Nord Universitet

Nord Universitet

Kroppsøving 2

Fakta

 • Dato for godkjenning

  16.04.2015
  Instituttleder

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Målgruppe

  Studiet egner seg for lærere i grunnskolen som ønsker videreutdanning innenfor kroppsøving.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse.

  Oppbygning og sammensetning

  Studiet er samlingsbasert med seks ukessamlinger fordelt over hele studieåret.

  Praksis

  Ingen.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Emnets egenart, tverrfaglighet og overføringsverdi til andre områder medfører at studenten må kjenne til og kunne bruke et mangfold av arbeidsformer. Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, praktisk undervisning, ekskursjoner og studentdreven aktivitet.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift etter endt studium.

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad.

  Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  KRØ200, Kroppsøving 2 30 1515
  Sum studiepoeng 30 15 15