Nord Universitet

Nord Universitet

Læringsmiljø og pedagogisk ledelse

Fakta

 • Dato for godkjenning

  11.03.2016
  Instituttleder

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Læringsmiljø og pedagogisk ledelse er et kompetansegivende videreutdanninggsstudium for ledere i barnehager og andre som arbeider med kvalitetsutvikling i barnehagen. 

  Målgruppe

  Målgruppa for studie er barnehagelærere eller andre med tilsvarende høyere utdanning.

  Opptakskrav og rangering

  Barnehagelærere eller andre med tilsvarende høyere utdanning.

  Forventet læringsutbytte

   

  Studentene skal få kunnskaper om og kompetanse i pedagogisk ledelse av barnehagen som gjør dem i stand til å lede lærings-/ utviklings- og endringsprosesser i barnehagen.

  Kunnskaper
  Ved gjennomført studium skal studenten:
  •kjenne til teori og relevant kunnskapsstoff om barnehagen som lærende organisasjon og barnehagens utvikling og endring i et samfunnsperspektiv
  •ha kunnskap om og innsikt i teori og ulike aspekter ved pedagogisk ledelse og personalfaglig utvikling i barnehagen
  •kjenne til lover og regler som gjelder arbeidsmiljø, tilrettelegging, oppfølging av barnehagens tilsatte og rekruttering

  Ferdigheter
  Ved gjennomført studium skal studenten:
  •kunne identifisere og analysere barnehagens utviklingsbehov ved hjelp av ulike metoder
  •kunne planlegge, gjennomføre og vurdere lederhandlinger i barnehagen
  •kunne iverksette prosesser som utvikler samspill, kommunikasjon og konfliktløsningsegenskaper i personalet i barnehagen
  •kunne anvende kunnskap om arbeidsmiljø, tilrettelegging og oppfølging i det praktiske personalarbeidet i barnehagen

  Generell kompetanse
  Ved gjennomført studium skal studenten:
  •forstå barnehagen som en lærende organisasjon og barnehagens utvikling og endring i et samfunnsperspektiv
  •kunne identifisere, beskrive, analysere og vurdere utfordringer og utviklingsområder i barnehagen i henhold til aktuelle mål, planer, lover og forskrifter
  •kunne reflektere omkring egen kompetanse som pedagogfaglig og personalfaglig leder i barnehagen

   

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Fronter. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Fronter.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift etter endt studium.

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  xxxx, Læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 1515
  Sum studiepoeng 30 15 15