Nord Universitet

Nord Universitet

Matematikk 2

Fakta

 • Dato for godkjenning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2014/2015

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Matematikk 2 er delt opp i to emner på 15 studiepoeng hver - matematikk 2A og 2B. Fokus for Matematikk 2 er at studentene skal utvikle undervisningskunnskap i matematikk. Dette innebærer at de må ha en solid og reflektert forståelse for den matematikken elevene skal lære og hvordan denne utvikles videre på de neste trinnene i utdanningssystemet. Videre kreves matematikkfaglig kunnskap som er særegen for lærerprofesjonen. Slik kunnskap omfatter, i tillegg til selv å kunne gjennomføre og forstå matematiske prosesser og argumenter, også å kunne analysere andres prosesser med tanke på å vurdere deres holdbarhet og eventuelle potensial. Undervisningskunnskap innebærer også å ha didaktisk kompetanse som gjør studentene i stand til å sette seg inn i elevenes perspektiv og læringsprosesser, og gjennom variasjon og tilpasning kunne tilrettelegge matematikkundervisning for elever med ulike behov på en slik måte at matematikk framstår som et meningsfullt fag for alle elever.
   

  Fokuset i dette studiet er mer konsentrert og forskningsrettet enn i Matematikk 1. Studentene arbeider med matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer som er viktige for alle som skal undervise i matematikk på mellom- og ungdomstrinn. Det innebærer temaer som: matematisk bevisføring, matematisk teori-bygging, kombinatorikk matematikk, sannsynlighet, statistisk dataanalyse og matematisk analyse: derivasjon, integrasjon, differensialligninger, trigonometri og enkle matematiske modeller. Sammen med Matematikk 1 gir dette 60 studiepoeng, som er kravet for å kunne undervise matematikk i ungdomstrinnet.

  Målgruppe

  Dette studiet er for studenter som ønsker å studere mer matematikk, eller for lærere som ønsker videreutdanning i matematikk.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse og Matematikk 1.

  Forventet læringsutbytte

  Kunnskaper

  Ved gjennomført studium skal studenten

  Ferdigheter

  Ved gjennomført studium skal studenten

   

  Generell kompetanse

  Ved gjennomført studium skal studenten

  Praksis

  Ingen

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studentene vil møte et variert utvalg av undervisnings- og læringsformer. Det legges opp til individuelt arbeid, gruppearbeid og tverrfaglig samarbeid. Dette er sentrale arbeidsformer i tillegg til forelesninger og seminar. IKT skal inngå som en sentral del i arbeidet i matematikkstudiet. Studentene skal få erfaring med arbeidsformer som også er brukt i grunnskolen. Målet er å oppnå en dyp og detaljert forståelse av hva som skal til for å lære matematikken på mellom- og ungdomstrinnet. For å oppnå dette vil diskusjon og refleksjon i plenum og grupper stå sentralt. Mellom samlinger brukes nettstøttet undervisning.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift etter endt studium.

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.
   

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.
   

  Studiemodell

  Emne SP 2014
  Høst
  2015
  Vår
  MAT212, Matematikk 2B 15 15
  MAT211, Matematikk 2A 15 15
  Sum studiepoeng 30 15 15