Nord Universitet

Nord Universitet

Kreativt musikkarbeid, årsstudium

Fakta

 • Dato for godkjenning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  Kreativt musikkarbeid årsstudium bygger på faget musikk i lærerutdanning. Studiet er profesjonsrettet og tar sikte på å gi studenten økt kunnskap og erfaring med kreative prosesser og arbeidsformer i musikkfaget. Dette innebærer bl.a. å utfordre egne grenser, se mulighetene i faget og å finne nye verktøy til skapende musikkaktiviteter. Fokus vil være rettet mot pedagogen som leder, veileder og inspirator.

   

  Målgruppe

  Studiet retter seg mot lærere i grunnskole, videregående skole, kulturskoler og andre som arbeider innen kultursektoren med ønske om utdanning i musikk. Sentralt står en didaktisk bruk av kompetanse i undervisningssammenheng, både som formidlings- og læringsarena.

  Studiet er godkjent som delemne grunnstudium innenfor en faglig fordypning på bachelornivå.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  Årstudiet skal gi studentene en bred musikkfaglig introduksjon med grunnleggende innføring i musikkteori, aktivitetsformene i musikk (musisere og danse, lytte, komponere), samspill, musikkteater, bandmetodikk i skolen og praktisk bruk av ikke-vestlige musikktradisjoner.

  Kunnskaper

  Ved gjennomført årstudium skal studenten:

   

  Ferdigheter

  Ved gjennomført årstudium skal studenten:

   

  Generell kompetanse

  Ved gjennomført årstudium skal studenten:

  Oppbygning og sammensetning

  Studiet kan inngå som en del av en bachelorgrad eller en profesjonsutdanning.

  Praksis

  Ingen.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet legger vekt på praktiske og utøvende musikkaktiviteter, men undervisningen vil også bestå av forelesninger, gruppeoppgaver og metodiske øvelser, veiledning, work-shops, egenøving, diskusjonsforum, fremføringer og studieturer. Emneområder som samspill, musikkteori og musikkdidaktikk vil være direkte linket til praktiske aktiviteter og arbeidskrav gjeldende for alle emnene. Deltakelse på samlinger og studieturer er obligatorisk inntil 80 %.

  Studiet er organisert i samlinger med nettstøtte. Mellom samlingene er det en forutsetning at studentene setter av tid til egenøving og selvstudier, i tillegg til gjennomføring av obligatoriske arbeidskrav. Veiledning og oppfølging fra faglærer gis gjennom klasserom på nett.

  Alt av arbeidskrav knyttet til emnet må være godkjent for å kunne få avsluttende vurdering. Studiet legger opp til praktiske og skriftlige eksamener.

  Eksamen utgjør gjennomført og bestått eksamen i de fire delemnene. Omfang, innhold og vekting beskrives nærmere i planer for hvert enkelt emne.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Karakterutskrift utstedes for avsluttet årsstudium.

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad.

  Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.

  Studiemodell

  Emne SP 2013
  Høst
  2014
  Vår
  KRM101, Kreativt musikkarbeid innføring 15 15
  KRM105, Kreativt musikkarbeid bandmetodikk 15 15
  KRM102, Kreativt musikkabeid musikkteater 15 15
  KRM103, Kreativt musikkarbeid verdensmusikk 15 15
  Sum studiepoeng 60 30 30