Nord Universitet

Nord Universitet

Master i Profesjonsrettet pedagogikk (120 stp.)

Fakta

 • Dato for godkjenning

  11.12.2015
  Instituttleder

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  120 studiepoeng

  Innledning

  Master i profesjonsrettet pedagogikk handler om profesjonalitet og profesjonsutvikling i læreryrket. Begrepet profesjonalitet bygger på etablert teori og forstås her som de verdier, kunnskaper, ferdigheter, holdninger, væremåter og relasjoner som skaper tillit til lærere og måten de utøver yrket sitt på. I dette studiet omfatter det barnehage, grunnopplæring og andre arenaer der danning, undervisning og læring står sentralt. Faget pedagogikk er det vitenskapelige og teoretiske grunnlaget som studiet bygger på. Men i utøvelsen av læreryrket må læreren kunne forene både kunnskaper, ferdigheter og etisk dømmekraft i det som i studiet omtales som ”praksis”. Profesjonsutvikling handler derfor også om å utvikle praktisk fornuft gjennom å tenke, handle og reflektere over erfaringer og utfordringer som læreren møter i arbeid med å skape gode forutsetninger for danning og læring.

  Med sin forankring i vitenskapsfaget pedagogikk, og sin praktiske tilknytning til læreryrket og andre yrker der undervisning, veiledning og rådgiving står sentralt, er studiet definert å ligge innenfor det utdanningsvitenskapelige området.

  Etter fullført utdanning skal studentene kunne dokumentere kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i pedagogikk og profesjonalitet på avansert nivå, med særlig referanse til læreryrket. Studiet bygger på nyere forskning og litteratur, og akkreditert rammeverk for lærerutdanning i Norge. I senere år har ledelse kommet til som en viktig dimensjon i læreres profesjonsutvikling, og vil bli et gjennomgående tema innenfor rammen av studiets fem dimensjoner: 1) den teoretiske, 2) den praktiske, 3) den vitenskapelige, 4) den yrkesetiske, og 5) den sosiale og kulturelle dimensjonen.

  Innenfor den teoretiske dimensjonen skal studentene kunne gjøre greie for og anvende relevante teorier om pedagogikk som inkluderer danning, didaktikk, ledelse, læring og undervisning i lys av pedagogisk profesjonalitet i dagens kunnskapssamfunn. Videre skal de kunne utøve kritiske refleksjon der analyse, planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og læring inngår som viktige faktorer. Pedagogisk profesjon og organisasjon, pedagogisk kompetanse for ledelse av læringsprosesser og etikk i pedagogisk arbeid er perspektiver som skal ivaretas. Videre skal studentene kunne dokumentere solide kunnskaper om den komplekse sammenhengen mellom samfunn, pedagogikk og profesjonell yrkesutøvelse.

  Innenfor den praktiske dimensjonen skal studentene på et selvstendig grunnlag kunne arbeide med pedagogikk og didaktikk ut fra en oppfatning om at pedagogisk teori alene ikke kan anvendes som oppskrift for ledelse av undervisning og læring i praksis. Studentene skal derfor kunne relatere teori til praksis, og analysere pedagogisk virksomhet slik den kommer til uttrykk i både i nasjonal og internasjonal forskning. De skal i studiet kunne dokumentere og bidra til profesjonalisering i egen yrkesfunksjon med sikte på egen og andres autonome danning og læring.

  Innenfor den vitenskapelige dimensjonen skal studentene kunne dokumentere forskningens rolle i endringsprosesser i utdanningen, og profesjonalisering av lærerrollen.  Vitenskap og forskning kan gi teoretisk og praktisk kunnskap, og følges ofte opp med påstander om hva som er bra og hva som er mindre bra.  Strømmen av ny viten på det utdanningsvitenskapelige feltet gjør at den profesjonelle lærer må være oppdatert til enhver tid, og samtidig kunne vurdere kritisk nye funn og fakta ut fra både egen og andres forskning. Videre betyr det at pedagogikk som vitenskapsfag må utvikle kunnskap om særegne problemer nært knyttet til pedagogisk virksomhet og ledelse i barnehage, skole, yrkesopplæring og annen pedagogisk virksomhet.

