Nord Universitet

Nord Universitet

Kunst og håndverk 1

Fakta

 • Dato for godkjenning

  12.04.2016
  Instituttleder

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Kunst og håndverk 1 gir begynneropplæring i emnene bilde - visuell kommunikasjon og leire. Studentene skal få erfaring med varierte arbeidsmetoder og ulike materialer, redskaper og teknikker knyttet til gjeldene læreplaner for grunnskolens trinn 1-7 og 5-10. Fagdidaktikk er en integrert del av arbeidet i fagetog tar for seg organisert læring i kunst og håndverk, fagets historiske utvikling, relevans og legitimering som allmenndannende fag i skolen. Studentene skal arbeide med praktiske, skapende  prosesser for å bli en god veileder for elevene, og kunne bruke ulike vurderignsformer som bidrar til elevenes læring.

  Målgruppe

  Studenter med interesse for praktisk skapende arbeid med fokus på materiale, redskaper, teknikker  og undervisning. Studiet er organsiert som samlingsbasert heltid.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse

  Forventet læringsutbytte

  Kunnskap:

  Studenten

  - har kunnskap om relevante materialer, teknikker, redskaper og estetiske virkemidler

  - har kunnskap om hvordan uttrykksformer innenfor håndverk, design, arkitektur og kunst kan tolkes, forstås og brukes som utgangspunkt for barns skapende arbeid.  

  - Har kunnskap om gjeldende regler for opphavsrett, personvern og kildekritikk

  Ferdigheter:

  Studenten

  - kan utvikle en ide' til ferdig form, dokumentere og vurdere egen skapende prosess, vise praktisk håndlag og være en god rollemodell for elevene.

  - kan eksperimentere med og bruke sentrale materialer, redskaper virkemidler og teknikker i arbeid med bilder, skulptur, design og arkitektur

  - kan bruke nærmiljøet som kilde til opplevelse og innhenting av kunnskap som utgangspunkt for eget arbeid og som ressurs for elevoppgaver

  - kan organisere enkle utstillinger, lage ulike typer presentasjoner og aktivisere elever i arbeid med utstilling av deres egne produkter.

  Generell kompetanse:

  Studenten

  - kan ta i bruk kulturelle forskjeller i elevgruppa som ressurs og utnytte forspråklige variasjoner som utgangspunkt for oppgaver og faglig samtale

  - kan utnytte fagets muligheter til å fremme gjenbruk og bærekraftig utvikling

  - kan bruke kunst og håndverk i tverrfaglige tema- og prosjektarbeid som design og teknologi, og ivareta den estetiske dimensjonen i opplæringen i samhandling med andre fag.

  Praksis

  Ingen

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Emnet er organisert i halv- eller heldags undervisnignsøkter, fordelt over seks ukesamlinger. Undervisningen varierer mellom praktisk skapende arbeid med individuell veiledning, demonstrasjoner, teoretiske forelesninger, gruppearbied, litteraturstudier, ekskursjoner og klassediskusjoner. Mellom samlingene foregår undervisningen i det nettbaserte klasserommet moodle. Det forventes at studentene jobber praktisk og tilegner seg teori på egenhånd mellom samlingene. Studentene må også holde orden på verksteder og andre undervisningsrom knyttet til studiet.

  Studentene har tilbud om å være med på en frivillig ekskursjon til Petter Dass Museet på Alstahaug (ca. 200,- kr. i utgifter til transport/mat).

  Eksamen gjennomføres etter siste samlingsuke og er organisert i form av mappevurdering, med utstilling av egne praktiske arbeider og tilhørende rapporter.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Fronter. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Fronter.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift etter endt studium.

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte fakultet.
   

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  KHV114, Bilde: Visuell kommunikasjon 15 15
  KHV112, Leire 15 15
  Sum studiepoeng 30 15 15