Nord Universitet

Nord Universitet

Inkluderende læringsmiljø

Fakta

 • Dato for godkjenning

  23.04.2014
  Instituttleder

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Studiet ligger på et nivå tilsvarende Spesialpedagogikk 3 ved Høgskolen i Nesna (jfr. 2. avdeling spesialpedagogikk etter tidligere ordning). Studiet baserer seg på nyere forskning på inkluderende læringsmiljø. Det har et innovativt fokus, og hvordan en kan utvikle best mulig veiledningskompetanse i forhold til system og individ. Dette krever egeninnsats i form av praktisk utviklingsrelatert arbeid mellom kurssamlingene.

   

  Målgruppe

  Studiet er ei videreutdanning for ansatte i PP-tjenesten på Helgeland, og for faglærere ved spesialpedagogiske studier ved Høgskolen i Nesna.

  Opptakskrav og rangering

  Bachelorgrad med fordypning spesialpedagogikk.

   

   

  Praksis

  Nei.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift etter endt studium.

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.

  Studiemodell

  Emne SP 2014
  Vår
  2014
  Høst
  2015
  Vår
  2015
  Høst
  2016
  Vår
  PED400, Inkluderende læringsmiljø 30 66666
  Sum studiepoeng 30 6 6 6 6 6