Nord Universitet

Nord Universitet

Mastergrad i musikkvitenskap

Fakta

 • Dato for godkjenning

  03.04.2014
  Instituttleder

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  120 studiepoeng

  Innledning

  Musikk ytrer seg gjennom et mangfold av klingende uttrykk, menneskelig atferd, ideer og verdier. Musikkvitenskapen har sin naturlige plass blant kunst- og kulturfagene, som en humanistisk disiplin med tverrfaglige tilknytningspunkt til samfunns- og naturvitenskapene. Musikkstudiets egenart ligger i kombinasjonen av teoretisk refleksjon og praktisk arbeid med det musikalske materialet. Samvirket mellom teori og praksis danner grunnlag for musikkvitenskapelig tenkning og kunnskapsutvikling, innsikt og kritisk refleksjon.

  Musikkstudiet tar nødvendigvis utgangspunkt i ulike tradisjoner innenfor den vestlige kulturkrets, framfor alt vårt eget land. Dette kulturelle perspektivet utvides gjennom en antropologisk vinkling mot musikk både i og utenfor den europeiske tradisjon, kombinert med vektlegging av kulturforståelse og kulturkritikk. Studiet gir mulighet for fordypning og konsentrasjon innenfor utvalgte deler av musikkvitenskapen. Innen alle disipliner vil emner bli relatert til et nordnorsk og Nordkalott- perspektiv, avhengig av pågående forskning innen feltet. I denne sammenheng vil en f.eks. fokusere på regionale spørsmål i et globalt perspektiv, herunder spørsmål om nordnorske og Nordkalottens gehørtraderte musikkmiljøer i relasjon til verdenssamfunnet og Nordkalott- og urbefolkningsproblematikk.

  Med dette søker en i dette masterstudiet å fokusere på de tallrike særegne kulturelle uttrykk innen f.eks. folkemusikalske, populærmusikalske, kunstmusikalske, jazzmusikalske og ”cross over”-sjangere som en har vært vitne til i nyere tid. Særlig fokus rettes mot den sammenvevningen av ulike musikkulturelle elementer som oppstår i møtet mellom globaliserte musikkuttrykk som folkemusikk, rock, jazz osv., og den særegne lokale ”forskjellen” som kan oppstå innenfor lokale varianter. Dette vil gi våre uteksaminerte kandidater ferdigheter til å gå inn i yrker og samfunnsoppgaver som krever høyt bevissthetsnivå til både musikk- og kulturspørsmål generelt og relatert til nordområdene spesielt. Dette kan være yrkesoppgaver innen forskning, media (f.eks. musikkjournalist i radio og tv), undervisning, offentlig forvaltning (f.eks. kommunal kultursjef), kulturformidling generelt osv.

  Målgruppe

  Kultur- og musikkinteresserte studenter med bakgrunn tilsvarende bachelor-/cand.mag./adjunktskompetanse, og/eller annen relevant utdannelse/praksis.

  Opptakskrav og rangering

  Mastergradsstudiet bygger i utgangspunktet på avlagt grunnstudium 90 poeng i musikkvitenskap og omfatter 4 semestre med til sammen 120 poeng. Opptak til mastergradsstudiet forutsetter fullført bachelorgrad – alternativt cand.mag.grad/adjunktkompetanse, eller tilsvarende godkjent utdanning (f.eks. 3-årig studium ved musikkonservatorier). Alternative utdanningsbakgrunner vurderes etter søknad. Studentene skal inngå mastergradskontrakt/veiledningsavtale, fortrinnsvis i første semester av mastergradsstudiet. Undervisning i mastergradsstudiet gis i både høst- og vårsemesteret, og eksamen avvikles begge semestre.

  For opptak kreves karakter C eller bedre i samlet karakter for musikkstudier på bachelornivå. Søkere kan også vurderes ut i fra andre faglig relevante utdanninger, praksis og/eller erfaring innenfor fagfeltet. Det vil være en forutsetning for opptak at søkernes tildelte masterprosjekt, eventuelt eget forslag til fordypningsområde i masteroppgaven, er innenfor etnomusikologi- og populærmusikkfeltet med fokus på musikkulturelle uttrykk i nordområdene eller nært beslektede temaer. Disse momentene vil inngå i den samlete vurderingen og rangeringen av kvalifiserte søkere.

  Forventet læringsutbytte

  Målet med mastergradsstudiet er å kvalifisere til vitenskapelig og annet videregående faglig arbeid med musikk og til formidling av musikk og kunnskap om musikk i ulike skoleslag, media og samfunnet for øvrig. En viktig målsetting er at masterstudentene skal tilegne seg analytiske ferdigheter som setter dem i stand til refleksjon over egen musikkulturell bakgrunn sett i lys av pågående fagdebatter innen etnomusikologi generelt, kulturteori, globaliseringsteori m.m.

  Oppbygning og sammensetning

  Mastergradsstudiet i musikkvitenskap er bygd opp av to deler: opplæringsdelen og mastergradsoppgaven. Studenten må være emnepåmeldt og registrert i inneværende semester for å ha rett til veiledning. Følgende studieemner inngår i studiet: Teoretiske og metodiske perspektiver (1.semester, 15 stp) Musikk, kultur og identitet på nordkalotten (1-2.semester, 15 stp) Populærmusikkstudier (2.semester, 15 stp) Håndverkslære (1-2.semester, 15 stp) Fordypningsemne (3.semester, 15 stp) Masteroppgave (3-4.semester, 45 stp) Opplæringsdelen omfatter emnene 1–5. For å sikre faglig konsentrasjon og fordypning skal opplæringsdelen bygges opp med tilknytning til mastergradsoppgaven (emne 5). Samtidig skal mastergradsstudiet ha en innholdsmessig bredde, som bl.a. søkes oppnådd ved at minst ett av fordypningsemnene velges innenfor andre delområder av faget enn det det mastergradsoppgaven dekker.

  Kvalifiserer til opptak på PhD innen fagfeltet.

  Praksis

  Ingen.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Nytt masterstudium starter opp hvert høstsemester. Studiet blir organisert i samlinger (1. år: 8 uker fordelt på ca. 6 samlinger, 2. år: inntil 2 samlinger etter avtale) i hovedsak lagt til høgskolens campus på Universitetet i Nordland. Eksamen i modulene 1, 2, 3, 4 og 5 må være bestått før avsluttende eksamen. Avsluttende eksamen består av innlevert mastergradsoppgave.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.
   

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle
   

  Internasjonalisering

  Som student ved Høgskolen i Nesna har du mulighet til å ta deler av din utdanning i utlandet. Et opphold i utlandet gir deg rike kulturelle opplevelser og minner. Du forbedrer dine språklige ferdigheter og du vil få venner for livet. Vi hjelper deg med å finne passende universitet/høgskole og å finne fag som passer inn i din utdanning.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes vitnemål ved endt studium.
   

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner. Mastergraden i musikkvitenskap kvalifiserer som grunnlag for å søke om opptak på Ph.D. program.
   

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.
   

  Studiemodell

  Emne SP 2013
  Høst
  2014
  Vår
  2014
  Høst
  2015
  Vår
  MUV400, Musikkvitenskapelig teori og metode 15 15
  MUV410, Musikk, kultur og identitet på nordkalotten 15 7.57.5
  MUV435, Håndverkslære 15 7.57.5
  MUV420, Populærmusikkstudier 15 15
  MUV460, Musikkvitenskapelig fordypningsemne 15 15
  MUV450, Masteroppgave i musikkvitenskap 45 1530
  Sum studiepoeng 120 30 30 30 30