Nord Universitet

Nord Universitet

Montessoripedagogikk

Fakta

 • Dato for godkjenning

  01.08.2014
  Instituttleder

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2014/2015

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  Montessoripedagogikkens teori om  læring og undervisning blir behandlet og sammenlignet med andre teorier. I tillegg vil de bli satt i sammenheng med styringsdokumenter innen barnehage, grunnskole og videregående skole. Aspekter som blir spesielt omhandlet er forholdet mellom kropp og miljø, "det levende rom", og rommets betydning i vår utvikling mot forståelse og mening.

  Ansvar for å planlegge og gjennomføre en montessoriskpedagogisk virksomhet inkluderer undervisning og utforming av det fysiske miljøet. Dette krever at pedagogen har teoretisk og praktisk kunnskap om materiellets betydning og bruk, samt kunnskaper om matriellets muligheter og begrensninger. I studiet inngår det materialøvelser og analyse av materiellets kunnskapspresentasjon og dets formative bedømmelse og tilpasning til montessoripedagogikken.

  Observasjon og pedagogisk dokumentasjon er lærerens mest betydningsfulle verktøy for å stimulere til læring og utvikling, samt for utviklingen av virksomheten i sin helhet. I kurset inngår gjennomføring av et utviklingsarbeid ut fra de didaktiske spørsmålene "hva? og hvorfor?", samt hvordan observasjon og pedagogisk dokumentasjon former grunnlag for analyse.

  Egenbetaling
  Egenbetalingen på studiet er kr. 15.000,-. I tillegg kommer semesteravgift og papir-/kopi- og rettighetsavgift på til sammen kr. 660,- pr semester.
  Deltakerne må selv dekke reise og oppholdskostnader på samlingene i Stockholm.

  Det må også påregnes utgifter til materiell i forbindelse med produksjon av eget undervisningsutstyr.

  Målgruppe

  Lærere innen barnehage, grunnskole og videregående skole, samt personer med tilsvarende utdanninger som pedagogikk og psykologi.

  Opptakskrav og rangering

  Lærerutdanning, førskolelærerutdanning eller faglærerutdanning.

  Annen relevant utdanning innen pedagogikk eller psykologi  kan gi grunnlag for opptak etter særskilt vurdering.

   

  Forventet læringsutbytte

  Kunnskaper:

  - kunnskap om montessoripedagogikk som teori om læring og undervisning.

  - kunnskap om andre relevante teorier om læring som korresponderer og/eller kontrasterer mot denne teorien.

  - kunnskap om miljøets mening samt forståelse av materiellets betydning for læringen.

  - kunnskap om Maria Montessoris utviklingspsykologiske teori og dens relasjon til pedagogikken.

   

  Ferdigheter:

  - vise evne til å designe et læringsmiljø ut fra en anlayse av relasjonen mellom kropp og miljø, samt denne relasjonens betydning for etableringen av meningen.

  - vise evne til å planlegge og gjennomføre undervisning/presentasjoner i samsvar med montessorididaktisk teori og filosofi.

  - vise evne til å gjennomføre og analysere undervisningen gjennom observasjon og pedagogisk dokumentasjon.

  - vise evne til å identifisere og analysere kritiske aspekter i montessoripedagogikkens materiell, likesom læringssituasjoner der materiell ikke eksisterer.

   

  Generell kompetanse:

  - å forstå montessoripedagogikken ut fra en historisk sammenheng, noe som inkluderer kjennskap til Maria Montessoris liv og profesjonelle utvikling. 

  - å kjenne til noen trekk i den reformpedagogiske bevegelsen

  - å ha kjennskap til fenomenologien som forskningsdisiplin innen pedagogikken

  - beskrive, analysere og kritisk granske montessoripedagogikken i forhold til avskilte områder som demokrati, bærekraftig utvikling, motivasjonsteori, flow, nevropedagogikk og filosofi.

  Praksis

  En uke praksis pr semester. Studenten ordner selv et montessoripedagogisk læringsmiljø der det er mulighet for praktisk øvelse. Studenten er selv ansvarlig for gjennomføring av praktisk trening.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Litteraturstudier, gruppediskusjoner og formativt arbeid med matriellstudier.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift etter endt studium.

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.

  Studiemodell

  Emne SP 2014
  Høst
  2015
  Vår
  2015
  Høst
  2016
  Vår
  MONT100, Montessoripedagogikk 1 30 1515
  MONT110, Montessoripedagogikk 2 30 1515
  Sum studiepoeng 60 15 15 15 15