Nord Universitet

Nord Universitet

Lek, kommunikasjon og drama

Fakta

 • Dato for godkjenning

  11.02.2015
  Instituttleder

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Studentene skal kunne observere, planlegge, gjennomføre og evaluere lek, kommunikasjon og drama basert på dramaturgiske og dramapedagogiske overveielser, bruke lek og dramametoder i undervisning og læring i barnehage, skole (1-7. trinn), kulturskole, og i arbeid med teaterforestillinger for barn inntil ungdomsskolealder.

  Studiet kan gå inn som valgfag for Barnehagelærerutdanningen 4. studieår eller som skolerelevant fag for Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn.

  Målgruppe

  Studiet er retta mot den spesielle kompetansen som er nødvendig for å kunne lede og vurdere dramapedagogiske læreprosesser med barn i barnehage og skole (trinn 1-7). Det tar spesielt for seg det å forstå og anvende kommunikasjon, metakommunikasjon og dramaturgi i lek med utgangspunkt i dramapedagogiske refleksjoner.

  Opptakskrav og rangering

  Drama fra førskolelærerutdanning (FU), eller Kunst, kultur og kreativitet fra Barnehagelærerutdanningen (BLU), eller metodekurs i drama fra lærerutdanningen.

   

   

  Praksis

  10 timer i barnehage eller 5 timer i skole (1.-7. trinn).

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Emnet baserer seg på praktisk bruk av dramaturgi i lek, drama og teater, og kombinerer dette med undervisning og veiledning. Som støtte og dokumentasjon lager hver student en refleksjonsrapport om sine erfaringer fra de ulike læringsformene som gjennomgås. Emnet forutsetter studentens deltaking og engasjement, både i det praktiske arbeidet med utforsking av lek og drama/teater og teoretiske drøftelser av kommunikasjon i lek og drama/teater, og progresjonen lek-drama-teater.

  Praktiske forsøk, seminarer, egne forberedte seminarinnlegg, produksjonsarbeid,  og veiledning tilbys.

  Undervisningen er samlingsbasert.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Krav om politiattest i følge Universitet og høgskolelovens § 4-9.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift etter endt studium.

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad.

  Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  DRA400, Lek, kommunikasjon og drama 30 1515
  Sum studiepoeng 30 15 15