Nord Universitet

Nord Universitet

Medieproduksjon og sosiale medier, årsstudium

Fakta

 • Dato for godkjenning

  23.06.2014
  Instituttleder

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2014/2015

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  Studiet skal sette studenten i stand til å ta i bruk digital medieproduksjon som virkemiddel i arbeid med sosiale medier. Målet er at studenten skal lære hele prosessen fra ideutvikling til produksjon og distribusjon av medieprodukter på digitale plattformer. Studenten får grunnleggende innføring i medieteori og kommunikasjon, opphavsrett og etiske aspekter ved bruk av sosiale medier. I studiet legges det stor vekt på praktisk arbeid med digital medieproduksjon. Hovedfokus vil ligge på kreative prosesser og innholdsproduksjon og ikke så mye på teknikk og teknisk utstyr. Det innebærer blant annet at studenten selv avgjør hvilken digital plattform han eller hun vil produsere på. Studenter som tar studiet vil i løpet av studieåret lage medieprodukter som publiseres på nett. Studiet setter studenten i stand til å bidra med grunnleggende kompetanse på digital medieproduksjon for internett på egen arbeidsplass i offentlig eller privat sektor. Studiet kan kombineres med andre studier ved Høgskolen i Nesna og/eller andre høgskoler eller universiteter.

  Målgruppe

  Målgruppa er alle som er interessert i medieproduksjon og ønsker gode digitale ferdigheter, slik at man er i stand til å produsere medieprodukter fra idefase til ferdig produkt.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  Etter endt studium skal studentene kunne anvende digital medieproduksjon som verktøy i formidling av budskap i sosiale medier og på andre digitale plattformer.

  Kunnskaper

  Ved gjennomført studium skal studenten:

  Ferdigheter

  Ved gjennomført studium skal studenten:

  Generell kompetanse

  Ved gjennomført studium skal studenten:

   

  Praksis

  Ingen

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Teoridelen i de enkelte emnene vil i stor grad bli formidlet gjennom temauker. I tillegg til undervisning av egne faglærere på campus legges det opp til utstrakt bruk av gjesteforelesere med spisskompetanse innen fagområdet. Undervisningsformen vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner, workshops og selvstendig arbeid på egen datamaskin. Det er knyttet obligatoriske arbeidskrav til hvert delemne i studiet.

  Vurderingsformer

  Studenten må oppfylle obligatoriske arbeidskrav og levere avsluttende innleveringer i rett tid. Studenten vurderes enten på grunnlag av mappe eller prosjektarbeid i de ulike emnene. Mappevurdering er en sluttevaluering hvor karakter settes på produkter innsendt som arbeidskrav for hvert emne. Dette medfører at det ikke er formelle begrensninger i forhold til hjelpemidler og eksamenstid. I utgangspunktet blir mappene vurdert internt av faglærere, men ekstern sensor kan bli benyttet for å vurdere både studentarbeid samt kvaliteten på hele studiet. Mappevurdering er beskrevet i eget skriv.

  Vurderingsform er også oppgitt i beskrivelsen av hvert emne. Når det gjelder klageadgang mm,  vises det til forskrifter for eksamen

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.
   

  Tekniske og andre forutsetninger

  For å kunne ta studiet må studenten disponere en pc med redigeringsprogram for bilde, lyd og video samt et enkelt digitalt stillbildekamera. Videokamera vil være tilgjengelig for utlån på studiestedet.  Søkere som ikke har anledning til å studere på full tid kan ta enkeltemner som lyses ut med lokalt opptak.

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift ved endt studium.
   

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.
   

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.
   

  Studiemodell

  Emne SP 2014
  Høst
  2015
  Vår
  DMS112, Idéutvikling 7.5 7.5
  ITL114, Medieteori og kommunikasjon 7.5 7.5
  DMS114, Foto 7.5 7.5
  DMS115, Video 7.5 7.5
  DMS111, Medieetikk 7.5 7.5
  DMS113, Lyd 7.5 7.5
  DMS116, Grafisk design 7.5 7.5
  ITL116, Sosiale medier 7.5 7.5
  Sum studiepoeng 60 30 30