Nord Universitet

Nord Universitet

Mellommenneskelig kommunikasjon

Fakta

 • Dato for godkjenning

  04.09.2014
  Instituttleder

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2014/2015

 • Studiepoeng

  15 studiepoeng

  Målgruppe

  Barne - og ungdomsarbeidere og assistenter  i barnehage og skole .

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse

  Praksis

  Ingen

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift etter endt studium.

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.

  Studiemodell

  Emne SP 2014
  Høst
  2015
  Vår
  KOM200, Mellommenneskelig kommunikasjon 15 7.57.5
  Sum studiepoeng 15 7.5 7.5