Nord Universitet

Nord Universitet

Informasjonssystemer, årstudium

Fakta

 • Dato for godkjenning

  02.03.2016
  Instituttleder

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  Samfunnets bruk av datasystemer blir mer og mer kompleks og komplisert. Det er ikke bare snakk om å utvikle enkeltstående systemer fra bunnen av - og å administrere disse, men i stor grad er systemutvikling et spørsmål om å utvikle nye systemer som skal samvirke med eksisterende systemer på forskjellige plattformer.

  Innenfor en og samme organisasjon kan en i dag finne en blanding av forskjellige systemer og plattformer som Linux, Unix, MS Windows og maskinvare fra Apple. De fleste av disse systemene er koblet til Internett/Intranett, og kommuniserer med hverandre. Oppgaver knyttet til systemutvikling, spesifisering, anskaffelse, konfigurasjon og drift stiller derfor større krav til kompetanse enn bare for noen år siden.

  Studiet gir en bred innføring i utvikling, drift og forvaltning av informasjonssystemer.

   

  Målgruppe

  Studiet tilsvarer 1. studieåret på Bachelor i Informasjonssystemer og passer for de som ønsker å kvalifisere seg til å studere informasjonsteknologi videre på et høyere nivå.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  Generelle læringsmål

  Studiet skal gi en bred, grunnleggende utdanning innen informasjonsteknologi, samtidig som det skal kvalifisere kandidatene til å arbeide med systemutvikling eller systemintegrasjon og systemadministrasjon. Studiet kvalifiserer for søknad om opptak til videre studier på masternivå.

  Læringsutbytte

  Utover det som beskrives i det enkelte emne skal kandidater som fullfører studiet:

   

   

  Oppbygning og sammensetning

  Studenter som fullfører årsstudiet kan studere videre på andre året i bachelorstudiet. Studiet kan gjennomføres som samlingsbasert studium. I den samlingsbaserte varianten er det 8 samlinger i løpet av studieåret der klasserom på nett brukes som støtte mellom samlingene, i tillegg til en fysisk samling på begynnnelsen av første semester.
   

  Praksis

  Ingen.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Forelesninger,videoforelesninger, oppgaveløsning, individuelt arbeid, samt gruppearbeid er de grunnleggende arbeidsmåtene i studiet. Det må påregnes mye selvstendig arbeid på skolens datalaber. Dette kan være assistert av labassistenter eller lærere.

  Undervisningsspråk er primært norsk, men deler av studiet kan inneholde oppgaver som må løses på engelsk, og det må forventes at betydelige deler av pensum må leses på engelsk.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Fronter. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Fronter.
   

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift ved endt studium.
   

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.
   

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.
   

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  IFT101, Innføring i informasjonsteknologi 7.5 7.5
  IFT102, Etikk og IT-profesjonalitet 7.5 7.5
  IFT105, Databaser 7.5 7.5
  IFT107, Datakommunikasjon - prinsipper og design 7.5 7.5
  IFT103, Agile systemutviklingsmetoder 7.5 7.5
  IFT104, Grunnleggende programmering 7.5 7.5
  IFT106, Operativsystemer - konfigurasjon og bruk 7.5 7.5
  IFT108, Sikkerhet 7.5 7.5
  Sum studiepoeng 60 30 30