Nord Universitet

Nord Universitet

IKT og læring 2

Fakta

 • Dato for godkjenning

  27.03.2015
  Instituttleder

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  IKT og læring 2 har som mål at studenten skal utvikle digital kompetanse utover det som gis på IKT og læring 1. IKT og læring 2 vektlegger andre emner enn IKT og læring 1, og vil kunne væren utfyllende både i bredde og dybde.  IKT og læring 2 har hovedvekt på bruk, utvikling, vurdering og tilpasning av digitale læremidler i undervisningssammenheng. Studiet vil følge opp Kunnskapsløftets krav om digital kompetanse.  Studiet vektlegger emner som også kan knyttes til digital mediebruk og teori. I prosjektarbeid får studentene anledning til selv å utføre et FOU arbeid knytta til føringer fra prosjektteori. Studiet knytter digital kompetanse til føringer fra forskning innen pedagogisk medie- og informasjonsvitenskap.

  Målgruppe

  Lærere, lærerstudenter og andre som vil bruke IKT i undervisning og opplæring. Studiet er også relevant for andre yrkesgrupper hvor opplæring og undervisning er sentralt

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  Etter endt studie for IKT og læring 2 skal studentene kunne anvende teoretiske føringer i praktiske opplegg for opplæring. Studentene skal se sammenhengene mellom digital kompetanse og medieteori. Studentene skal anvende sosiale medier som verktøy i opplæring. Gjennom eget prosjektarbeid skal studentene anvende prosjektmetoder i utviklingsarbeid knytta til IKT i opplæring. Studentene vil ha erfaring fra å anvende digitale verktøy i samarbeid med studenter fra andre land, hvor engelsk språklig kommunikasjon for utvikling av digital kompetanse blir vektlagt.

  Kunnskaper

  Ved gjennomført studium skal studenten:

  Ferdigheter

  Ved gjennomført studium skal studenten:

  Generell kompetanse

  Ved gjennomført studium skal studenten:

  Praksis

  Ingen

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet er nettbasert og benytter høgskolens digitale læringsplattform som heter Moodle. Ved Høgskolen i Nesna gis det anledning til å ta begge halvårsenhetene samtidig som en årsenhet. Studiet vektlegger studentsamarbeid, men har formalisert individuelt ansvar (se Retningslinjer for mappevurdering). Mappevurdering står sentralt i studiet og studentenes eget arbeid.

   

  Vurderingsformer

  De ulike studieemnene gjør greie for vurdering og eksamensform. Studentens kunnskaper og kompetanse skal vurderes i samsvar med beskrivelsen av forventa progresjon og læringsutbytte i emneplaner og programplan.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.
   

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.
   

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift ved endt studium.
   

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.
   

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.
   

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  ITL119, Pedagogisk bruk av sosiale medier 7.5 7.5
  ITL118, Spillbasert læring 7.5 7.5
  ITL114, Medieteori og kommunikasjon 7.5 7.5
  ITL115, Prosjektarbeid med IKT 7.5 7.5
  Sum studiepoeng 30 15 15