Nord Universitet

Nord Universitet

Mentor og veiledning 2

Fakta

 • Dato for godkjenning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2012/2013

 • Studiepoeng

  15 studiepoeng

  Målgruppe

  Målgruppe for Mentorutdanning er førskolelærere og lærere som har påbegynt videreutdanning som mentor eller veileder, eller som ønsker å ivareta en støttefunksjon som mentor for nyutdannede lærere, jf. St.meld. 11 - 2008/09 og St.meld. 41- 2008/09.

  Studiet er også relevant for de som er praksisveiledere for studenter i grunnskole- og barnehagelærerutanning, og godkjennes som pedagogisk veiledning.

  Opptakskrav og rangering

  For opptak på studiet kreves minimum treårig høgskole-/universitetsutdanning og minimum 3 års relevant yrkespraksis. Studiet krever også at en er tilknyttet en arbeidsplass med mulighet til å gjennomføre veiledning. Søkere som deltar i programmet ”Veiledning av nyutdannede lærere” vil bli prioritert.

  Praksis

  Ingen.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.
   

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift ved endt studium.
   

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.
   

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.
   

  Studiemodell

  Emne SP 2014
  Vår
  MEN200, Mentor og veiledning 2 15 15
  Sum studiepoeng 15 15