Nord Universitet

Nord Universitet

Mat som opplevelse

Fakta

 • Dato for godkjenning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  15 studiepoeng

  Målgruppe

  Mat som opplevelse er et utdanningstilbud til alle som har interesse for mat og matkultur i fortid og nåtid. Studiet retter seg mot personer med tilknytning til reiselivs-, hotell-, restaurant- og kafé-bransjen, i dagligvare- og næringsmiddelindustrien, ansatte i mattilsynet og helsevesenet, lærere i alle skoleslag og ikke minst mot produsenter og etablerere i landbruket som driver, eller har ønske om å starte egen næringsvirksomhet innenfor småskala matproduksjon, serveringsvirksomhet eller reiseliv.

   

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse.

  Praksis

  Ingen.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.
   

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift ved endt studium.
   

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.
   

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.

  Studiemodell

  Emne SP 2013
  Høst
  MMK300, Mat som opplevelse 15 15
  Sum studiepoeng 15 15