  Innenfor den yrkesetiske dimensjonen skal studentene kunne ta utgangspunkt i dagens lærerrolle slik den må utøves i et krysspress mellom ulike krav og forventninger. På den ene siden skal de dokumentere kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse om læreren som leder og advokat for barn og unge, og kunne ivareta deres interesser faglig, sosialt og kulturelt. På den annen side skal de også kunne ivareta lærerens samfunnsmandat slik det er nedfelt i lov og læreplaner som på samme tid både delegerer ansvar og krever resultater. Idealet om den autonome læreren har de siste årene blitt mer fremtredende, og for første gang har vi fått vedtatt egne etiske retningslinjer for lærere. Gjennom profesjonsrettingen i dette masterstudiet skal studentene kunne dokumentere en dypere forståelse av de sammenhenger som kan gi muligheter for gode pedagogiske og etiske valg i utøvelsen av læreryrket i ulike roller, både som lærer og leder.

  Innenfor den sosiale og kulturelle dimensjonen skal studentene kunne legge vekt på kulturens betydning og sosiale relasjoner i pedagogiske sammenhenger.  Her inngår ledelse av sosial samhandling og relasjonsbygging i barnehage, skole og yrkesopplæring, og livsnær læring i samspill med den lokale kulturen. Etter endt utdanning skal studentene kunne ivareta lokale og regionale utfordringer, og bidra til å se de muligheter som regionen gir med hensyn til ressurser, yrkesliv og bosetting.

  Målgruppe

  Målgruppe er lærere og andre med pedagogisk kompetanse som fyller krav til opptak. Studiet fører fram til graden Master i profesjonsrettet pedagogikk (120 stp.)

  Opptakskrav og rangering

  a)      Godkjent lærerutdanning eller bachelorgrad med fordypning i pedagogikk/pedagogiske fag på minst 80 studiepoeng. Følgende lærerutdanninger og bachelorgrader godkjennes som grunnlag for opptak, jf. Forskrift om krav til mastergrad § 3:

  ·         Grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning, faglærerutdanning eller tilsvarende

  ·         Bachelorgrad med fordypning i pedagogikk/pedagogiske fag på minst 80 studiepoeng

  ·         Cand. Mag. grad med fordypning i pedagogikk/pedagogiske fag på minst 80 studiepoeng

  ·         Annen grad eller yrkesutdanning innenfor pedagogiske fag av minimum 3 års omfang med fordypning i pedagogikk/pedagogiske fag på minst 80 studiepoeng

  ·         Utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp i pedagogiske fag med fordypning            i pedagogikk på minst 80 studiepoeng.

  b)      Karakter 2,7/C eller bedre i snitt for utdanningen som inngår i opptakskravet og for fordypingen i pedagogikk/pedagogiske fag.

  c)       Institusjonen kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis er likeverdig med utdanningene nevnt ovenfor innenfor gjeldende                lov og forskrift.

  Forventet læringsutbytte

  Etter fullført studium skal studentene kunne dokumentere kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i profesjonsrettet pedagogikk med særlig fokus på læreryrket, og kunne planlegge, gjennomføre og vurdere et avgrenset, men selvstendig vitenskapelig arbeid innenfor ett av fordypningsområdene profesjonsrettet pedagogikk i barnehage eller profesjonsrettet pedagogikk i grunnopplæring.

   

  Kunnskaper
  Ved gjennomført studium skal studenten ha avansert:

  ·         kunnskap om relevant pedagogisk teori og forskning relatert til pedagogisk profesjonalitet og profesjonsutvikling i læreryrket

  ·         kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetode i relasjon til pedagogiske problemstillinger

  ·         kunnskap om ulike pedagogiske retninger og tradisjoner i relasjon til profesjonsutvikling innenfor ett av fordypningsemnene for barnehage eller grunnopplæring

  ·         kunnskap om didaktikk og ledelse, og spesialisert kunnskap om didaktikk og ledelse i relasjon til ett av fordypningsemnene for barnehage eller grunnopplæring

   

  Ferdigheter
  Ved gjennomført studium skal studenten ha avansert:

  ·         ferdighet i å anvende avansert kunnskap fra pedagogisk teori relatert til profesjonalitet og profesjonsutvikling i læreryrket

  ·         ferdighet i å gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt innenfor et av de to valgfrie fordypningsemnene i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

