Nord Universitet

Nord Universitet

Metode og statistikk i idrett

Fakta

 • Dato for godkjenning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  10 studiepoeng

  Målgruppe

  Studiet passer for studenter som er interessert i en ren introduksjon til generell og spesifikk forskningsmetode rettet mot idrettsvitenskap og er en forberedelse til bacheloroppgave i idrett.

  Opptakskrav og rangering

  Idrett 1/PT, Idrett 2 evt årsstudium Idrett og IDR220 Prestasjonsutvikling og helse.

  Praksis

  Ingen

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift ved endt studium.

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.
   

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Vår
  IDR230, Forskningsmetode 10 10
  Sum studiepoeng 10 10