
   

  Studiemodell

  Emne SP 2014
  Høst
  2015
  Vår
  ITL111, Grunnleggende informasjonsbehandling 7.5 7.5
  ITL112, Læring med IKT 15 7.57.5
  ITL113, Digital dannelse 7.5 7.5
  Sum studiepoeng 30 15 15