Nord Universitet

Nord Universitet

Kunst og håndverk, årsstudium

Fakta

 • Dato for godkjenning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  Praktisk skapende arbeid og didaktikk i barnehage og skole utgjør hovedtyngden i studiet. Arbeid med materialer og teori for å utvikle studentenes faglige og didaktiske refleksjonsevne preger studiet. Opplevelse, refleksjon og uttrykk står sentralt i faget/studiet.

  Samfunnet trenger mennesker med kompetanse i visuell kommunikasjon og evne til nyskaping. Arbeid med å formgi og bruke ulike teknikker for å lage gjenstander i ulike materialer, hører med til kunst og håndverksfaget. Formgiving og kreative funksjonelle løsninger i arbeid med ulike materialer, gjerne satt i tverrfaglige sammenhenger er med på å gi barn og unge erfaringer i teknikk, funksjon, kunnskaper om og utvikling av god visuell form.

   

  Målgruppe

  Ansatte i barnehagen, skolen og musikk- og kulturskoler, studenter i barnehagelærerutdanning og andre med kunst- og håndverksfaglig bakgrunn som ønsker seg en profesjonskompetanse rettet inn mot barnehage og den 13-årige grunnopplæringen.

   

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse.

  For å kunne velge FOU 15 stp. vårhalvåret, må du ha gjennomført minst 15 stp i kunst og arkitektur, bilde, leire eller tekstil.

  Forventet læringsutbytte

  Felles mål for faget er at studentene skal:

  De ulike emnene vil gi:

  Studentene vil få en generell praktisk og teoretisk innføring som vil hjelpe dem i arbeidet med å møte, oppleve, uttrykke, reflektere og forstå fagets egenart.
  I arbeid med bruksformer skal studentene lære om samspillet mellom ide, innhold og virkemidler, og om samspillet mellom form, funksjon og uttrykk.
  Samtidig skal studentene få erfaring med hvordan faget støtter begynneropplæring på tvers av fag i grunnskolen. Nordlands særegenhet med storslagen natur og stedsrelaterte kunstformer, som Skulpturlandskap Nordland og Land Art, vil prege deler av studiet.

  Praktisk verkstedarbeid i ulike materialer vektlegges, både veiledet og selvstendig. Kunsthistorie med vekt på renessanse, barokk, modernisme og didaktisk kunnskap og refleksjon knyttet til disse fagfeltene

  Praksis

  Ingen.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Kunst og håndverk årsstudium gjennomføres i form av ukessamlinger over høst- og vårsemesteret. Hvert emne avsluttes med eksamen i emnets siste samlingsuke.

  Arbeidsformene vil veksle mellom problembasert læring, lærerledet undervisning og gruppearbeid med innføring i ulike teknikker, materialer og redskaper. Ekskursjoner er en del av studiet. Studiet krever at studentene jobber selvstendig mellom samlingene. Studiet har egne nettsider i Moodle, og disse vil bli brukt aktivt av lærerne mellom samlingene for å være i dialog med klassen. Lærerne veileder etter avtale med studenten.

  I tillegg til den formelle vurderingen (se punktet "eksamen") vil det gjennom studiet foregå uformelle vurderinger som omfatter råd, veiledning, student- og lærervurdering av arbeid, studieopplegg og arbeidsformer.

  Kriterier for vurderinger:

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.
   

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.
   

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift ved endt studium.
   

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.
   

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.
   

  Studiemodell

  Emne SP 2013
  Høst
  2014
  Vår
  KHV114, Bilde: Visuell kommunikasjon 15 15
  KHV113, Estetikk: Kunst og arkitektur - med tilbud om studietur Roma 15 15
  KHV112, Leire 15 15
  KHV115, Tekstil 15 15
  Sum studiepoeng 60 30 30