Nord Universitet

Nord Universitet

Matematikk KFK 1-7

Fakta

 • Dato for godkjenning

  20.01.2016
  Instituttleder

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Studiet er samlingsbasert med tre samlinger over to og en halv dag hvert semester. Hvert semester er en modul med egen eksamen..

  Målet med kurset er at studentene skal kunne utvikle sin matematikkfaglig og didaktisk kompetense for å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning på 1.-7. trinn, samt å kunne analysere elevers læringsprosesser og reflektere over egen praksis. I tillegg til faglige matematiske temaer, vil i modulene inngå didaktiske temaer som matematisk språk, kommunikasjon, modellering/problemløsning, tilpasset opplæring, begynneropplæring, vurdering, samt bruk av IKT.      

  Målgruppe

  Alle som underviser eller ønsker å undervise i matematikk på 1.-7. trinn.

  Opptakskrav og rangering

  Lærerutdaning 1.-7. trinn eller tilsvarende og er tilsatt i barne-eller grunnskole.

  Forventet læringsutbytte

  Se det enkelte emnet.

  Praksis

  Ingen

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studentene vil møte et variert utvalg av undervisnings- og læringsformer. det legges opp til individuelt arbeid, gruppearbeid og tverrfaglig samarbeid. Dette er sentrale arbeidsformer i forelesninger og seminar. Studentene skal få erfaringer med arbeidsformer som er brukt i barneskolen. IKT skal inngå som en sentral del i arbeidet i matematikkstutudeiet. Studentene skal få erfaring med arbeidsformer som også er brukt i barneskolen.  Målet er å oppnå en dyp og detajert forståelse av hva som skal til for å lære matematikken på barnetrinnet og mellomtrinnet. For å oppnå dette vil diskusjon og refleksjon i plenum og grupper stå sentralt. Mellom samlinger brukes nettstøttet undervisning.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Fronter. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, forelesninger, oppgaver, innlevringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Fronter.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift ved endt studium.

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes  eller endres, eller kansje fjernes og erstattes med andre emner. 

  Studiemodell

  Målgruppe: Alle som underviser eller ønsker å undervise i matematikk på 1.-7.trinn, og som har mindre enn 30 stp. matematikk.
  Nivå: 1
  Trinn: 1.-7. trinn
  Samlinger: 3 hvert semester
  Studiested: Nesna
  Studiepoeng: 15+15

  Studentene skal utvikle sin matematikkfaglige og didaktiske kompetanse for å planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning på 1.–7. trinn, samt å kunne analysere elevers læringsprosesser og reflektere over egen praksis.
  Kurset inneholder matematikkfaglige emner samt didaktiske emner.

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  MAT112KFK, Matematikk KFK 1 modul 2 15 15
  MAT111KFK, Matematikk KFK 1 modul 1 15 15
  Sum studiepoeng 30 15 15