Nord Universitet

Nord Universitet

Kunst og håndverk 2

Fakta

 • Dato for godkjenning

  11.05.2016
  Instituttleder

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Kunst og håndverk 2 bygger på kunst og håndverk 1 og gir fordypet kunnskap gjennom skapende arbeid, fagdidaktisk refleksjon og utvidet innsikt i fagets visuelle og materielle kulturforankring. Fokus i de to emnene er arkitektur og design. Gjennom studiet skal studenten videreutvikle egne praktiske ferdigheter i faget, og få erfaring med et utvalg av materialer og arbeidsmåter som gir læringsutbytte i forhold til læreplan for grunnskolens 1-7 OG 5-10. Forholdet mellom læreplan og praksis problematiseres gjennom kritisk gransking av oppgaver, refleksjon, undervisning, veiledning og vurdering.

  Målgruppe

  Studenter med interesse for praktisk skapende arbeid med fokus på materiale, redskaper, teknikker og undervisning. 

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse

  Forventet læringsutbytte

  Kunnskap:

  -har kunnskap om design og arkitektur i private og offentlige sammenhenger, designteorier, ideutviklingsprosesser og samspillet mellom materiale, teknikk, funksjon og formuttrykk

  -har kunnskap om lærings- og erkjennelsesformer knyttet til kunst og håndverk som estetisk skapende, praktisk handlende og visuelt kommunikativt fag med mulighet til undersøkende og skapende arbeid

   

  Ferdigheter:

  Studenten

  -kan bruke metoder for problemløsning i design og arkitektur med analog teknologi og inspirere elevene til å utforske egne ideer i møte med materialer, teknikker og arbeidsmåter i faget

  - kan organisere hensiktsmessige verksteder og ivareta HMS for undervisning i kunst og håndverk tilpasset elevene

   

  Generell kompetanse:

  Studenten

  -kan stimulere til opplevelse, skapende uttrykk og refleksjon og veilede eleven i arbeidsmetoder og uttrykksformer som fremmer ansvar for egne valg, oppfinnsomhet og gjennomføringsevne 

  Praksis

  Ingen

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet er organsiert som samlingsbasert heltid.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Fronter. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Fronter.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift etter endt studium.

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.
   

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte fakultet.

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  KHV117, Formgiving/design 15 15
  KHV116, Arkitektur og estetikk, med tilbud om studiereise til Roma 15 15
  Sum studiepoeng 30 15 15