  ·         ferdighet i å på en kritisk og reflektert måte anvende kunnskap fra pedagogisk litteratur og forskning relatert til profesjonalitet og profesjonsutvikling innenfor ett av de to valgfrie fordypningsemnene for barnehage eller grunnopplæring 

  ·         ferdighet i å anvende relevant teori om didaktikk og ledelse, og ha spesialiserte ferdigheter i didaktikk og ledelse i ett av fordypningsemnene for barnehage eller grunnopplæring

   

  Generell kompetanse
  Ved gjennomført studium skal studenten ha avansert:

  ·         kompetanse i kritisk analyse av relevante etiske, inkludert forskningsetiske, problemstillinger i relasjon til profesjonalitet og profesjonsutvikling i læreryrket

  ·         kompetanse i kritisk analyse av aktuell og relevant forskning relatert til profesjonalitet og profesjonsutvikling i læreryrket, og formidle kritisk analyse til fagfeller og andre

  ·         kompetanse til å bidra til nytenkning og innovasjon innenfor ett av fordypningsemnene for profesjonsrettet pedagogikk i barnehage eller profesjonsrettet pedagogikk i grunnopplæring

   

  Oppbygning og sammensetning

  Masterstudiet er samlingsbasert med selvstendig arbeid i mellomperiodene med studielesing, nettbaserte arbeidsoppgaver og veiledning. Prosjektsøknad med foreløpig problemstilling for masteroppgave utvikles i løpet av 2. studieår. Prosjektsøknaden vurderes av en oppnevnt komité innen fastsatt dato, og må være godkjent før tildeling av veileder på masteroppgaven. Studium med veiledning kan maksimalt strekke seg over 4 år.

   

  Praksis

  Nei.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Arbeidsformer

  I studiet er det lagt opp til varierte arbeidsformer tilpasset de enkelte emners læringsutbytte. Det inngår forelesninger, seminarer, veiledning, feltarbeid og gruppearbeid, som er beskrevet under hvert emne. Det skal legges til rette for studentaktive og samspillorienterte arbeidsformer med formål å utvikle refleksjon omkring teoribasert og praksisbasert kunnskap.  For å ivareta studentenes behov i en region med lange avstander, inngår også nettstøttet veiledning og arbeidsformer.

   

  Eksamens og vurderingsformer

  I studiet er det lagt opp varierte vurderingsformer for å kunne dokumentere det enkelte emnets særegne læringsutbytte. Vurdering for læring skal legges til grunn som et gjennomgående prinsipp for arbeid med alle emnene. Det inngår individuelle skriftlige skoleeksamener med og uten hjelpemidler, muntlig eksamen, fagoppgave, hjemmeeksamen og masteroppgave.  Masteroppgaven skal i tillegg forsvares muntlig i åpen høring. Eksamener vurderes med bokstavkarakter A-F der E er laveste ståkarakter. 

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Ingen spesielle, men det vil i noen grad bli gitt fortelesning og veiledning på nett.

  Internasjonalisering

  I andre studieår, som inkluderer valgfritt fordypningsemne (15 stp.), legges det til rette for studentutveksling og internasjonalisering innenfor rammen av avtaler på masternivå som høgskolen har. De kan benyttes for både for inn- og utveksling av studenter. Masteroppgaven (45 stp.) kan også, helt eller delvis, gjennomføres ved samarbeidende institusjon.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes vitnemål ved endt studium.

  Overgangsordninger

  Studiet gir grunnlag for opptak på PhD-program i pedagogikk etter søknad.

  Studieevaluering

  Ingen spesiell innpassing så langt.

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  2017
  Høst
  2018
  Vår
  2018
  Høst
  2019
  Vår
  PPM015, Profesjonsrettet pedagogikk 15 15
  PEL015, Profesjonalitet og etikk i læreryrket 15 510
  VTM030, Vitenskapsteori og forskningsmetode 30 1020
  Master i Profesjonsrettet pedagogikk - fordypningsemner 15
  PFG015, Profesjonsrettet pedagogikk i grunnopplæring 15 15
  PFB015, Profesjonsrettet pedagogikk i barnehage 15 15
  MAP045, Masteroppgave 45 2322
  Sum studiepoeng 120 50 20 20 15 23 22